Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa esityksestä muuttaa työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyä sekä koulutuskorvauksen hakemista.

Esityksessä ehdotetaan työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyä muutettavaksi ja uudistettavaksi tulotietojärjestelmän käyttöönoton johdosta siten, että uusi perintämenettely mahdollistaisi sekä toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvan, että ennakollisen työttömyysvakuutusmaksujen perinnän. Lähtökohtaisesti perintämenettely perustuisi toteutuneeseen palkanmaksuun, mutta työnantajilla olisi kuitenkin mahdollisuus valita ennakollinen perintä. Ennakolliseen perintämenettelyyn ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, joilla tulotietojärjestelmää voidaan hyödyntää ja menettelyä yksinkertaistaa.

EK on osallistunut asian valmisteluun STM:ssä ja pitää esitettyä uudistamista hyödyllisenä ja perusteltuna. Toteutuneeseen palkanmaksuun perustuva työttömyysvakuutusmaksujen perintä yksinkertaistaa maksujen perintämenettelyä. Useat yritykset pitävät kuitenkin tärkeänä säilyttää palkkasumma-arvioon perustuvan ennakkomallin toteutumaan perustuvan mallin rinnalla. Sillä, kumman yritys valitsee, ei ole merkitystä työttömyysvakuutusmaksujen lopulliseen määrään. Valintamahdollisuus antaa kuitenkin työnantajalle mahdollisuuden huomioida yrityskohtaiset tekijät maksatuksessa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi