Hallituksen esitysluonnos tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lakiluonnoksen ideana on laajentaa tulotietojärjestelmää siten, että siihen talletetaan tiedot maksetuista etuuksista.

EK pitää tätä tarkoituksenmukaisena, jotta tulotietojärjestelmästä saadaan sen mahdollistamat hyödyt. EK:lla ei ole huomauttamista lakiluonnoksen sisältöön pois lukien 3 §:n määritelmiä.

Lakiluonnoksessa suorituksen maksajat jaetaan palkanmaksajiin ja etuudenmaksajiin. EK pitää tätä epätarkoituksenmukaisena. Lainsäädäntöön ei tule luoda käsitteitä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan virheellisiä tulkintoja.

Palkanmaksajalla tarkoitetaan tavallisesti työoikeudellista työnantajaa. Luonnoksessa palkanmaksajan käsite sisältäisi myös esimerkiksi toimeksiantajan. Toimeksiantajan työn suorittajalle maksama korvaus ei ole palkkaa vaan työkorvausta. Luonnoksessa käytetty palkanmaksajan käsite on harhaanjohtava eikä sovi sen takia toimeksiantajalle ja muulle vastaavalle suorituksen maksajalle. Oikea käsite on siten suorituksen maksaja.

EK ehdottaa, että 3 §:ää muutetaan siten, että 1 kohta pidetään ennallaan, uudeksi 2 kohdaksi otetaan etuudenmaksajan määritelmä ja nykyiset 2 – 4 kohdat ja luonnosteltu uusi 3 kohta (sijaissaajan määritelmä) siirretään uusiksi 3 – 6 kohdiksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto
Talouspolitiikka

Penna Urrila
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi