ILO:n Kansainvälisen työkonferenssin standardiaihe vuonna 2018

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa.

EK ei pidä Suomen näkökulmasta katsottuna tarkoituksenmukaisena ILO:n ehdottamia uusia instrumentteja naisiin ja miehiin työssä kohdistuvan väkivallan uhan ehkäisemiseksi. Suomen työturvallisuuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään väkivallan uhan hallinnasta niin kattavasti, kuin se ylipäätään on mahdollista. EU:ssa on jo asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja ILO:lla standardeja, joissa asiaa käsitellään. On muistettava, että lainsäädännön – oli se kansallista tai kansainvälistä – tulee soveltua kaikilla toimialoilla ja kaikkiin väkivallan uhan ilmenemismuotoihin. Ehdotettu ILO:n instrumentti, oli se sitten standardi tai suositus, ei antaisi mitään uutta Suomen lainsäädännölle, ennemminkin vain monimutkaistaisi ja sotkisi Suomessa sovellettavaa nykyistä lainsäädäntöä.

Väkivallan uhan hallintaa koskee Suomessa nykyisellään suoraan kaikkiaan kymmenen eri pykälää pelkästään työturvallisuuslaissa. Lisäksi ilmiön hallintaan sovelletaan kaikilla työpaikoilla toimialasta riippumatta rikoslakia, työterveyshuoltolakia, työsuojelun yhteistoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia sekä tapaturmavakuutuslakia. Tämän päälle tulevat lukuisat viranomais- ja muut ohjeistukset. EK katsoo, että ILO:n säätelyn lisäys olisi vastoin Suomen ajamia hallinnollisen taakan vähentämisen ja paremman sääntelyn tavoitteita.

Koska EK ei yllä mainituista syistä pidä ILO:n uutta instrumenttia tarpeellisena, EK ei ole vastannut pyydettyyn ILO:n lomakkeen yksityiskohtaisiin kysymyksiin.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi