Ohje päivitetty 29.10.2021

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy

(9104)


Osastot:
1336Sivistystyönantajat / Muu (1336)Keitä tiedustelu koskee?

Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiöön työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa.

Tiedustelun ulkopuolelle jää:
• tuntipalkkainen henkilöstö (ei palkkausjärjestelmän piirissä)
• toimitusjohtaja
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.Miltä ajalta tiedot annetaan?

Tiedot annetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka (tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen palkanosa) ja työaika.Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi (Kuuk)

2

Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09).

3

Osasto (OsastoId)

4

Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

Osastot

5

Jäsennumero (YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Kuntanumero (KuntaNro)

11

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

8

Henkilötunnus (Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

9

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

14

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

10

Sukupuoli (SP)

15

1 = mies
2 = nainen.

11

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

16

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut Helsingin yliopiston/Helsingin yliopiston kiinteistöyhtiön palvelukseen. Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

12

Työsopimuksen kesto (TsOpett)

18

1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus.
4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

13

Muu työsopimus (TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä, osittainen vanhuuseläke
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

14

Ammattinumero (AmmId)

26

5-numeroinen, nimikkeistön mukainen ammattinumero.

Liite →

15

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

16

Työaikamuoto (TyoaikaM)

36

1 = säännöllinen työaika (toimistotyöaika) 7 h 21 min vuorokaudessa
2 = säännöllinen työaika (jaksotyöaika) enintään 9 h vuorokaudessa enintään 10 vk:n tasoittumisjaksolla

17

Työaika (Taika)

120

Työaika syyskuulta, joka on toimistotyöaika. Ilmoitetaan henkilön todellisena tehtynä työaikana viikossa. Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 45 min = 3675.

18

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

30

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

19

Palkkaryhmä tai vaativuustaso (PrVaativ)

31

Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen vaativuustaso (1 - 15).

20

Taulukkopalkka (TaulPalk)

40

Ilmoitetaan henkilön vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkka syyskuulta. Osa-aikaisilla tähän ilmoitetaan se tehtäväkohtainen palkka, josta osa-aikaisuuden mukainen palkka lasketaan.

21

Maksuprosentti (MakPros)

122

Ilmoitetaan osa-aikaisen henkilön maksuprosentti.

22

Henkilökohtainen palkanosa (HeKoPa)

124

Ilmoitetaan henkilön henkilökohtainen palkanosa euroina syyskuulta.

23

Henkilökohtainen palkanosa (%) (HeKoPro)

125

Ilmoitetaan henkilön henkilökohtaisen palkanosan prosentti.

24

Työaikaan liittyvät lisät (LisTAika)

51

Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta (ei yli- ja lisätyötunneilta) maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

25

Työaikaan liittyvien lisien jakso (LisJakso)

56

Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta.

1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta
2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta
3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta
5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta
6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta
7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta
8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta
9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta.26

Luontoisedut (LuonEdut)

62

Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo (veronalaiset luontoisedut, joiden laskentaperusteet Verohallinto määrää vuosittain) syyskuun ajalta yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä henkilökuntaetuja, eikä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja tai optioita.

27

Yli- ja lisätyötunnit (Ylitun)

65

Ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyt yli- ja lisätyötunnit yhteensä. Tunnit ilmoitetaan sadasosatunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

28

Yli- ja lisätyöpalkat (YliPalk)

66

Ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyiltä yli- ja lisätyötunneilta maksettu palkka. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat.

29

Henkilökohtainen lisä (LisaHeko)

77

Ilmoitetaan henkilökohtainen lisä syyskuulta.

30

Tehtäväkohtainen vähennys (TehtVah)

121

Ilmoitetaan tehtäväkohtaisen vähennyksen maksuprosentti.

31

Siirtymälisä (SiirtLis)

129

Ilmoitetaan siirtymälisä syyskuulta.

32

Takuuosa (TakuuOs)

131

Ilmoitetaan takuuosa syyskuulta.

33

Työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot (TyLuPalk)

134

Ilmoitetaan työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot syyskuulta.

34

Ts-palkka (TsPalk)

135

lmoitetaan kaikki syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, lukuun ottamatta yli- ja lisätyöpalkkoja.

Ts-palkka = TaulPalk + HeKoPa + LisTAika + LuonEdut + LisaHeko + SiirtLis + TakuuOs + TyLuPalk + VaatiLis.

Osa-aikaisilla taulukkopalkaksi (TaulPalk) katsotaan tässä se summa, joka heille on vaativuustason mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta osa-aikaisen maksuprosentin mukaisesti maksettu syyskuulta.

35

Vaativuuslisä (VaatiLis)

137

Ilmoitetaan vaativuuslisä syyskuulta.

36

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

67

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta).Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita.


Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2021

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

3

Osasto

(4)

OsastoId

numeerinen

9999

5

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

6

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

7

Kuntanumero

(11)

KuntaNro

numeerinen

999

8

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

9

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

10

Sukupuoli

(15)

SP

numeerinen

9

11

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

12

Työsopimuksen kesto

(18)

TsOpett

numeerinen

9

13

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

14

Ammattinumero

(26)

AmmId

numeerinen

999999

15

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

16

Työaikamuoto

(36)

TyoaikaM

numeerinen

99

17

Työaika

(120)

Taika

numeerinen

999999

18

Palkkauksen peruste

(30)

PalkkPer

numeerinen

9

19

Palkkaryhmä tai vaativuustaso

(31)

PrVaativ

teksti

9999

20

Taulukkopalkka

(40)

TaulPalk

numeerinen

9999,99

21

Maksuprosentti

(122)

MakPros

numeerinen

99,99

22

Henkilökohtainen palkanosa

(124)

HeKoPa

numeerinen

99999,99

23

Henkilökohtainen palkanosa (%)

(125)

HeKoPro

numeerinen

99,99

24

Työaikaan liittyvät lisät

(51)

LisTAika

numeerinen

99999,99

25

Työaikaan liittyvien lisien jakso

(56)

LisJakso

numeerinen

9

26

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

27

Yli- ja lisätyötunnit

(65)

Ylitun

numeerinen

9999

28

Yli- ja lisätyöpalkat

(66)

YliPalk

numeerinen

99999,99

29

Henkilökohtainen lisä

(77)

LisaHeko

numeerinen

9999,99

30

Tehtäväkohtainen vähennys

(121)

TehtVah

numeerinen

99,99

31

Siirtymälisä

(129)

SiirtLis

numeerinen

9999,99

32

Takuuosa

(131)

TakuuOs

numeerinen

9999,99

33

Työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot

(134)

TyLuPalk

numeerinen

9999,99

34

Ts-palkka

(135)

TsPalk

numeerinen

99999,99

35

Vaativuuslisä

(137)

VaatiLis

numeerinen

9999,99

36

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(67)

TulosJaV

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑