HE eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa otsikkoasiassa. Lainmuutos antaisi työ- ja elinkeinoviranomaisten palveluntuottajille mahdollisuuden haastatella työnhakijoita, arvioida heidän palvelutarpeensa sekä laatia työllistymissuunnitelmia yhdessä työnhakijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta mahdollistamalla markkinoiden hyödyntäminen nykyistä laajemmin.

EK on tukenut yksityisten työvoimapalveluiden käyttöä palveluntuottajina julkisten palveluiden tukena. Maakuntahallintoon siirryttäessä on tärkeätä, että palveluntuottajilla on laajasti kokemusta julkisen työvoimapalvelun tuottajina ja julkishallinnolla palvelun ostajina.

Nykyinen sääntely ei kuitenkaan ole mahdollistanut yksityisten palveluiden täysimääräistä hyödyntämistä. Toimintamahdollisuuksiin on jäänyt rajoituksia, jotka on syytä purkaa esitetyin tavoin laajentamalla palveluntuottajien vastuita ja toimintamahdollisuuksia.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että palveluntuottajat saavat mahdollisuuden hoitaa asiakkuuksia kokonaisvaltaisesti. Työnvälityksessä on ehdottomasti parempi, että työnhakijan haastattelun ja palveluntarvearvion tekee sama taho, joka avustaa työllistymissuunnitelman laatimisessa. Tämän olisi pitänyt olla mahdollista jo kokeilut aloitettaessa.

Työvoimaviranomaisten tehtäviksi ovat jäämässä muun muassa henkilön rekisteröinti työnhakijaksi, erilaisten tukien myöntämispäätökset, opiskelijavalinnat työvoimakoulutukseen ja päätökset omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysturvalla. Tämä on tarkoituksenmukainen ratkaisu tässä yhteydessä.

Lisäksi työvoimaviranomainen antaisi työvoimapoliittiset lausunnot, jotka koskevat mm. opintoja, yritystoimintaa tai sisältävät arvion työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä. Pidämme perusteltuna sitä, että asiakaspalvelu erottuu harkintavaltaa sisältävistä ja etuusoikeuksiin vaikuttavista viranomaistehtävistä. Tämä selkiyttää tehtävänjakoa; helpottaa luottamuksellisen asiakassuhteen luomista ja parantaa hallinnon läpinäkyvyyttä.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi