Ehdotus eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut muistion eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen. Työ perustuu maan hallituksen kehysriihessään huhtikuussa 2018 tekemään päätökseen. Aktiivimallia kohtaan on esitetty kritiikkiä, ettei kaikille halukkaille ole tarjolla aktiivisuutta kerryttäviä toimenpiteitä ja täytäntöönpanossa on ollut epäselvyyttä siitä, mitkä toimenpiteet kerryttävät vaadittavaa aktiivisuutta.

Muistiossa esitetään lisättäviksi kolme uutta tilannetta, joilla henkilö voisi kerryttää aktiivisuutta.

  1. Kunnan, ammattiliiton tai -järjestön tai työttömien yhdistyksen järjestämä työllistymistä tukeva valmennus ja muu toiminta.
  2. Työnantajan työsopimuslain 7:13 §:n nojalla tarjoama työllistymistä tukeva toiminta.
  3. Tulosperusteisissa työllisyyshankkeissa (SIB) järjestetty työllistymistä tukeva toiminta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tukenut aktiivimallin tavoitetta lisätä työnhakijoiden omatoimisuutta työn- ja koulutuspaikkojen haussa. Aktiivisuus nopeuttaa avointen työpaikkojen täyttymistä, lyhentää työttömyysjaksoja ja alentaa työttömyysastetta.

Työnantajan työsopimuslain nojalla kustantaman irtisanomista seuraavan valmennuksen tai koulutuksen on oltava työllistymistä edistävää. Koulutuksen järjestämisaika ja vähimmäislaajuus on myös määritetty laissa. Työnantaja voi myös täyttää velvoitteensa yhteistyössä TE-toimiston kanssa osallistumalla työvoimapoliittisen koulutuksen yhteishankintaan. Tällaisen lakisääteisen toimenpiteen hyväksyminen aktiivisuuteen on perusteltua.

Tulosperusteisten työllisyyshankkeiden ja kuntien järjestämien toimenpiteiden sisällyttäminen aktiivimalliin on sinällään johdonmukaista. Ne ovat julkista toimintaa, jossa TE-toimistojen järjestämien työllisyyttä edistävien toimenpiteiden sijaan työnhakijat osallistuvat kunnan tai hankkeen järjestämiin toimenpiteisiin. Osallistuville henkilöille voidaan tarjota tavanomaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden sijaan myös muita työllistymistä edistäviä toimia. Näiden rajaaminen aktiivisuuden ulkopuolelle ei ole perusteltua.

EK katsoo, ettei muistiossa esitettyä edunvalvontajärjestöjen – ammattiyhdistysten ja työttömien yhdistysten – jäsenilleen tarjoamien koulutusten tule hyväksyä aktiivinmallin tarkoittamaksi aktiivisuudeksi. Ei ole tarkoituksenmukaista, että edunvalvontajärjestö arvioi, täyttääkö sen jäsenilleen järjestämä valmennus tai koulutus lain vaatimukset, kun arviolla on vaikutus jäsenen työttömyyspäivärahan tasoon. Vaarana on myös se, että yhdistykset järjestävät koulutusta vain sen takia, että siihen osallistuva välttyy aktiivimallin mukaiselta työttömyyspäivärahan alennukselta.

Muistiossa ei perustella, miksi yhden yhdistyksen jäsenilleen kustantama koulutus olisi hyväksyttävää aktiivisuutta, mutta muun yhdistyksen tai henkilön itsensä hankkimana vastaava koulutus ei sellaista olisi. Yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista on myös se, että yhdistyksillä ei ole velvollisuutta tarjota koulutusta yhdistykseen kuulumattomille henkilöille.

Ehdotuksessa ei luoda työvoima- tai muille viranomaisille minkäänlaisia mahdollisuuksia yhdistysten järjestämien toimenpiteiden sisältöjen ja laajuuden arviointiin, vaikka hallitus näin kehysriihiratkaisussaan linjasi. EK:n käsityksen mukaan yhdistysten rooli perustui hallituksen linjauksessa nimenomaan siihen, että viranomainen arvioi koulutuksen sisällön tarkoituksenmukaisuuden.

Esityksessä arvioidaan, että muutokset parantaisivat työttömyysetuuksien saajien työllistymismahdollisuuksia. Jää epäselväksi, mihin tällainen arvio perustuu. Muutos ei vaikuta minkään tahon mahdollisuuksiin järjestää koulutusta. Työnantajalla on koulutuksen hankintavelvollisuus suoraan lain nojalla eikä aktiivimallilla ole vaikutusta tulosperusteisten työllisyyshankkeiden, kuntien tai järjestöjen koulutusresursseihin.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi