Ohje päivitetty 20.11.2023

Ahtausala

(5224)
Keitä tiedustelu koskee?

Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = ahtaustyönjohtajia, konttoritoimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.Miltä ajalta tiedot annetaan?

Tiedot annetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista siten, että kaikki palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka ja viikkotyöaika.
• Osittaisella hoitovapaalla tai muuten tilapäisesti lyhennetyllä työviikolla olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.
• Myös osa-aikaeläkkeellä olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.

• Syyskuulta ansaittujen säännöllisen työajan lisien (ilta-, lauantai- ja yölisien sekä sunnuntaityön korotusosien) tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujaksoista tai periodin pituudesta. Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on jakson pituus ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi (Kuuk)

2

Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09).

4

Jäsennumero (YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

5

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Henkilötunnus (Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

7

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

14

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

8

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

16

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

9

Työsopimuksen kesto (TsKesto)

17

1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = määräaikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

10

Muu työsopimus (TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä, osittainen vanhuuseläke
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

11

Henkilöstöryhmä (HloRyhma)

21

Työehtosopimuksen mukainen henkilöstöryhmä oheisen listan mukaan. (Tässä ohjeessa lista tulostuu alaosaan ennen tietomallin esittelyä.)

12

Tehtävänimike koodina (6 numeroa) (TehtId)

24

Teollisuudessa, rakentamisessa ym. aloilla käytössä oleva tehtävänimike.

Tehtävänimikkeistön ohjesivustolle →

Koodi muodostuu tehtävän pääryhmästä (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen), alaryhmästä (alakohtainen) ja asemasta (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen). Seuraavilla aloilla on käytössä tehtävän alaryhmäkoodi: graafinen teollisuus, kemianteollisuus, energiateollisuus, talonrakennusala, infra-ala, tienpäällystysala, vedeneristysala ja sunnittelu- ja konsulttiala.

Sekä tiedostovastauksissa että asiointipalvelun lomakkeella tämä 6-numeroinen tehtävänimikkeen tunnus ilmoitetaan yhteen kirjoitettuna ilman erotinmerkkejä.

Asiointipalvelun lomakkeella tunnuksen voi joko syöttää koodina tai muodostaa valikkojen avulla.

13

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

18

Työaikamuoto (TyoaikaM)

36

Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee.

Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa.

Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.


Työaikamuodot ovat:
viikossa1-vuorotyö2-vuorotyö3-vuorotyö
kahtena päivänä 12 22 32
kolmena päivänä 13 23 33
neljänä päivänä 14 24 34
viitenä päivänä 15 25 35
kuutena päivänä 16 26 36
seitsemänä päivänä 17 27 37


19

Säännöllinen viikkotyöaika (SVTAika)

37

Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan osa-aikaisuuden mukainen säännöllinen viikkotyöaika.

Säännölliseen viikkotyöaikaan eivät kuulu yli- ja lisätyötunnit, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyötunnit.

- Tuntipalkkaisen henkilön säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan siten, että hänen syyskuun aikana tekemiensä todellisten työtuntien määrä (ilman yli- ja lisätyötunteja) jaetaan 4,4:llä ja säännölliseksi viikkotyöajaksi ilmoitetaan näin saatu keskimääräinen viikkotyöaika.

- Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä kuukausipalkkaisilla tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa.

20

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

30

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat (suluissa olevat vaihtoehdot viittaavat konttoritoimihenkilöihin):
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään (konttoritoimihenkilöillä tarkoittaa Pro-työehtosopimusta)
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään (konttoritoimihenkilöillä tarkoittaa AKT-toimihenkilösopimusta)
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

21

Palkkaryhmä tai vaativuustaso (PrVaativ)

31

Ilmoitetaan konttoritoimihenkilöiden osalta työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu toimen vaativuusluokka (palkkaryhmä), johon henkilö kuuluu.
Huom! Vaativuusluokka ilmoitetaan siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Ahtaustyönjohtajien osalta ilmoitetaan ammattiryhmä (toimen tai työn numero).

Katso palkkaryhmät/ammattiryhmät ohjeen alaosassa ennen tietomallin esittelyä.

22

Taulukkopalkka (TaulPalk)

40

Tässä ilmoitetaan henkilön vaativuusluokka- tai taulukkopalkka (palkkaryhmän tai vaativuustason mukainen kuukausi- tai tuntipalkka, ks. kohta Palkkaryhmä tai vaativuustaso). Se voi perustua alakohtaiseen työehtosopimukseen tai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään: perustumistieto kysytään kohdassa Palkkauksen peruste. Mikäli henkilö ei kuulu alakohtaisen tai yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin, jätetään tämä kohta täyttämättä.

23

Henkilökohtainen palkanosa (%) (HeKoPros)

43

Toimihenkilön henkilökohtaisen palkanosan prosenttiosuus vaativuusluokkapalkasta (2 - 20 %). Tieto ilmoitetaan yhdellä desimaalilla, esim. 3,5 % = 35.

Tämä tieto kysytään ainoastaan toimihenkilöiltä, joihin sovelletaan ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimusta (Satamaoperaattorit ry/Pro ry).

24

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalkka)

44

Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina alla mainituin poikkeuksin. Tähän sisällytetään myös ahtaustyönjohtajien jatkuvan kaksivuorotyön (tam 27) ja keskeytymättömän kolmivuorotyön (tam 37) käyttöönottoon liittyvä korvaus. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- ahtaustyönjohtajien työryhmälisät (jengilisät), terminaalilisät sekä chief-lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työryhmälisät.
- ahtaustyönjohtajien paikalliset ylimääräiset lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Paikalliset ylimääräiset lisät.
- aloittamis- ja lopettamistyökorvaukset, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Aloittamis- ja lopettamistyökorvaus sekä kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta EI myöskään ilmoiteta tässä kohdassa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat.

Lomarahaa tai lomakorvausta ei tilastoida, joten niitä ei ilmoiteta lainkaan. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei myöskään ilmoiteta.

25

Työaikaan liittyvät lisät (LisTAika)

51

Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta. Tähän sisällytetään myös mahdollinen saunalisä. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.

Mikäli lomakkeelle merkityt lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Vuorotyön työajan lyhenemisen johdosta mahdollisesti sovittu kuukausittain maksettava erillinen korvaus sisällytetään tähän palkkaerään.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

26

Työaikaan liittyvien lisien jakso (LisJakso)

56

Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta.

1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta
2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta
3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta
5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta
6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta
7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta
8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta
9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta.27

Luontoisedut (LuonEdut)

62

Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen (esim. puhelinetu, asumisetu, vuokraraha, pukuraha, ruokaetu) verotusarvo (veronalaiset luontoisedut, joiden laskentaperusteet Verohallinto määrää vuosittain) syyskuun ajalta yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä henkilökuntaetuja, eikä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja tai työsuhdeoptioita.

28

Suorituspalkat (SuorPalk)

63

Myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat syyskuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli syyskuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

29

Yli- ja lisätyötunnit (Ylitun)

65

Syyskuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

30

Yli- ja lisätyöpalkat (YliPalk)

66

Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat syyskuulta ja mahdolliset kiinteät ylityökorvaukset. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Huom! Tähän sisällytetään myös työehtosopimusperusteiset aloittamis- ja lopettamistyöstä maksetut korvaukset, jotka ilmoitetaan myös erikseen kohdassa Aloittamis- ja lopettamistyökorvaus. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

31

Työryhmälisät (LisTyRyh)

80

Ilmoitetaan ahtaustyönjohtajien palkkasopimuksen 3 ja 4 pykälien perusteella säännölliseltä työajalta syyskuulta maksetut työryhmä (jengi)- ja terminaalilisät sekä chief-lisät.

32

Paikalliset ylimääräiset lisät (LisPaikY)

81

Ilmoitetaan ahtaustyönjohtajien osalta kaikki muut kuin edellä mainitut säännölliseltä työajalta syyskuulta maksetut palkkaerät, jotka johtuvat joko a) työehtosopimusmääräysten ylittämisestä tai b) eivät perustu ollenkaan työehtosopimuksen määräyksiin.

Esimerkkejä kohdasta a):
1) Ylimääräisten aloittamis- ja lopettamistyökorvausten määrä/kuukausi (esim. 1/2 - 1 tunnin palkka päivässä).
2) Ylimääräiset vuorotyön tuntilisät, joita mahdollisesti maksettu syyskuun vuorotyöviikkoihin sisältyviltä lauantaipäivän työtunneilta, milloin varsinainen vuorotyöviikko on maanantaista perjantaihin (vastaavasti maanantaipäivän työtunneilta, milloin vuorotyöviikko on tiistaista lauantaihin) tai sunnuntaipäivän työtunneilta.
3) Muiden työehtosopimusperusteiden ylitysten euroarvo/kuukausi.

Esimerkkejä kohdasta b):
1) Mahdollisesti maksetut kielilisät, JK-lisät (työnjakolisät), meklauslisät ym. syyskuulta.
2)vuoden aikana maksettujen joulurahojen, tantiemien yms. summan 1/12, jos kyse EI ole tulossidonnaisista tantiemeista, jotka ilmoitetaan vuoden ajalta kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.
3) Muut ansionmuodostukseen vaikuttavat b)-kohdan määritelmän mukaiset rahasuoritteet/kuukausi.

Huom! Tässä kohdassa ilmoitetaan myös ylityönjohtajalisä ja vt. ylityönjohtajalisä.

33

Aloittamis- ja lopettamistyökorvaus (ALopKorv)

82

Ilmoitetaan Yli- ja lisätyöpalkat -tietoon jo sisältyvät aloittamis- ja lopettamistyöstä (ei loma-ajalta) syyskuulta maksetut korvaukset.

34

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

67

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta). Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita, työsuhdeoptioita tai osakepalkkioita.


Henkilöstöryhmät
11Tekninen toimihenkilö (ahtaustyönjohtaja)
21Konttoritoimihenkilö
31Ylempi toimihenkilöHenkilöstöryhmä Palkkaryhmä
11Tekninen toimihenkilö (ahtaustyönjohtaja)1230-3 v. työnjohtajina olleet
11Tekninen toimihenkilö (ahtaustyönjohtaja)133yli 3-6 v. työnjohtajina olleet (katso TES palkkasopimus)
11Tekninen toimihenkilö (ahtaustyönjohtaja)143yli 6-10 v. työnjohtajina olleet (katso TES palkkasopimus)
11Tekninen toimihenkilö (ahtaustyönjohtaja)153yli 10-15 v. työnjohtajina olleet (katso TES palkkasopimus)
11Tekninen toimihenkilö (ahtaustyönjohtaja)163yli 15 v. työnjohtajina olleet (katso TES palkkasopimus)
11Tekninen toimihenkilö (ahtaustyönjohtaja)173Ylityönjohtajat
21Konttoritoimihenkilö1
21Konttoritoimihenkilö2
21Konttoritoimihenkilö3
21Konttoritoimihenkilö4
21Konttoritoimihenkilö5
21Konttoritoimihenkilö6
21Konttoritoimihenkilö7
21Konttoritoimihenkilö8
21Konttoritoimihenkilö9
21Konttoritoimihenkilö10
21Konttoritoimihenkilö11
21Konttoritoimihenkilö12
21Konttoritoimihenkilö13

Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2023

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

4

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

5

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

6

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

7

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

8

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

9

Työsopimuksen kesto

(17)

TsKesto

numeerinen

9

10

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

11

Henkilöstöryhmä

(21)

HloRyhma

numeerinen

99

12

Tehtävänimike koodina (6 numeroa)

(24)

TehtId

numeerinen

999999

13

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

18

Työaikamuoto

(36)

TyoaikaM

numeerinen

99

19

Säännöllinen viikkotyöaika

(37)

SVTAika

numeerinen

9999

20

Palkkauksen peruste

(30)

PalkkPer

numeerinen

9

21

Palkkaryhmä tai vaativuustaso

(31)

PrVaativ

teksti

9999

22

Taulukkopalkka

(40)

TaulPalk

numeerinen

9999,99

23

Henkilökohtainen palkanosa (%)

(43)

HeKoPros

numeerinen

999

24

Kiinteä kuukausipalkka

(44)

KkPalkka

numeerinen

99999,99

25

Työaikaan liittyvät lisät

(51)

LisTAika

numeerinen

99999,99

26

Työaikaan liittyvien lisien jakso

(56)

LisJakso

numeerinen

9

27

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

28

Suorituspalkat

(63)

SuorPalk

numeerinen

99999,99

29

Yli- ja lisätyötunnit

(65)

Ylitun

numeerinen

9999

30

Yli- ja lisätyöpalkat

(66)

YliPalk

numeerinen

99999,99

31

Työryhmälisät

(80)

LisTyRyh

numeerinen

99999,99

32

Paikalliset ylimääräiset lisät

(81)

LisPaikY

numeerinen

99999,99

33

Aloittamis- ja lopettamistyökorvaus

(82)

ALopKorv

numeerinen

99999,99

34

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(67)

TulosJaV

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑