Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamista ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lakiluonnoksen mukaan takuueläkettä ja eräitä vähimmäismääräisinä maksettavia päivärahoja korotettaisiin ja työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintarajaa nostettaisiin. Luonnos sisältää myös ehdotuksia vanhempainpäivärahojen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, kunnallisen luottamustoimesta saadun palkkion huomioon ottamisen muuttamista vanhempainpäivärahan määräytymisessä sekä lääkekorvausten vuosiomavastuun alentamista. Lisäksi luonnoksessa on esityksiä sairaanhoitokorvausten maksamisen väliaikaisesta jatkamisesta julkisissa tiloissa annetusta yksityisestä hoidosta ja eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) pitää pienimpiä eläkkeitä ja päivärahoja saavien aseman kohentamista tarkoituksenmukaisena. EK kuitenkin muistuttaa, että toimivat sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut ovat monasti pienituloisille olennaisempia kuin rahaetuudet. Takuueläkkeen toistuvat korotukset johtavat pian siihen, että aiempaakin suurempi osa eläkkeensaajista on jatkossa asumistuki ja verotus huomioon ottaen tasaeläkejärjestelmässä. Tämä voi jossain vaiheessa rapauttaa työeläkejärjestelmän yleistä hyväksyttävyyttä.

EK pitää ehdotusta kunnallisten luottamustehtävien hoitamista koskevaa muutosehdotusta epätarkoituksenmukaisena ja esittää siksi sen poistamista. Kunnallisia luottamistehtäviä ja niiden hoitamisesta maksettavia palkkioita ei ole perusteltua asettaa erilaiseen asemaan muista luottamustehtävistä maksettavien palkkioiden ja muiden vastaavien tulojen kanssa. Vanhempainpäivärahaa ei tule maksaa ajalta, jona lapsen hoitaminen ei aiheuta vakuutetulle tulonmenetystä. Luonnoksen mukaista ehdotusta tarkoituksenmukaisempi ratkaisu olisi esimerkiksi se, että luottamustehtävää hoitava vanhempainpäivärahaa saava voisi kieltäytyä luottamustoimesta maksettavasta palkkiosta, jolloin luottamustoimi ei muodostuisi esteeksi saada vanhempainpäivärahaa.

Multa osin EK:lla ei ole huomauttamista lakiluonnokseen.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi