EK:n lisälausunto ILOlle 2018 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Yleissopimus nro 81, ammattientarkastus teollisuudessa ja kaupassa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää Suomen työsuojeluvalvontaa korkeatasoisena ja kattavana sekä valvonnan resursseja hyvänä. Työsuojelutarkastajat ovat riippumattomia ja tekevät työtään kolmikantaisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti keskittämällä tarkastuksia niille toimialoille ja niihin yrityksiin, joissa on yhteisesti todettu olevan riskitekijöitä. Valvontaa on mm. kohdennettu sellaisille toimialoille, joilla esiintyy keskimääräistä enemmän harmaata taloutta tai joilla työskentelee paljon ns. epätyypillisessä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Vaikka tarkastajien määrä on viime vuosina vähentynyt, on tarkastusten määrä lisääntynyt. Myös laatu on parantunut ja valvonta on osunut kohdalleen, kun esim. annettujen toimintaohjeiden lukumäärä on jatkuvasti kasvanut. Voidaan siis sanoa, että tarkastajien lukumäärä on riittävä ja valvonta on kohdentunut hyvin sinne, missä ongelmiakin on ollut.

EK kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että viime vuosina työturvallisuusrikoksista ja -rikkomuksista annetut yhteisösakot ovat yleistyneet. Syyttäjät ovat vaatineet hyvinkin suuria yhteisösakkoja ja niitä on myös tuomittu entistä herkemmin. Tämä ei EK:n mielestä ole ollut aina tarkoituksenmukaista eikä kohtuullista.

Yleissopimus nro 100, samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka

Samapalkkaisuusperiaate edellyttää, että samasta työstä maksetaan samassa yrityksessä samaa palkkaa. Koko työmarkkinakentässä naisten keskiansio oli Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin ennakkotiedon mukaan noin 16 prosenttia matalampi kuin miesten vuonna 2017. Keskiansioiden välinen vertailu ei kuitenkaan kuvaa sitä, miten samapalkkaisuus toteutuu työpaikoilla.

Työehtosopimusten mukaan palkat eivät määräydy sukupuolen vaan mm. tehtävän vaativuuden, työolosuhteiden, työn tuloksellisuuden ja pätevyyden perusteella. Suurin osa sukupuolten välisestä keskimääräisestä palkkaerosta johtuu siitä, että miehet ja naiset työskentelevät eri tehtävissä.

Sukupuolten välistä palkkaeroa ja sen syitä on tutkittu laajasti. Samoissa ja yhtä vaativissa tehtävissä tilastollisen palkkaeron on todettu olevan 1 – 5 prosenttia riippuen henkilöstöryhmästä ja käytetystä tilastoaineistosta. Tilastoaineistot eivät sisällä kaikkia palkkaan vaikuttavia taustamuuttujia. Siksi osa palkkaerosta jää selittymättä.

Työmarkkinat ovat eriytyneet sukupuolen mukaan myös toimialojen ja ammattiryhmien sisällä. Tasaisempi sukupuolijako eri toimialoilla ja ammateissa pienentäisi oleellisesti palkkaeroja. Palkkaeroja on vaikea pienentää merkittävästi esim. tulopoliittisin toimenpitein haittaamatta samalla vakavasti työmarkkinoiden toimintaa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi