Lausunto hallituksen säteilylakiesityksen maksuja koskevista pykälistä sekä luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen säteilylakia koskevan esityksen maksuja koskevista 191-196 ja 200 §:stä sekä luonnoksesta STM:n asetukseksi Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista.

Säteilylain valmisteluprosessin yhteydessä on todettu, että osasta säteilylain nojalla kerättävistä toiminnanharjoittajaan kohdistuvista maksuista tulee säätää lain tasolla, minkä lisäksi STM tulee antamaan maksullista suoritteista erillisen asetuksen, jonka luonnos nyt oli myös arvioitavana.

Lausunnolla olleiden luonnosten mukaan Säteilyturvakeskus tulee perimään maksuperustelaissa tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia vastaavan maksun, kun taas muut suoritteet tullaan hinnoittelemaan liiketaloudellisin perustein. Turvallisuuslupapäätöksiin, turvallisuusluvan myöntämiseen, muuttamiseen tai lakkauttamiseen liittyvien tarkastusten, sekä annosrekisteriin, annosmittaukseen ja pätevyyden todentamiseen liittyvien suoritteiden hinnat on kuvattu STM:n asetuksen liitteessä.

EK pitää tärkeänä, että uudistuksen kustannusvaikutus on toiminnanharjoittajan kannalta mahdollisimman neutraali, ymmärrettävästi lukuun ottamatta uusia laissa luvanvaraisiksi säädettyjä toimintoja.

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Kommentit

Kommentoi