Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain matkakustannusten korvaamista sekä matkojenyhdistelytoimintaa koskevia säännöksiä väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun. Tavoitteena on pystyä ennakoimaan sairausvakuutuksen matkakustannusmenojen suuruus taksiliikenteen enimmäishintasäännösten poistuessa sekä mahdollistaa tilausvälityskeskusten kilpailuttaminen sellaisin sopimuksin, että henkilöasiakkailta ei perittäisi maksuja taksin tilaamisesta.

Lakiesityksen 4 luvun 3 a §:ssä säädetään korvattavan kiireettömän matkan lähtöpaikasta. Ehdotuksen mukaan matkakustannukset korvattaisiin sen mukaan, kuinka paljon matka olisi tullut maksamaan kotikunnan asuinpaikasta aloitettuna. Tämä on perusteltua matkakustannusmenojen hallitsemiseksi. Esityksessä ei kuitenkaan oteta kantaa tilanteeseen, jossa potilas valitsee kiireettömän hoidon tuottajaksi jonkin muun kuin hänen kotipaikkaansa lähimpänä sijaitsevan yksikön. Korvataanko matka tällöin toteutuneiden kustannusten perusteella, vai sen mukaan kuin matka olisi tehty lähimpään vastaavia palveluja tuottavaan yksikköön?

Lakiesityksen 4 luvun 8 §:ssä säädetään matkakustannusten korvauksen perusteesta ja korvaustaksan vahvistamisesta. Taksiliikennelain mukaiseen enimmäishintaan sidottu korvausperuste esitetään muutettavaksi siten, että taksin käytön enimmäiskorvausperusteesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Enimmäiskorvausperuste voitaisiin määrätä valtakunnallisesti tai alueellisesti. EK pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina sekä matkakustannusmenojen, että mahdollisesti syntyvien alueellisten hinnoitteluperusteiden ja hintaerojen hallinnan näkökulmasta.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Kommentit

Kommentoi