Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa oppilas- ja opiskelija-huoltolain muutoksesta, jonka mukaisesti perusopetuslain 7 ja 8 § olevat oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu seuraavaa:

EK ei tue hallituksen esitystä. Nykyinen käytäntö, jossa yksityinen opetuksen järjestäjä huolehtii kokonaisvaltaisesti oppilaiden opiskelun tuesta (ml. kuraattori- ja psykologipalvelut) on toimiva. Muutos heikentäisi monien koulujen osalta oppilaiden palveluja, mitä ei voida pitää syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta tarkoituksenmukaisena.

Esitykseen liittyy periaatteellisia ja täsmennystä vaativia kohtia, joiden ratkaiseminen on välttämätöntä oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon osalta:

1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain osalta tulee yksiselitteisesti linjata, että oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisvastuu ei tarkoita, että kunnan pitäisi tuottaa ko. palvelut itse.

2. Jos opiskelijahuoltotehtävissä toimiva psykologi toimii oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 § mukaisissa opiskelun ja koulunkäynnin tuen ja ohjauksen tehtävissä, ei voida lähteä siitä, että hänen toimenkuvansa olisi terveyshuoltoa koskevan lainsäädännön mukaista luvanvaraista toimintaa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat
Lasse Laatunen
Johtaja

Lisätietoja

Kommentit

Kommentoi