Luonnos hallituksen esitykseksi jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin kansalliseksi täytäntöönpanoksi

Hallituksen esityksellä implementoidaan EU:n direktiivi lisäeläkeoikeuksien hankkimisesta ja säilyttämisestä. Monessa EU-maassa lisäeläkkeet muodostavat valtaosan työntekijöiden eläkeoikeuksista. Suomessa näin ei ole, vaan lisäeläkkeitä on käytetty työntekijöiden sitouttamiseen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vastustanut direktiiviä johtuen Suomen lisäeläkkeiden muiden EU-maiden lisäeläkkeistä poikkeavasta tarkoituksesta. Direktiivin voikin arvioida vähentävän työnantajien halua pyrkiä sitouttamaan työntekijöitä lisäeläketurvalla, mikä tulee vähentämään tällaisten järjestelyjen määrää. Kuitenkin direktiivi on annettu, ja hallituksen esityksessä implementoidaan direktiivi ilman kansallista lisäsääntelyä. EK voi hyväksyä esityksen.

Hallituksen esityksen sivulla 17 sanotaan: ”Pykälän 1 momentin mukaan lähtevälle työntekijälle on palautettava hänen itsensä lisäeläkejärjestelmään suorittamat maksut sekä hänen puolestaan järjestelmään suoritetut maksut, jos lähtevän työntekijän työsuhde päättyy ennen kuin hänelle on karttunut kertyneitä eläkeoikeuksia. Direktiivissä ei säädetä siitä, kenelle maksut tulee palauttaa.” EK:n näkemyksen mukaan maksut tulee palauttaa ne maksaneelle taholle.

EK pitää sääntelyn taannehtivaa soveltamista jo olemassa oleviin sopimuksiin ongelmallisena. Esimerkiksi pääosa henkivakuutusyhtiöiden ryhmäeläkkeistä on avoimia järjestelyjä, joten lakimuutos tulisi koskemaan suurta osaa sopimuskannasta. Taloudellisten vaikutusten ja hallinnollisen taakan ei näin ollen voi arvioida kohdistuvan vain tulevaan aikaan, vaan muutos vaikuttaa vanhan sopimuskannan avoimena oleviin järjestelyihin eli lakimuutoksella on taannehtivia vaikutuksia.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi