Luonnos hallituksen esitykseksi työttömyysturvan aktiivimallista

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa luonnoksesta työttömyysturvan aktiivimalliksi. EK lähtökohtaisesti kannattaa työttömien työnhakijoiden kannustamista aktiivisuuteen.

Esitetyssä mallissa työttömän työnhakijan on kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusvelvoite tai hänen etuuttaan alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Työttömyysetuuden maksaja valvoo velvoitteen täyttämistä. Mikäli malli ei lisää aktiivisuutta, se vahvistaa julkista taloutta alentamalla työttömyysturvamenoja.

Työttömyysetuuden alentamisen voi välttää tekemällä tarkastelujakson aikana työssäoloehtoon luettavaa työtä yhden viikon, olemalla työvoimapoliittisessa toimenpiteessä yhden viikon tai työllistymällä yrittäjänä siten, että ansiot ovat vähintään 240 euroa.

EK tukee esityksen tavoitetta lisätä työnhakijoiden aktiivisuutta. Aktiivisuus nopeuttaa avointen työpaikkojen täyttymistä, lyhentää työttömyysjaksoja ja alentaa työttömyysastetta. EK pitää valittua toteuttamistapaa hallinnollisesti raskaana. Aktiivisuuden seuranta lisää työttömyysetuuksien maksajien työtä.

Esitys sisältää myös ehdotuksen työttömien omavastuuajan lyhentämisestä viiteen päivään. EK pitää tätä lyhentämistä esityksen tavoitteiden vastaisena. Sillä ei kannusteta aktiivisuuteen eikä sillä vahvisteta julkista taloutta. Päinvastoin, työttömäksi jääneen henkilön kahden omavastuupäivän menolisäys saadaan vähennetyksi aikaisintaan yhdeksän kuukauden työttömyyden jälkeen. Mahdolliset säästöt tulevat siis pitkäaikaistyöttömien etuuksista.

EK katsookin, että asiallisesti samaan lopputulokseen olisi päästy tekemällä työttömyysturvan tasoon alenemaporras. Se olisi ollut työnhakijalle selkeästi ennakoitavissa ja hallinnollisesti huomattavasti kevyempi.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi