Ohje päivitetty 20.11.2023

Pelti- ja teollisuuseristysala

Pelti- ja teollisuuseristysala 4381Keitä tiedustelu koskee?

Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.Miltä ajalta tiedot annetaan?

Tiedot annetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista siten, että kaikki palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka ja viikkotyöaika.
• Osittaisella hoitovapaalla tai muuten tilapäisesti lyhennetyllä työviikolla olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.
• Myös osa-aikaeläkkeellä olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.

• Syyskuulta ansaittujen säännöllisen työajan lisien (ilta-, lauantai- ja yölisien sekä sunnuntaityön korotusosien) tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujaksoista tai periodin pituudesta. Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on jakson pituus ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi (Kuuk)

2

Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09).

4

Jäsennumero (YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

5

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Työpaikalla käytettävä toimihenkilöiden toimenvaativuusmittari (VaativTp)

9

Työpaikalla käytössä oleva toimihenkilöiden (muiden kuin ylempien toimihenkilöiden) toimenvaativuusmittari. Toimenvaativuusmittari on
1 = METTOVA, jossa 10 vaativuusluokkaa
2 = jokin paikallisesti sovittu toimenvaativuusmittari
3 = paikallisesti on sovittu toisin koko palkkarakenteesta (toimihenkilöiden työehtosopimus 4 § 9 mom.)

7

Vaativuusluokkien lukumäärä (VaativLk)

10

Tämän kohdan täyttävät vain ne yritykset, joilla on käytössä jokin paikallisesti sovittu toimenvaativuusmittari (eli toimenvaativuusmittari = 2).
Kohtaan merkitään paikallisesti sovittujen vaativuusluokkien lukumäärä. Ne toimipaikat, joilla on käytössä METTOVA-toimenvaativuusmittari tai joissa on paikallisesti sovittu kokonaan muusta palkkarakenteesta, jättävät kentän tyhjäksi.

8

Henkilötunnus (Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

9

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

14

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

10

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

16

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

11

Työsopimuksen kesto (TsKesto)

17

1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = määräaikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

12

Muu työsopimus (TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä, osittainen vanhuuseläke
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

13

Henkilöstöryhmä (HloRyhma)

21

Työehtosopimuksen mukainen henkilöstöryhmä oheisen listan mukaan. (Tässä ohjeessa lista tulostuu alaosaan ennen tietomallin esittelyä.)

14

Tehtävänimike koodina (6 numeroa) (TehtId)

24

Teollisuudessa, rakentamisessa ym. aloilla käytössä oleva tehtävänimike.

Tehtävänimikkeistön ohjesivustolle →

Koodi muodostuu tehtävän pääryhmästä (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen), alaryhmästä (alakohtainen) ja asemasta (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen). Seuraavilla aloilla on käytössä tehtävän alaryhmäkoodi: graafinen teollisuus, kemianteollisuus, energiateollisuus, talonrakennusala, infra-ala, tienpäällystysala, vedeneristysala ja sunnittelu- ja konsulttiala.

Sekä tiedostovastauksissa että asiointipalvelun lomakkeella tämä 6-numeroinen tehtävänimikkeen tunnus ilmoitetaan yhteen kirjoitettuna ilman erotinmerkkejä.

Asiointipalvelun lomakkeella tunnuksen voi joko syöttää koodina tai muodostaa valikkojen avulla.

15

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

20

Työaikamuoto (TyoaikaM)

36

Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee.

Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa.

Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.


Työaikamuodot ovat:
viikossa1-vuorotyö2-vuorotyö3-vuorotyö
kahtena päivänä 12 22 32
kolmena päivänä 13 23 33
neljänä päivänä 14 24 34
viitenä päivänä 15 25 35
kuutena päivänä 16 26 36
seitsemänä päivänä 17 27 37


21

Säännöllinen viikkotyöaika (SVTAika)

37

Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan osa-aikaisuuden mukainen säännöllinen viikkotyöaika.

Säännölliseen viikkotyöaikaan eivät kuulu yli- ja lisätyötunnit, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyötunnit.

- Tuntipalkkaisen henkilön säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan siten, että hänen syyskuun aikana tekemiensä todellisten työtuntien määrä (ilman yli- ja lisätyötunteja) jaetaan 4,4:llä ja säännölliseksi viikkotyöajaksi ilmoitetaan näin saatu keskimääräinen viikkotyöaika.

- Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä kuukausipalkkaisilla tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa.

22

Palkkaryhmä tai vaativuustaso (PrVaativ)

31

Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.
Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Katso palkkaryhmät ohjeen alaosassa ennen tietomallin esittelyä.

23

Tehtäväkohtainen palkanosuus (TehtPalk)

41

Toimihenkilön tehtäväkohtainen palkanosuus määräytyy sen vaativuusluokan perusteella, johon hänen tehtävänsä vaativuuden perusteella sijoittuu. Vaativuusluokan ja tehtäväkohtaisen palkanosuuden välinen riippuvuus ilmenee suoraan työehtosopimuksessa olevista taulukoista (toimenvaativuusmittari = 1) tai jos käytössä on jokin paikallisesti sovittu toimenvaativuusmittari (toimenvaativuusmittari = 2), sen mukainen palkka. Toimenvaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosuus määritetään aina myös uusille toimihenkilöille. Ylempien toimihenkilöiden sekä niiden toimipaikkojen osalta, joilla on käytössä jokin muu paikallisesti sovittu palkkarakenne (toimenvaativuusmittari = 3), kenttä jätetään tyhjäksi.

24

Vähimmäispalkka (VahiPalk)

42

Vähimmäispalkka saadaan lisäämällä tehtäväkohtaiseen palkanosuuteen henkilökohtainen palkanosuus. Henkilökohtainen palkanosa on vähintään 5 % ja enintään 26 % toimihenkilön tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta. Uudella toimihenkilöllä vähimmäispalkka on tehtäväkohtaisen palkanosuuden suuruinen enintään 4 kuukauden ajan työsuhteen alkamisesta. Ylempien toimihenkilöiden sekä niiden toimipaikkojen osalta, joilla on käytössä jokin muu paikallisesti sovittu palkkarakenne (toimenvaativuusmittari = 3), kenttä jätetään tyhjäksi.

25

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalTek)

45

Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka =
* aikapalkkaisen toimihenkilön kiinteä kuukausipalkka tai
* palkkiopalkkaisen toimihenkilön palkkiopalkan kiinteä osuus, joihin
* sisällytetään erillisinä maksetut lähinnä olosuhdelisiin verrattavat lisät kuten kaivos-, tunneli- ja puhdistautumislisä sekä
*sellaiset sijaisuudesta maksettavat erilliset korvaukset, joita ei ole otettu huomioon tehtävänvaativuutta ja henkilökohtaista pätevyyttä arvioitaessa.
Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- palkkiopalkan muuttuva osuus, vaan se ilmoitetaan kohdassa Palkkiopalkan muuttuva osa.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

26

Työaikaan liittyvät lisät (LisTAika)

51

Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta (ei yli- ja lisätyötunneilta) maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.

Mikäli lomakkeelle merkityt lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Vuorotyön työajan lyhenemisen johdosta mahdollisesti sovittu kuukausittain maksettava erillinen korvaus sisällytetään tähän palkkaerään.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

27

Työaikaan liittyvien lisien jakso (LisJakso)

56

Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta.

1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta
2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta
3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta
5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta
6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta
7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta
8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta
9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta.28

Luontoisedut (LuonEdut)

62

Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo (veronalaiset luontoisedut, joiden laskentaperusteet Verohallinto määrää vuosittain) syyskuun ajalta yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä henkilökuntaetuja, eikä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja tai työsuhdeoptioita.

29

Palkkiopalkan muuttuva osa (PPalkMos)

64

Syyskuulta maksetut palkkiopalkan muuttuvat osat ilmoitetaan niiden toimihenkilöiden osalta, jotka ovat työskennelleet syyskuussa palkkiopalkalla. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli Syyskuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista.

30

Yli- ja lisätyötunnit (Ylitun)

65

Syyskuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

31

Yli- ja lisätyöpalkat (YliPalk)

66

Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat syyskuulta. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

32

Tulospalkkiot (TulosEiV)

68

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta) maksetut tulospalkkiot. Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tässä kohdassa EI ilmoiteta käteisiä voittopalkkioita ja voitonjakoa eikä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita, työsuhdeoptioita tai osakepalkkioita.

33

Käteiset voittopalkkiot ja voitonjako (VoittoPk)

69

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta) maksettujen käteisten voittopalkkioiden ja voitonjakoerien summa, mutta ei rahastoitavia voittopalkkioita, työsuhdeoptioita tai osakepalkkioita.


Henkilöstöryhmät
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)
31Ylempi toimihenkilöHenkilöstöryhmä Palkkaryhmä (Mettova)
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)1
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)2
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)3
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)4
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)5
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)6
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)7
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)8
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)9
9Toimihenkilö (aikaisemmin tekninen tai konttoritoimihenkilö)10

Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2023

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

4

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

5

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

6

Työpaikalla käytettävä toimihenkilöiden toimenvaativuusmittari

(9)

VaativTp

numeerinen

9

7

Vaativuusluokkien lukumäärä

(10)

VaativLk

numeerinen

99

8

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

9

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

10

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

11

Työsopimuksen kesto

(17)

TsKesto

numeerinen

9

12

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

13

Henkilöstöryhmä

(21)

HloRyhma

numeerinen

99

14

Tehtävänimike koodina (6 numeroa)

(24)

TehtId

numeerinen

999999

15

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

20

Työaikamuoto

(36)

TyoaikaM

numeerinen

99

21

Säännöllinen viikkotyöaika

(37)

SVTAika

numeerinen

9999

22

Palkkaryhmä tai vaativuustaso

(31)

PrVaativ

teksti

9999

23

Tehtäväkohtainen palkanosuus

(41)

TehtPalk

numeerinen

9999,99

24

Vähimmäispalkka

(42)

VahiPalk

numeerinen

9999,99

25

Kiinteä kuukausipalkka

(45)

KkPalTek

numeerinen

99999,99

26

Työaikaan liittyvät lisät

(51)

LisTAika

numeerinen

99999,99

27

Työaikaan liittyvien lisien jakso

(56)

LisJakso

numeerinen

9

28

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

29

Palkkiopalkan muuttuva osa

(64)

PPalkMos

numeerinen

99999,99

30

Yli- ja lisätyötunnit

(65)

Ylitun

numeerinen

9999

31

Yli- ja lisätyöpalkat

(66)

YliPalk

numeerinen

99999,99

32

Tulospalkkiot

(68)

TulosEiV

numeerinen

999999,99

33

Käteiset voittopalkkiot ja voitonjako

(69)

VoittoPk

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑