Ohje päivitetty 20.11.2023

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

(8559)


Osastot:
1395Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (1395)Keitä tiedustelu koskee?

Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.Miltä ajalta tiedot annetaan?

Tiedot annetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista siten, että kaikki palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka ja viikkotyöaika.
• Osittaisella hoitovapaalla tai muuten tilapäisesti lyhennetyllä työviikolla olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.
• Myös osa-aikaeläkkeellä olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.

• Syyskuulta ansaittujen säännöllisen työajan lisien (ilta-, lauantai- ja yölisien sekä sunnuntaityön korotusosien) tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujaksoista tai periodin pituudesta. Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on jakson pituus ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi (Kuuk)

2

Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09).

3

Osasto (OsastoId)

4

Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

Osastot

5

Jäsennumero (YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Kuntanumero (KuntaNro)

11

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

8

Kalleusluokka (PKL)

12

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa kysyttäessä vaihtoehdot ovat:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

9

Henkilötunnus (Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

10

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

14

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

11

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

16

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

12

Työsopimuksen kesto (TsKesto)

17

1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = määräaikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

13

Muu työsopimus (TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä, osittainen vanhuuseläke
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

14

Kokemusvuodet (Kokemv)

20

Ilmoitetaan opetushenkilöstön määrävuosikorotukseen oikeuttavien palveluvuosien ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kokemuslisään oikeuttavien kokemusvuosien määrä (kokonaisina vuosina).

15

Ammattinumero (AmmId)

26

Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen ammattinumero. Ammattinumero on 4-numeroinen ja rakennettu siten, että 2 ensimmäistä numeroa kertoo tehtävä- tai ammattinumeron ja 2 viimeistä palkkaluokan tai vaativuusryhmän.

Liite →

16

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

17

Säännöllinen viikkotyöaika (SVTAika)

37

Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan osa-aikaisuuden mukainen säännöllinen viikkotyöaika.

Säännölliseen viikkotyöaikaan eivät kuulu yli- ja lisätyötunnit, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyötunnit.

- Tuntipalkkaisen henkilön säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan siten, että hänen syyskuun aikana tekemiensä todellisten työtuntien määrä (ilman yli- ja lisätyötunteja) jaetaan 4,4:llä ja säännölliseksi viikkotyöajaksi ilmoitetaan näin saatu keskimääräinen viikkotyöaika.

- Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä kuukausipalkkaisilla tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa.

18

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

30

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

19

Taulukkopalkka (TaulPalk)

40

Tässä ilmoitetaan henkilön vaativuusluokka- tai taulukkopalkka (palkkaryhmän tai vaativuustason mukainen kuukausi- tai tuntipalkka, ks. kohta Palkkaryhmä tai vaativuustaso). Se voi perustua alakohtaiseen työehtosopimukseen tai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään: perustumistieto kysytään kohdassa Palkkauksen peruste. Mikäli henkilö ei kuulu alakohtaisen tai yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin, jätetään tämä kohta täyttämättä.

20

Tehtäväkohtainen palkanosuus (TehtPalk)

41

Opetushenkilöstö:
Tietoa ei ilmoiteta.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan kiinteään kuukausipalkkaan jo sisältyvä tehtäväkohtainen palkanosa (TES, Sopimus hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkauksesta 3 §) euroina syyskuulta.

21

Henkilökohtainen palkanosa (HeKoPa)

124

Opetushenkilöstö:
Ilmoitetaan henkilökohtainen palkanosa euroina syyskuulta (ns. paikallisesti sovittu järjestelyerä).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan työehtosopimuksen perusteella maksettu henkilökohtainen palkanosa (4 §) ja/tai henkilökohtainen palkanosa (ns. paikallisesti sovittu järjestelyerä) euroina syyskuulta.

22

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalkka)

44

Opetushenkilöstö:
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan peruspalkka sekä kokemuslisät syyskuulta. Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen ja määrävuosikorotusten yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät opetushenkilöstöllä kuulu:
- erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.


Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan peruspalkka (tehtävän vaativuusryhmän mukainen palkka ja tehtäväkohtainen palkanosa), kokemuslisät sekä koulutus-, olosuhde- ja kielilisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Jos työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa ilmoitetaan kiinteään kuukausipalkkaan vähimmäismääräykset täyttävä palkka ja tämän ylittävä osa ilmoitetaan kohdassa "Henkilökohtainen lisä". Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen ja kokemuslisien yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä kuulu:
- erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.

23

Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät (LisTaOpe)

54

Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan säännöllisen työajan ansioon kuuluvat, syyskuun aikana ansaitut työehtosopimuksen mukaiset lisät, palkkiot tai korvaukset, joita ei ilmoiteta muihin tietokenttiin.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut ilta-, yö- ja lauantaityökorvaukset, sekä säännöllisen sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

Erilliskorvauksiin, työaikaan liittyviin lisiin eivät kuulu:
- määrävuosikorotukset/kokemuslisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Kiinteä kuukausipalkka.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.

Hälytysrahaa tai vapaamuotoisesta varallaolosta maksettua korvausta ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

24

Työaikaan liittyvien lisien jakso (LisJakso)

56

Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta.

1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta
2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta
3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta
5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta
6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta
7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta
8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta
9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta.25

Luontoisedut (LuonEdut)

62

Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo (veronalaiset luontoisedut, joiden laskentaperusteet Verohallinto määrää vuosittain) syyskuun ajalta yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä henkilökuntaetuja, eikä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja tai työsuhdeoptioita.

26

Suorituspalkat (SuorPalk)

63

Myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat syyskuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli syyskuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

27

Yli- ja lisätyötunnit (Ylitun)

65

Syyskuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

28

Yli- ja lisätyöpalkat (YliPalk)

66

Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat syyskuulta. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

29

Henkilökohtainen lisä (LisaHeko)

77

Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanlisä (11 §) euroina syyskuulta (ei paikallisesti sovittu).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö: Jos työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa ilmoitetaan työehtosopimuksen perusteella lasketun vähimmäispalkan ylittävä osa euroina syyskuulta.

30

Palkka yhteensä (PalkYht)

141

Ilmoitetaan syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, eli PalkYht = KkPalkka + LisTaOpe + LuonEdut + LisaHeko + HeKoPa + SuorPalk.

31

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

67

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta). Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita, työsuhdeoptioita tai osakepalkkioita.


Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2023

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

3

Osasto

(4)

OsastoId

numeerinen

9999

5

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

6

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

7

Kuntanumero

(11)

KuntaNro

numeerinen

999

8

Kalleusluokka

(12)

PKL

numeerinen

9

9

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

10

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

11

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

12

Työsopimuksen kesto

(17)

TsKesto

numeerinen

9

13

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

14

Kokemusvuodet

(20)

Kokemv

numeerinen

99

15

Ammattinumero

(26)

AmmId

numeerinen

999999

16

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

17

Säännöllinen viikkotyöaika

(37)

SVTAika

numeerinen

9999

18

Palkkauksen peruste

(30)

PalkkPer

numeerinen

9

19

Taulukkopalkka

(40)

TaulPalk

numeerinen

9999,99

20

Tehtäväkohtainen palkanosuus

(41)

TehtPalk

numeerinen

9999,99

21

Henkilökohtainen palkanosa

(124)

HeKoPa

numeerinen

99999,99

22

Kiinteä kuukausipalkka

(44)

KkPalkka

numeerinen

99999,99

23

Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät

(54)

LisTaOpe

numeerinen

99999,99

24

Työaikaan liittyvien lisien jakso

(56)

LisJakso

numeerinen

9

25

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

26

Suorituspalkat

(63)

SuorPalk

numeerinen

99999,99

27

Yli- ja lisätyötunnit

(65)

Ylitun

numeerinen

9999

28

Yli- ja lisätyöpalkat

(66)

YliPalk

numeerinen

99999,99

29

Henkilökohtainen lisä

(77)

LisaHeko

numeerinen

9999,99

30

Palkka yhteensä

(141)

PalkYht

numeerinen

99999,99

31

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(67)

TulosJaV

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑