Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sisäministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa otsikossa mainituista laeista, joilla pannaan täytäntöön Euroopan unioniin direktiivi (2016/801/EU) tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten  maahantulon ja oleskelun edellytyksistä.

Direktiivin pääasiallisena tarkoituksena on helpottaa tutkijoiden ja opiskelijoiden tuloa ja liikkumista EU:n alueella sekä määrittää työharjoittelijoiden sekä vapaaehtoistyöntekijöiden asemaa.

EK tukee direktiivin tavoitetta edistää tutkijoiden ja opiskelijoiden tuloa Eurooppaan sekä työskennellä ja opiskella yhdellä luvalla koko EU:n alueella. Direktiivin implementoinnissa on erityisesti mahdollistettava opiskelu ja työskentely Suomessa toisen jäsenvaltion myöntämällä oleskeluluvalla.

Luonnoksessa esitetään luovuttavaksi nykyisen tutkijadirektiivin mukaisesta tutkijan oleskeluluvasta. Tämä on sinällään ymmärrettävää, kun yhtään sellaista lupaa ei ole haettu. Hakijat ovat käyttäneet kansallista lupamenettelyämme, joka on osoittautunut nopeaksi, luotettavaksi ja joustavaksi.

Nyt esitetään, että tästä kansallisesta menettelystä luovuttaisiin ja uusi tutkijan oleskelulupa korvaisi nykyiset oleskelulupaperusteet tieteentekijöille ja tutkijoille. On välttämätöntä, ettei valittu ratkaisu vähennä kenenkään mahdollisuuksia tulla työskentelemään Suomeen. Hallituksen esityksessä on syytä todeta, että uusi tutkijan määrittely kattaa ulkomaalaislain 77 §:stä poistettavat tieteenharjoittajat sekä tutkijat.

Tutkijoille esitettävä mahdollisuus työskennellä Suomessa toisen jäsenvaltion myöntämällä oleskeluluvalla yksinkertaistaa heidän tuloaan Suomeen. EK tukee niin sanotun ilmoitusmenettelyn käyttöä, kun tutkija tai opiskelija haluaisi siirtyä Suomeen luvan myöntäneestä valtiosta. Lupamenettely on syytä pitää mahdollisimman yksinkertaisena.

Sisäministeriö ehdottaa, että korkeakoulujen jatko-opiskelijat määritettäisiin tutkijoiksi. Tämä määrittely rajoittaisi heidän työskentelymahdollisuuksiaan tarpeettomasti. Opiskelijoilla on oikeus osa-aikatyöhön, mutta tutkijoille sellaista mahdollisuutta ei luonnoksessa esitetä. Pidämme tärkeänä, että jatko-opiskelijoilla säilyy mahdollisuus osa-aikatyöhön tai työllistymisjaksoihin opintojen aikana.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi