Ohje päivitetty 20.11.2023

Opetusala

(8500)


Osastot:
1336Sivistystyönantajat / Muu (1336)
1338Sivistystyönantajat /Oppilaitokset ja opintokeskukset (1338)Keitä tiedustelu koskee?

Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös ne päätoimiset tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on vähintään 16 t/vko.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaiset työntekijät
• tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on alle 16 t/vko.
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana

Tuntiopettajan opettaessa kahdessa tai useammassa eri oppilaitoksessa ilmoitetaan opettajan tiedot ainoastaan sen oppilaitoksen osalta, jossa hän toimii päätoimisena ts. opetusvelvollisuustunnit, kuitenkin vähintään 16 t/vko täyttyvät. Muissa oppilaitoksissa opettaja on sivutoiminen tuntiopettaja ja jää tiedustelun ulkopuolelle. Opettajan opettaessa samassa oppilaitoksessa päätoimisena ja sivutoimisena (korvaavat koulut), ilmoitetaan kaikki pidetyt tunnit ja niitä vastaava palkka sekä palkkaluokka painottaen.Miltä ajalta tiedot annetaan?

Tiedot annetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista siten, että kaikki palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka ja viikkotyöaika.
• Osittaisella hoitovapaalla tai muuten tilapäisesti lyhennetyllä työviikolla olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.
• Myös osa-aikaeläkkeellä olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi (Kuuk)

2

Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09).

3

Osasto (OsastoId)

4

Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

Osastot

5

Jäsennumero (YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Kuntanumero (KuntaNro)

11

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

8

Kalleusluokka (PKL)

12

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa kysyttäessä vaihtoehdot ovat:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

9

Henkilötunnus (Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

10

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

14

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

11

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

16

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

12

Työsopimuksen kesto (TsOpett)

18

1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus.
4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

13

Muu työsopimus (TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä, osittainen vanhuuseläke
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

14

Kokemusvuodet (Kokemv)

20

Ilmoitetaan kokemuslisään oikeuttavien kokemusvuosien määrä (kokonaisina vuosina).

15

Ammattinumero (AmmOpett)

28

Ammattinumero on 6-numeroinen ja rakennettu siten, että 2 ensimmäistä numeroa kertoo oppilaitostunnuksen, 2 keskimmäistä tehtävä- tai ammattinumeron ja 2 viimeistä tehtävän vaativuustason.

Ks. liite

16

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

17

TES-työaika (VkTaOpe)

38

Opetushenkilöstö ja muu kuin opetushenkilöstö: Työehtosopimuksen mukainen viikoittainen työaika (tehtävän mukainen kokoaikaisen työaika tai tehtävän mukainen täysi opetusvelvollisuustuntimäärä).

Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 15 min. = 3625. Sama koskee todellista tehtyä työaikaa, joka ilmoitetaan kohdassa Todellinen työaika.

Kumpikin työaikatieto tulee täyttää vaikkakin ne olisivat samat.

Riippumatta siitä, onko opetushenkilöstön palkanmaksun perusteena opetusvelvollisuustunnit, vai noudattaako opetushenkilöstö vuosityöaikaa, täytetään kumpikin työaikatieto. Myös muun kuin opetushenkilöstön osalta täytetään kumpikin työaikatieto.

18

Todellinen työaika (VkTaTod)

39

Opetushenkilöstö ja muu kuin opetushenkilöstö:
Todellinen tehty työaika tai opetustunnit viikossa.

Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 15 min. = 3625. Sama koskee työehtosopimuksessa sovittua työaikaa, joka ilmoitetaan kohdassa TES-työaika.

Kumpikin työaikatieto tulee täyttää vaikkakin ne olisivat samat.

Riippumatta siitä, onko opetushenkilöstön palkanmaksun perusteena opetusvelvollisuustunnit, vai noudattaako opetushenkilöstö vuosityöaikaa, täytetään kumpikin työaikatieto. Myös muun kuin opetushenkilöstön osalta täytetään kumpikin työaikatieto.

19

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

30

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

20

Taulukkopalkka (TaulPalk)

40

Opetushenkilöstö:
Ilmoitetaan henkilön peruspalkka eli työehtosopimuksen mukainen taulukkopalkka (ks. TES, Opetushenkilöstön palkkaus ja työaika 2 §), joka vastaa tehtävän mukaista kokoaikaisen työaikaa tai tehtävän mukaista täyttä opetusvelvollisuustuntimäärää. Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kohta jätetään täyttämättä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan henkilön vaativuusryhmän mukainen alin palkkaluku. Sopimuspalkan (TES, Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkaus 9 §) sekä ns. puhtaan sopimuspalkan (ei em. 9 §) tapauksessa kohta jätetään täyttämättä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka.21

Tehtäväkohtainen palkanosuus (TehtPalk)

41

Opetushenkilöstö:
Tietoa ei ilmoiteta.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan kiinteään kuukausipalkkaan jo sisältyvä tehtäväkohtainen palkanosa (TES, Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkaus 4 §) euroina syyskuulta.

22

Henkilökohtainen palkanosa (HeKoPa)

124

Opetushenkilöstö:
Ilmoitetaan henkilökohtainen palkanosa euroina syyskuulta (ns. paikallisesti sovittu järjestelyerä).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan työehtosopimuksen perusteella maksettu henkilökohtainen palkanosa (5 §) ja/tai henkilökohtainen palkanosa (ns. paikallisesti sovittu järjestelyerä) euroina syyskuulta.

23

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalkka)

44

Opetushenkilöstö:
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu peruspalkka sekä kokemuslisät. Jos henkilöllä on epäpätevyysalennus, ilmoitetaan peruspalkaksi epäpätevyysalennuksen prosentin mukaan laskettu, alennettu peruspalkka. Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen ja kokemuslisien yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät opetushenkilöstöllä kuulu:
- erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät.
- ylituntipalkkio, vaan se ilmoitetaan kohdassa Ylituntipalkkio.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- erityisopettajalisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Erityisopettajalisä.
- peruskoulu- tai lukioasteen korotus, vaan se ilmoitetaan kohdassa Peruskoulu- tai lukioasteen korotus.
- lukioresurssipalkkio, vaan se ilmoitetaan kohdassa Lukioresurssipalkkio.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu peruspalkka (tehtävän vaativuusryhmän mukainen palkka ja tehtäväkohtainen palkanosa), kokemuslisät sekä koulutus-, olosuhde- ja kielilisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Jos työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa (TES, Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkaus 9 §), ilmoitetaan kiinteään kuukausipalkkaan vähimmäismääräykset täyttävä palkka ja tämän ylittävä osa ilmoitetaan kohdassa "Henkilökohtainen lisä". Ns. puhtaan sopimuspalkan (ei em. 9 §) tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka.

Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen palkka.

Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä kuulu:
- erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.

24

Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät (LisTaOpe)

54

Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan säännöllisen työajan ansioon kuuluvat, syyskuun aikana ansaitut työehtosopimuksen mukaiset lisät, palkkiot tai korvaukset, joita ei ilmoiteta muihin tietokenttiin. Vuosityöaikaa noudattavien ammatillisten oppilaitosten vuosityöajan (1500 h) ylittävät säännöllisesti maksettavat lisätyökorvaukset ilmoitetaan myös tähän.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut ilta-, yö- ja lauantaityökorvaukset, sekä säännöllisen sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

Erilliskorvauksiin, työaikaan liittyviin lisiin eivät kuulu:
- kokemuslisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Kiinteä kuukausipalkka.
- ylituntipalkkio, vaan se ilmoitetaan kohdassa Ylituntipalkkio.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- erityisopettajalisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Erityisopettajalisä.
- peruskoulu- tai lukioasteen korotus, vaan se ilmoitetaan kohdassa Peruskoulu- tai lukioasteen korotus.
- lukioresurssipalkkio, vaan se ilmoitetaan kohdassa Lukioresurssipalkkio.

Hälytysrahaa tai vapaamuotoisesta varallaolosta maksettua korvausta ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

25

Ylituntipalkkio (YlitunPk)

55

Opetushenkilöstö: Syyskuulta ansaittu ylituntipalkkiona maksettu erä. Ylituntipalkkioihin ei ilmoiteta vuosityöajan ylittäviltä tunneilta maksettua palkkaa (vuosityöajassa olevat kansanopistot, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö: Tätä tietoa ei ilmoiteta.

26

Luontoisedut (LuonEdut)

62

Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo (veronalaiset luontoisedut, joiden laskentaperusteet Verohallinto määrää vuosittain) syyskuun ajalta yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä henkilökuntaetuja, eikä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja tai työsuhdeoptioita.

27

Henkilökohtainen lisä (LisaHeko)

77

Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanlisä (6 §) euroina syyskuulta (ei paikallisesti sovittu).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö: Jos työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa (9 §) ilmoitetaan työehtosopimuksen perusteella lasketun vähimmäispalkan ylittävä osa (sopimuspalkka/takuupalkka 9 §) euroina syyskuulta.

28

Erityisopettajalisä (LisiaEri)

138

Ilmoitetaan erityisopettajalisä euroina syyskuulta.

29

Peruskoulu- tai lukioasteen korotus (PeLuKor)

139

Ilmoitetaan peruskoulu- tai lukioasteen korotus euroina syyskuulta.

30

Epäpätevyysalennus (EpaAlen)

140

Ilmoitetaan epäpätevyysalennuksen prosentti (alennuksen määrä prosentteina).

31

Palkka yhteensä (PalkYht)

141

Ilmoitetaan syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, eli PalkYht = KkPalkka + LisTaOpe + YlitunPk + LuonEdut + LisaHeko + HeKoPa + LisiaEri + PeLuKor + LukRes.

32

Ylitunnit (YliTunTi)

143

Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan syyskuussa tehdyt ylitunnit yhteensä sadasosatunteina. Ylitunteihin ei ilmoiteta vuosityöajan ylittäviä tunteja (vuosityöajassa olevat kansanopistot, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö: Tätä tietoa ei ilmoiteta.

33

Lukioresurssipalkkio (LukRes)

155

Ilmoitetaan syyskuulta ansaittu lukioresurssipalkkio.

34

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

67

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta). Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita, työsuhdeoptioita tai osakepalkkioita.


Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2023

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

3

Osasto

(4)

OsastoId

numeerinen

9999

5

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

6

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

7

Kuntanumero

(11)

KuntaNro

numeerinen

999

8

Kalleusluokka

(12)

PKL

numeerinen

9

9

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

10

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

11

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

12

Työsopimuksen kesto

(18)

TsOpett

numeerinen

9

13

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

14

Kokemusvuodet

(20)

Kokemv

numeerinen

99

15

Ammattinumero

(28)

AmmOpett

numeerinen

999999

16

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

17

TES-työaika

(38)

VkTaOpe

numeerinen

9999

18

Todellinen työaika

(39)

VkTaTod

numeerinen

9999

19

Palkkauksen peruste

(30)

PalkkPer

numeerinen

9

20

Taulukkopalkka

(40)

TaulPalk

numeerinen

9999,99

21

Tehtäväkohtainen palkanosuus

(41)

TehtPalk

numeerinen

9999,99

22

Henkilökohtainen palkanosa

(124)

HeKoPa

numeerinen

99999,99

23

Kiinteä kuukausipalkka

(44)

KkPalkka

numeerinen

99999,99

24

Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät

(54)

LisTaOpe

numeerinen

99999,99

25

Ylituntipalkkio

(55)

YlitunPk

numeerinen

99999,99

26

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

27

Henkilökohtainen lisä

(77)

LisaHeko

numeerinen

9999,99

28

Erityisopettajalisä

(138)

LisiaEri

numeerinen

9999,99

29

Peruskoulu- tai lukioasteen korotus

(139)

PeLuKor

numeerinen

9999,99

30

Epäpätevyysalennus

(140)

EpaAlen

numeerinen

99,99

31

Palkka yhteensä

(141)

PalkYht

numeerinen

99999,99

32

Ylitunnit

(143)

YliTunTi

numeerinen

9999

33

Lukioresurssipalkkio

(155)

LukRes

numeerinen

9999,99

34

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(67)

TulosJaV

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑