Organisaatio ja toimielimet

Korkeinta päätösvaltaa EK:ssa käyttää edustajisto. Se koostuu noin 125 yritysjohtajasta, jotka jäsenliitot ovat nimenneet. Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa ja sen tärkeimpiä tehtäviä on valita EK:n hallitus sekä hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Hallitus ja sen työvaliokunta koostuvat EK:n jäsenliittojen nimeämistä yritysjohtajista. Hallitus hoitaa keskusliiton asioita tehtävinään mm. valita toimitusjohtaja sekä nimittää jäsenet valiokuntiin ja yrittäjävaltuuskuntaan.

EK:n toimitusjohtaja johtaa keskusliiton organisaatiota sekä valmistelee edustajiston, hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat. Toimitusjohtajan alaisuudessa on noin 115 henkilöä Helsingissä ja Brysselissä.

Yrittäjävaltuuskunta

Pk-yritysten yhteiskunnallinen painoarvo kasvaa entisestään. Siksi EK:n edunvalvonnan kaikilla osa-alueilla on läpileikkaavana tavoitteena parantaa yrittäjyyden edellytyksiä.

EK:n Yrittäjävaltuuskuntaan kuuluu noin 100 jäsenliittoja edustavaa yrittäjää. Sen tehtävänä on seurata pk-yritysten toimintaedellytysten kehittymistä sekä tehdä ehdotuksia keskusliiton hallitukselle ja työvaliokunnalle.

Valiokunnat

EK:n hallitus asettaa keskeisille edunvalvonta-alueille valiokuntia, joita on tällä hetkellä seitsemän. Niiden tehtävänä on välittää jäsenyritysten asiantuntemus tehokkaasti keskusliiton käyttöön.

Yritysvaikuttajista koostuvat valiokunnat toimivat neuvoa-antavina eliminä ajankohtaisissa edunvalvontakysymyksissä ja valmistelevat pidemmän aikavälin strategioita.

Kaikkien yllä mainittujen toimielinten toimikausi on yksi kalenterivuosi.

EK Foorumit

EK tiivistää yhteistyötään kauppakamarien kanssa järjestämällä niiden kanssa paikallisia EK Foorumeja. Jäsenyrityksille tarkoitetuissa tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä ja kuullaan yrittäjien näkemyksiä niistä. Saat lisätietoa oman alueesi alueyhdyshenkilöltä.