Luonnos laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa otsikkoasiassa. Lailla on tarkoitus luoda EU:n antaman Eures-asetuksen (2016/589) edellyttämä kansallinen hyväksymisjärjestelmä yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden Eures-jäsenyydelle ja yhteistyökumppanuudelle.

EK tukee Eures-asetuksen ja lakiluonnoksen tavoitteita parantaa työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaantoa ja edistää työvoiman liikkuvuutta Euroopassa sekä laajentaa ja kehittää Eures-verkoston toimintaa.

EK katsoo, että työ- ja elinkeinoministeriö on luonteva valinta kansallisen hyväksymisjärjestelmän vastuuviranomaiseksi.

Eures-verkoston jäsenen ja yhteistyökumppanin oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään Eures-asetuksessa. Siinä säädetään myös vähimmäisedellytyksistä osallistumiselle ja palveluiden tarjonnalle. Sellaisia ovat mm. sitoutuminen teknisiin standardeihin, raportointiin ja koulutukseen.

EK pitää hyvänä, että yksityisille toimijoille tarjoutuu mahdollisuus liittyä verkostoon ja hyödyntää sitä työnvälityksessä. Moninaiset ja varsin yksityiskohtaiset vähimmäisedellytykset saattavat kuitenkin saada aikaan sen, etteivät yksityiset yritykset näe osallistumista Eures-verkostoon hyödylliseksi eivätkä asetuksen tavoitteet toteudu Suomessa.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi