ILO:lle v. 2017 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Lausuntopyyntö koskee ILO:n yleissopimuksia nro 12, 19, 29, 105, 118, 121, 122, 128, 130, 138, 168. Lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöille on annettu tiedoksi se, että sopimusten 137 ja 152 osalta lausuntoa pyydetään myös järjestöjen tietyiltä jäsenliitoilta.

Sopimuksen nro 122 (Työllisyyspolitiikka) osalta EK toteaa seuraavaa:

ILO:n asiantuntijakomitea pyytää kyseisen sopimuksen osalta Suomen valtiolta arviota mm. julkisista työvoimapalveluista ja siitä, miten ne edesauttavat tuloksellisesti työttömiä työllistymään.

Maakuntauudistuksen myötä Suomessa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta aloittaville maakunnille vuonna 2019. Työvoimapalveluiden osalta tämä tarkoittaa palvelumahdollisuuksien avaamista yksityisen sektorin toimijoille. Tätä EK pitää hyvänä kehityksenä ja se edesauttaa osaltaan yleissopimuksen työllisyystavoitteen toteuttamista.

Uudistuksessa työvoimapolitiikan toteuttamiseen ei erikseen kohdenneta varoja valtakunnallisesti, vaan ne ovat osa maakunnille valtiolta tulevaa yleiskatteista määrärahaa. Tarkoituksena on, että maakunnat ostavat tarvittavat palvelut yksityisiltä palveluntarjoajilta. EK pitää välttämättömänä, että maakunnille rakennetaan riittävät taloudelliset kannustimet toteuttaa tehokasta työvoimapolitiikkaa, jolla avoimet työpaikat täytetään nopeasti. Vastaavasti työnhakijoiden kannustimia siirtyä töihin avoimille työmarkkinoille on edelleen parannettava poistamalla kannustinloukkuja. Samoin työttömiltä työnhakijoilta on edellytettävä entistä enemmän aktiivista työnhakua ja omien työnsaantimahdollisuuksiensa parantamista.

Maakuntauudistukseen sisältyvää julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä on valmisteltu Suomessa kolmikantaisesti ja työmarkkinaosapuolia asiassa kuultu, mutta EK on edelleen huolissaan siitä, miten käytännössä varmistetaan, että valtiolta tuleva, ei-korvamerkitty määräraha kohdentuu myös työvoimapalveluihin. Lisäksi tulevien työvoimapalveluiden tulee vastata paremmin yritysten työvoimatarpeisiin.

Muilta osin EK:lla ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa.

Varaamme kuitenkin mahdollisuuden lisälausumaan, mikäli muiden lausunnon antajien taholta nousee jatkokäsittelyssä esille asioita, joita on tarvetta vielä kommentoida.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

 

Kommentit

Kommentoi