Lausuntopyyntö kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM/3719/2017

Raportissa ehdotetaan osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi lineaarista mallia, jossa suojaosuuden ylittävät ansiot pienentäisivät maksussa olevaa eläkettä 50 prosenttia jokaista ansaittua lisäeuroa kohti. Elinkeinoelämän keskusliitto pitää tätä perusteltuna mallina, mutta edellyttää että mallin tulee olla toimeenpantavissa kohtuullisilla kustannuksilla suhteessa mallista saatavaan hyötyyn, eikä se saa heikentää työnteon kannusteita. Mikäli jatkovalmistelussa ilmenee, ettei malli tuota mielekästä hyötyä suhteessa kustannuksiin, tulee mallia täsmentää.

Osatyökyvyttömyyseläke on tarkoitettu tukemaan työssä jatkamista, mikä ei käytännössä onnistu ilman aiempaa työhistoriaa. Ehdotuksen mukaan Kansaneläkejärjestelmässä osatyökyvyttömyyseläke tulisi niissä tapauksissa, joissa osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan myös työeläkejärjestelmästä. Elinkeinoelämän keskusliitto pitää esitystä perusteltuna, koska osatyökyvyttömyyseläkkeen tarkoituksena on tukea työelämässä jatkamista. Sitä vastoin EK ei pidä perusteltuna Kansaneläkejärjestelmän osatyökyvyttömyyseläkettä ilman osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkejärjestelmästä. Pelkkä Kansaneläkejärjestelmän osatyökyvyttömyyseläke johtaisi osatyöttömyyteen yhdistettynä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, ei työssä jatkamiseen, mikä ei ole osatyökyvyttömyyseläkejärjestelmän tarkoituksena.

Lineaarimallissa osatyökyvyttömyyseläkkeen aikainen työnteko ei saa muodostua liian houkuttelevaksi suhteessa työntekoon ilman osatyökyvyttömyyseläkettä. Jatkovalmistelussa on syytä varmistaa, että työnteko muodostuu aina selvästi kannattavammaksi kuin työkyvyttömyyseläkkeellä olo.

On arvioitavissa, että osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarimallilla ratkaisee suurimman ongelman osatyökykyisten työnteossa. Jatkoselvityksissä on tarkoitus arvioida, voisiko lineaarimallia soveltaa myös täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleviin. Elinkeinoelämän keskusliitto tukee selvitystä. Selvityksessä on kuitenkin huolella arvioitava täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen suhdetta, sitä milloin täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, ja sitä milloin työskentely on sen laajuista, että työkyvyttömyyseläke lakkautetaan. On myös tärkeää varmistua siitä, ettei täysi työkyvyttömyyseläke muodostu työskentelyä houkuttelevammaksi tai jopa estäväksi vaihtoehdoksi.

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi