Ohje päivitetty 20.11.2023

Unigrafia Oy

(9105)


Osastot:
1336Sivistystyönantajat / Muu (1336)Keitä tiedustelu koskee?

Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Unigrafia Oy:hyn työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa.

Tiedustelun ulkopuolelle jää:
• tuntipalkkainen henkilöstö (ei palkkausjärjestelmän piirissä) • toimitusjohtaja • palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta • perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.Miltä ajalta tiedot annetaan?

Tiedot annetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka (tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen palkanosa) ja työaika.Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi (Kuuk)

2

Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09).

3

Osasto (OsastoId)

4

Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

Osastot

5

Jäsennumero (YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Kuntanumero (KuntaNro)

11

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

8

Henkilötunnus (Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

9

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

14

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

10

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

16

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut Helsingin yliopiston/Unigrafia Oy:n palvelukseen. Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

11

Työsopimuksen kesto (TsOpett)

18

1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus.
4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

12

Muu työsopimus (TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä, osittainen vanhuuseläke
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

13

Ammattinumero (AmmId)

26

5-numeroinen, nimikkeistön mukainen ammattinumero.

Liite →

14

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

15

Työaikamuoto (TyoaikaM)

36

1 = säännöllinen työaika (toimistotyöaika) 7 h 15 min vuorokaudessa
2 = säännöllinen työaika (jaksotyöaika) enintään 12 h vuorokaudessa enintään 26 vk:n tasoittumisjaksolla

16

Työaika (Taika)

120

Työaika syyskuulta, joka on toimistotyöaika. Ilmoitetaan henkilön todellisena tehtynä työaikana viikossa. Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 15 min = 3625.

17

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

30

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

18

Palkkaryhmä tai vaativuustaso (PrVaativ)

31

Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen vaativuustaso (1 - 7).

19

Taulukkopalkka (TaulPalk)

40

Ilmoitetaan henkilön vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkka syyskuulta. Osa-aikaisilla tähän ilmoitetaan se tehtäväkohtainen palkka, josta osa-aikaisuuden mukainen palkka lasketaan.

20

Maksuprosentti (MakPros)

122

Ilmoitetaan osa-aikaisen henkilön maksuprosentti.

21

Henkilökohtainen palkanosa (HeKoPa)

124

Ilmoitetaan henkilön henkilökohtainen palkanosa euroina syyskuulta.

22

Työaikaan liittyvät lisät (LisTAika)

51

Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta (ei yli- ja lisätyötunneilta) maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

23

Työaikaan liittyvien lisien jakso (LisJakso)

56

Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta.

1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta
2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta
3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta
5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta
6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta
7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta
8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta
9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta.24

Luontoisedut (LuonEdut)

62

Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo (veronalaiset luontoisedut, joiden laskentaperusteet Verohallinto määrää vuosittain) syyskuun ajalta yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä henkilökuntaetuja, eikä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja tai työsuhdeoptioita.

25

Yli- ja lisätyötunnit (Ylitun)

65

Ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyt yli- ja lisätyötunnit yhteensä. Tunnit ilmoitetaan sadasosatunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

26

Yli- ja lisätyöpalkat (YliPalk)

66

Ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyiltä yli- ja lisätyötunneilta maksettu palkka. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat.

27

Tehtäväkohtainen vähennys (TehtVah)

121

Ilmoitetaan tehtäväkohtaisen vähennyksen maksuprosentti.

28

Työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot (TyLuPalk)

134

Ilmoitetaan työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot syyskuulta.

29

Ts-palkka (TsPalk)

135

Ilmoitetaan kaikki syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, lukuun ottamatta yli- ja lisätyöpalkkoja.

Ts-palkka = TaulPalk + HeKoPa + LisTAika + LuonEdut + TyLuPalk.

Osa-aikaisilla taulukkopalkaksi (TaulPalk) katsotaan tässä se summa, joka heille on vaativuustason mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta osa-aikaisen maksuprosentin mukaisesti maksettu syyskuulta.

30

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

67

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta). Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita, työsuhdeoptioita tai osakepalkkioita.


Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2023

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

3

Osasto

(4)

OsastoId

numeerinen

9999

5

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

6

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

7

Kuntanumero

(11)

KuntaNro

numeerinen

999

8

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

9

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

10

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

11

Työsopimuksen kesto

(18)

TsOpett

numeerinen

9

12

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

13

Ammattinumero

(26)

AmmId

numeerinen

999999

14

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

15

Työaikamuoto

(36)

TyoaikaM

numeerinen

99

16

Työaika

(120)

Taika

numeerinen

999999

17

Palkkauksen peruste

(30)

PalkkPer

numeerinen

9

18

Palkkaryhmä tai vaativuustaso

(31)

PrVaativ

teksti

9999

19

Taulukkopalkka

(40)

TaulPalk

numeerinen

9999,99

20

Maksuprosentti

(122)

MakPros

numeerinen

99,99

21

Henkilökohtainen palkanosa

(124)

HeKoPa

numeerinen

99999,99

22

Työaikaan liittyvät lisät

(51)

LisTAika

numeerinen

99999,99

23

Työaikaan liittyvien lisien jakso

(56)

LisJakso

numeerinen

9

24

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

25

Yli- ja lisätyötunnit

(65)

Ylitun

numeerinen

9999

26

Yli- ja lisätyöpalkat

(66)

YliPalk

numeerinen

99999,99

27

Tehtäväkohtainen vähennys

(121)

TehtVah

numeerinen

99,99

28

Työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot

(134)

TyLuPalk

numeerinen

9999,99

29

Ts-palkka

(135)

TsPalk

numeerinen

99999,99

30

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(67)

TulosJaV

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑