Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa otsikkoasiassa. Työmarkkinaosapuolet ovat 21. päivänä kesäkuuta 2017 tehneet sosiaali- ja terveysministeriölle yksimielisen esityksen rahastojen yhdistämisestä ja ehdottaneet, että Koulutusrahasto yhdistyisi työttömyysvakuutusrahastoon.

Ministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi, jonka mukaan Koulutusrahaston tehtävät siirtyisivät työttömyysvakuutusrahastolle ja rahaston nimi muutettaisiin Työllisyysrahastoksi. Työllisyysrahastosta säädettäisiin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa. Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa rahastojen tehtävien eikä etuuksien tai rahoitusvastuiden sisältöä.

EK pitää rahastojen yhdistämistä niiden toiminnan järjestämisen kannalta perusteltuna ja katsoo, että esitys toteuttaa tämän tavoitteen. Kansalaisten tai työnantaja-asiakkaiden asemaan muutoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi