Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeista lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeista lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

Merkittävimpiä esityksessä toteutettaviksi ehdotetuista muutoksista ovat apteekkien aikaisempaa joustavampi perustaminen sekä sosiaalihuollon palveluyksiköiden asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettujen lääkevarastojen mahdollistaminen. Lisäksi esityksellä täsmennettäisiin muutamia apteekkitoimintaa sekä lääkevalmisteita koskevia säännöksiä. Elinkeinoelämän keskusliitto kannattaa markkinoiden avaamista ja kilpailun tehostamista lääkejakelussa. Hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta on oikeansuuntainen askel. Työtä kilpailun tehostamiseksi on jatkettava määrätietoisesti myös seuraavalla vaalikaudella.

Esitysluonnoksen 41 §:ssä ehdotetaan muutosta, jonka mukaan apteekin perustamista ei sidottaisi vain lääkkeiden saatavuuteen, vaan myös apteekkipalveluiden turvaamiseen. Arvioinnin perusteeksi otettaisiin paitsi alueella asuva väestö, myös alueella asioiva väestö sekä alueella sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Ehdotus mahdollistaisi apteekin perustamisen kunnan tai kunnan osan lisäksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön yhteyteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön alue olisi mahdollista rajata erilliseksi apteekkialueeksi, millä varmistettaisiin uuden apteekin sijoittuminen yksikön välittömään läheisyyteen.

Esitysluonnoksen 65 a §:ssä ehdotetaan uutta säännöstä, joka antaisi sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamille sosiaalihuollon palveluasumisyksiköille oikeuden ylläpitää yksikön asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettua rajattua lääkevarastoa, josta voitaisiin toteuttaa lääkehoito ennakoimattomissa tai tilapäisissä tarpeissa. Asukkaiden henkilökohtaiset lääkkeet hankittaisiin edelleen henkilökohtaisin lääkemääräyksin apteekista.

EK pitää edellä mainittuja uudistuksia perusteltuina, mutta edellyttää että ne tulisivat koskemaan yhtä lailla sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä. Palveluasumisyksiköiden osalta lääkkeiden tilauskäytäntöjen on oltava samat kaikille yksiköille niiden taustasta riippumatta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

 

Kommentit

Kommentoi