Ohje päivitetty 08.09.2021

Teknologiateollisuus

(2400)
Keitä tiedustelu koskee?

Neljännesvuositiedustelu on tehdyn työajan palkkatilasto, johon ilmoitetaan neljänneksen aikana tehdyt todelliset työtunnit ja tunteja vastaavat tehdyn työajan palkat. Palkkatilastoon palkat ilmoitetaan näin ollen ns. ansaintaperiaatteen mukaisesti.

Palkkatilastotietoja antavat kaikki ne työpaikat, joissa työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhteismäärä on vähintään 30. Mikäli henkilömäärä on alle 30, osallistuminen on vapaaehtoista. Tiedustelu tehdään vain 4. vuosineljännekseltä.

Neljännesvuositiedusteluun ilmoitettavien työntekijöiden, tulee täyttää seuraavat ehdot:
• Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. neljänneksen aikana
• Ovat työntekijöitä. Ulkopuolelle jäävät siis toimihenkilöt ja ns. ylemmät toimihenkilöt
• Ovat täysin työkykyisiä, jolloin palkka määräytyy työehtosopimuksen perusteella
• Ovat täyttäneet 15 vuotta
• Ovat tehneet työtä ao. neljänneksen aikana. Tiedot annetaan myös osa-aikatyöntekijöistä, oppilaista ja harjoittelijoista
• Työ on tehty Suomessa

Koko vuotta koskevista tiedoista ilmoitetaan enää vain tulosperusteiset erät, joita ovat: tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako. Tulosperusteiset erät ilmoitetaan työpaikan työntekijöistä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
* Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen 4. vuosineljänneksen aikana
* Ovat tehneet työtä 4. vuosineljänneksen aikana
* Ovat mukana 4. vuosineljänneksen tiedustelussa

HUOM: Koko vuotta koskevat tiedot tulee ilmoittaa neljännen vuosineljänneksen tietojen yhteydessä. Vaikka tulosperusteiset erät ilmoitetaan enää vain niistä henkilöistä, joilla on tehtyjä tunteja 4. vuosineljänneksellä, ilmoitetaan ne jatkossakin koko vuoden pituiselta ajanjaksolta.

HUOM: Neljännesvuoden palkkatietoihin ei sisällytetä:
Luontoisetujen (asunto-, auto-, ravinto- yms.) arvoa,
vuosilomapalkkaa, lomakorvausta, lomarahaa, arkipyhäkorvauksia,
henkilökohtaisilla ja yhteiskunnallisilla perusteilla annettujen vapaapäivien palkkoja (mm. merkkipäivät, luottamustoimet, kertausharjoitukset),
sairausajan palkkaa, lapsen syntymään tai hoitoon liittyvää palkkaa,
koulutusajan palkkaa, matkustusajan palkkaa, varallaolo- ja hälytyskorvauksia, yhteistyöelinten kokouspalkkioita, luottamusmieskorvausta, aloitepalkkiota, opetus- ja kirjoituspalkkioita yms. muulta kuin tehdyltä työajalta maksettuja palkkaeriä.

Neljännesvuoden palkkatietoihin ei myöskään saa sisällyttää sellaisia korvausluonteisia eriä, kuten
ateriakorvausta, päivärahaa, majoituskorvausta, matkakustannusten korvausta, työvälinekorvausta jne.
Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointineljännes (Nelj)

2

Tilastoaineiston vuosineljännes yksinumeroisena (neljäs neljännes = 4).

3

Jakson alkamispäivä (JaksoAp)

3

Jaksoon kuuluvan ensimmäisen palkanmaksukauden ensimmäinen päivä muodossa pp.kk.vvvv

4

Jakson päättymispäivä (JaksoLp)

4

Jaksoon kuuluvan viimeisen palkanmaksukauden viimeinen päivä muodossa pp.kk.vvvv

5

Jäsennumero (YritysId)

7

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa yrityksen eri vastaajissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

9

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset ja muodostaa yrityksen vastaajan. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Työpaikalla käytössä oleva työn vaativuuden määritystapa (VaativTp)

10

Työpaikalla käytetään vain yhtä määritystapaa. Työnvaativuuden määritystavat ovat: 1 = töiden vaativuusryhmittely (TVR), 2 = karkea ryhmittely (KR) ja 3 = muu työnvaativuuden määritystapa / ei määritetty.

8

Vaativuusluokkien portaiden lukumäärä (VaativLk)

11

Kyseisen luokituksen portaiden maksimi lukumäärä. Portaiden lukumäärät ovat: 9 töiden vaativuusryhmittelyssä ja 3 karkeassa ryhmittelyssä. Muussa tapauksessa portaiden lukumääräksi ilmoitetaan 0 (nolla).

9

Kuntanumero (KuntaNro)

12

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

10

Kalleusluokka (PKL)

13

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa erikseen kysyttäessä vaihtoehtoja on kolme:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

11

Henkilötunnus (Hetu)

14

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

12

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

15

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä selvennystä vaativissa tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

13

Sukupuoli (SP)

16

1 = mies
2 = nainen.

14

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

17

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa  pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena.

15

Työsuhteen päättymispäivämäärä (TsLopPvm)

18

Mikäli työsuhde on päättynyt , ilmoitetaan työntekijän työsuhteen päättymispäivämäärä. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena.

16

Työsopimuksen kesto (TsKesto)

19

1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = määräaikainen työsopimus.

17

Ammattinumero (AmmId)

23

Ilmoitetaan työntekijän ammattinumero alakohtaisen nimikkeistön mukaisesti. Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.

Katso alan ammattinimikkeet

18

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

89

Sanallinen ammattinimike.

19

Työaikamuoto (TyoaikaM)

21

Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee.

Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa.

Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.


Työaikamuodot ovat:
viikossa1-vuorotyö2-vuorotyö3-vuorotyö
kahtena päivänä 12 22 32
kolmena päivänä 13 23 33
neljänä päivänä 14 24 34
viitenä päivänä 15 25 35
kuutena päivänä 16 26 36
seitsemänä päivänä 17 27 37


20

Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina (SVTAika)

22

Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750.

Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. Osa-aikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika.

21

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

25

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = perustuu alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

22

Palkkaryhmä (PrVaativ)

26

Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Täysin työkykyisen 18 vuotta täyttäneen työntekijän palkkaryhmä on joko A, B tai C. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän pääsääntöisen työn vaativuuden perusteella. Alle 18-vuotiaan työntekijän sekä alle 18-vuotiaan oppilaan ja harjoittelijan palkkaryhmä on 9. 18 vuotta täyttäneen oppilaan ja harjoittelijan palkkaryhmä on 0.

Katso alan palkkaryhmät

23

Työnvaativuusryhmä (TVR)

27

Määräytyy työntekijän tekemien töiden vaativuuden perusteella.

24

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka (TehtPalk)

28

Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Työntekijän työkohtainen palkan osuus määräytyy sen työnvaativuusryhmän työkohtaisen palkan perusteella, johon kuuluvat työt edustavat suurinta osaa tehdyistä töistä. Tuntipalkkaiselle työntekijälle ilmoitetaan työkohtainen tuntipalkka sentteinä ja kuukausipalkkaiselle työntekijälle työkohtainen kuukausipalkka sentteinä. Työnvaativuusryhmän ja työkohtaisen palkan osuuden välinen riippuvuus ilmenee suoraan työehtosopimuksessa olevista taulukoista. Työnvaativuusryhmätieto ja työkohtainen palkan osuus määritetään aina myös uusille työntekijöille. Tällöin määrittelyn lähtökohtana on työntekijän töiden vaativuus, joka työsuhteen alkaessa perustuu arvioon. Alle 18-vuotiaille työntekijöille, oppilaille ja harjoittelijoille ei ole tarpeen määritellä työnvaativuusryhmätietoa eikä näin ollen myöskään työkohtaista palkan osuutta.

25

Peruspalkka (PerTuPa)

30

Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkan osuus työntekijän työkohtaiseen palkanosuuteen. Henkilökohtainen palkanosuus on suuruudeltaan vähintään 5 % ja enintään 26 % työntekijän työkohtaisesta palkanosuudesta. Uudella työntekijällä peruspalkka on työkohtaisen palkanosuuden suuruinen. Sekä tuntipalkkaiselle työntekijälle että kuukausipalkkaiselle työntekijälle peruspalkka ilmoitetaan muodossa senttiä/tunti. Alle 18-vuotiaille työntekijöille ja oppilaille ilmoitetaan peruspalkaksi työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka. Harjoittelijoille peruspalkaksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu palkka. Jos työntekijän ammatti, palkkaryhmä, työnvaativuusryhmä, työkohtainen palkanosuus tai peruspalkka muuttuu vuosineljänneksen aikana, ilmoitetaan se tieto, joka on voimassa vuosineljänneksen lopussa.

26

KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka (KkPalkka)

35

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava aikapalkkana oleva kuukausipalkka. Tähän ei sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä, myöskään palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta ei vähennetä.

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkPalkka>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä AikaTun.

27

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan kiinteä osa (KkSuorPK)

36

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan osaurakka- tai palkkiotyön kiinteä osa neljännesvuoden viimeiseltä kuukaudelta. Kuukausipalkan kiinteä osa ilmoitetaan, kun kyseessä on osaurakka- tai palkkiopalkkatyö ts. palkka muodostuu kuukautta kohden määritellystä kiinteästä osuudesta ja työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetusta muuttuvasta osuudesta (palkkio-osuudesta). Kiinteän osuuden suuruus määräytyy palkkaustavan rakenteen mukaisesti.

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkSuorPK>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä PalkTun.

28

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan muuttuva osa (KkSuorPM)

37

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle kuukausipalkan osaurakka- ja palkkiopalkkatyön muuttuvat osuudet ilmoitetaan neljännesvuoden ajalta. Kiinteän osan lisäksi työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetun palkan tulee vastata osaurakka- ja palkkiotyötunteja.

29

Aikatyötunnit (AikaTun)

39

Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

30

Aikapalkat (AikaPalk)

40

Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.

31

Urakkatyötunnit (UrakTun)

41

Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Teknologiateollisuudessa urakkatyötunneissa ilmoitetaan vain suoran urakan työtunnit.

32

Urakkapalkat (UrakPalk)

42

Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Teknologiateollisuudessa urakkapalkat -kentässä ilmoitetaan vain suoran urakkatyön ansio.

33

Palkkiotyötunnit (PalkTun)

43

Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Teknologiateollisuudessa palkkiotyötunneissa ilmoitetaan sekä osaurakan että palkkiotyön tunnit.

34

Palkkiopalkat (PalkPalk)

44

Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Teknologiateollisuudessa palkkiopalkat -kentässä ilmoitetaan sekä osaurakkatyön että palkkiotyön ansio.

35

Ylityötunnit (YliTun)

45

Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25.

36

Ylityökorotukset (YliKor)

46

Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10.

37

Sunnuntaityötunnit (SunnTun)

47

Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25.

38

Sunnuntaityökorotukset (LisSuko)

48

Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muuna pyhä- tai juhlapäivinä tehdyt ja niiltä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30.

39

Vuorotyölisät (LisTaika)

49

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Teknologiateollisuudessa tässä ilmoitetaan myös ns. lauantailisä.

40

Muut erilliset lisät (LisOlos)

50

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

Tässä ilmoitetaan ne tilapäisestä poikkeamasta työskentelyolosuhteissa johtuvat ja poikkeuksellisen haitan tai hankaluuden perusteella maksetut erilliset lisät, joita ei ole otettu huomioon työn vaativuutta määriteltäessä.

41

Työajan tasaamislisät (TyLyhK)

51

Ilmoitetaan työntekijälle neljänneksen aikana ansaitut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä. Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30.

HUOM: Ko. lisät ovat päivä- ja kaksivuorotyössä 6,3%, keskeytyvässä kolmivuorotyössä 11,0% ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 14,3% työntekijän vuosineljänneksittäin määräytyvästä säännöllisen työajan keskituntiansiosta.

42

Tehdyt työtunnit yhteensä (TehdTun)

56

Vuosineljänneksen aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti tehtyjen työtuntien yhteissumma. Tiedon tulee perustua ajankäytön seurantaan eikä arvioon tai teoreettiseen laskelmaan. Tieto muodostuu aika-, urakka- ja palkkiotyötuntien summasta. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

43

Palkat yhteensä (PalkYht)

57

Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40
HUOM: MIKÄLI HENKILÖN TIEDOT ILMOITETAAN KUUKAUSIPALKKOINA, JÄTETÄÄN TÄMÄ KENTTÄ TYHJÄKSI.

44

Tulospalkkiot vuodessa (TulosEiV)

61

Tulospalkkiot. Tulospalkkiot ovat aika- ja suorituspalkkojen lisäksi maksettuja suorituksia, joiden perusteena on yleensä toiminnalliset tavoitteet, kuten tuottavuus- ja kehitystavoitteiden saavuttaminen. Tulospalkkioihin luetaan tulospalkkiolisät. Tässä kohdassa ei ilmoiteta käteisiä voittopalkkioita ja voitonjakoa eikä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Tulospalkkiot ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 2800 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 2800 tai 2800,10.

45

Voittopalkkiot vuodessa (VoittoPk)

62

Käteinen voittopalkkio ja voitonjako. Käteisessä voittopalkkiossa palkkion määrä perustuu olennaisilta osiltaan tai kokonaan taloudelliseen tulokseen. Voitonjaolla tarkoitetaan rahasuorituksia, jotka yrityksen yhtiökokous on päättänyt yrityksen tuottamasta voitosta suorittaa henkilöstölleen osakkeenomistajille maksettavien osinkojen ohella. Tässä kohdassa ei ilmoiteta tulospalkkioita eikä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30.Ammattinimikkeet
10Geofysiikan mittaustyöt
11Kairaustyöt
12Poraustyöt
19Muut malminetsintätyöt
20Irrotustyöt
21Kuljetustyöt
22Täyttötyöt
23Kaivosrakennustyöt
29Muut kaivostyöt
30Prosessityöt
39Muut rikastustyöt
100Raaka-aineiden käsittelytyöt
101Sintraamotyöt
102Masuunityöt
103Värimetallien valmistus
104Sivuprosessityöt
109Muut metallurgiset työt
110Valssaus
111Vetäminen
112Pursotus ja puristaminen
113Metallien jatkokäsittely
119Muut metallin muokk.liittyvät työ
120Kaavaus
121Keeman valmistus
122Sulatus
123Valu
124Valunpuhdistus/jälkikäsittely
129Muut valimotyöt
130Taonta ja lämpökäsittely
131Hehkutus, lämpökäsittely
132Karkaisu
139Muut lämpökäsittelytyöt
200Levysepän työt
201Kattila- ja painesäiliötyöt
202Levyntyöstö
203Metallirakennetyöt
204Varusteluasennus
205Levyseppähitsaajan työt
206Polttoleikkaus, konekäyttö
207Polttoleikkaus, käsikäyttö
208Puristaminen (prässäys)
209Muut levytyöt
210Ohutlevysepän työt
211Ohutlevyasennus
219Muut ohutlevytyöt
220Hitsaus, käsin
221Koneellahitsaus
222Hitsausautomaattien käyttö
229Muut hitsaustyöt sekä juotto
230Putkiasennus
231Putkistovarusteiden valmistus
239Muut putkityöt
300Työkalun valmistus
301Työkalun huolto- ja korjaus
302Mallin ja muotin valmistus
309Muut työkalutyöt
310Koneen- ja teränasetus
311Piirroitus
312Koneen ohjelmointi
319Muut koneenasetustyöt
320Koneistus
321Koneistusautomaattien käyttö
322Sorvaus
323Jyrsintä
324Avartaminen
325Hionta
326Poraus
329Muut koneistustyöt
330Kudonta, punonta
331Kaapelin valmistus
332Automaattikoneen käyttö ja valvonta
333Puristus
334Puristus, pursotus
339Muut konetyöt
340Koneenasennus
341Koneikkojen ja laitekokonaisuuksien asennus
342Kokoonpano, mekaaninen
343Hienomekaniikan/instrumenttien asennus
344Mekatroniikka-asennustyöt
349Muut koneiden ja laitteiden asennus- ja kokoonpanotyöt
410Komponenttien esikäsittely
411Komponenttien ladonta ja kokoonpano
412Tuotteen loppukokoonpano
413Johdotus/kytkentä
414Käämintä
419Muut joukkotuotteiden valmistustyöt
420Sähköasennus
421Elektroniikka-asennus
422Kojeasennus
423Kojeistoasennus
424Automaattiasennus
429Muut sähkö- ja elektr. asennustyöt
500Puhdistus
501Kiilloitus
502Pinnoitus ja eristys
503Maalaus
509Muut pintakäsittelytyöt
600Mallin veisto
601Puutyöt
602Sisustus ja kalustus
603Verhoilu
609Muut puutyöt ja sisustustyöt
610Metallurgiset työt
611Levy- ja hitsaustyöt
612Koneistus- ja asennustyöt
613Pintakäsittelytyöt
614Sähkö- ja elektroniikkatyöt
619Muut tuote- ja menetelmäkehitystyöt
620Mekaaninen säätö
621Elektroninen säätö
622Kalibrointi
623Testaus ja koekäyttö (mekaaniset laitteet)
624Testaus ja koekäyttö (sähköiset ja elektroniset laitteet)
629Muut säätö- ja testaustyöt
630Tarkastus
631Tarkastus, mekaniikka
632Tarkastus, elektroniikka
633Koestus, mekaniikka
634Koestus, elektroniikka
635Laboratoriotyöt
636NDT-tarkastus
639Muut laadunvalvontatyöt
640Kunnossapito
641Sähkö-,elektr.-ja inst.huol.korjtyöt
642Levy-, putki- ja hitsaustyöt
649Muut huolto- ja korjausasennukset
650Koneenasennustyöt
651Sähköasennustyöt
652Elektroniikka-asennustyöt
653Laitosasennustyöt
659Muut matka-asennustyöt
660Muut työt (mm. järjestelijät, tehdas-, teline ja telakkatyöntekijät)
700Kunnossapitoasennus
701Laitossähköasennus
702Levy-, putki- ja hitsaustyöt
703Laitoshuoltotyöt
704Siivoojat
705Henkilöstöhuoltotyöt
709Muut laitoshuoltotyöt
710Varastotyöt
711Pakkaustyöt
712Auton kuljettaminen
713Trukin kuljettaminen
714Nosturin kuljettaminen
719Muut varasto- ja kuljetustyöt
720Voimalaitos- ja energiantuottotyöt
721Vartiointi
722Suojelutyöt
729Muut käyttö- ja tehdaspalvelutyöt
800Oppisopimusoppilaat
801Oman ammattikoulun oppilaat
802Muut oppilaat
803Harjoittelijat
999Tuntematon


Palkkaryhmät
018-vuotta täyttänyt oppilas tai harjoittelija
9alle 18-vuotias oppilas, harjoittelija tai muu alle 18-vuotias työntekijä
Apalkkaryhmä A
Bpalkkaryhmä B
Cpalkkaryhmä CKenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2017

2

Tilastointineljännes

(2)

Nelj

numeerinen

9

3

Jakson alkamispäivä

(3)

JaksoAp

numeerinen

99.99.9999

4

Jakson päättymispäivä

(4)

JaksoLp

numeerinen

99.99.9999

5

Jäsennumero

(7)

YritysId

numeerinen

999999

6

Vastaajayksikön tunnus

(9)

VastId

numeerinen

999999

7

Työpaikalla käytössä oleva työn vaativuuden määritystapa

(10)

VaativTp

numeerinen

9

8

Vaativuusluokkien portaiden lukumäärä

(11)

VaativLk

numeerinen

99

9

Kuntanumero

(12)

KuntaNro

numeerinen

999

10

Kalleusluokka

(13)

PKL

numeerinen

9

11

Henkilötunnus

(14)

Hetu

teksti

090999-999X

12

Yrityksen oma henkilönumero

(15)

OmaHeNro

teksti

9999999999WXYZ

13

Sukupuoli

(16)

SP

numeerinen

9

14

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(17)

TsAlkPvm

numeerinen

99.99.9999

15

Työsuhteen päättymispäivämäärä

(18)

TsLopPvm

numeerinen

99.99.9999

16

Työsopimuksen kesto

(19)

TsKesto

numeerinen

9

17

Ammattinumero

(23)

AmmId

numeerinen

9999

18

Ammatti sanallisena

(89)

AmmSanal

teksti

AAAAA

19

Työaikamuoto

(21)

TyoaikaM

numeerinen

99

20

Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina

(22)

SVTAika

numeerinen

9999

21

Palkkauksen peruste

(25)

PalkkPer

numeerinen

9

22

Palkkaryhmä

(26)

PrVaativ

teksti

99

23

Työnvaativuusryhmä

(27)

TVR

teksti

99

24

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka

(28)

TehtPalk

numeerinen

999999

25

Peruspalkka

(30)

PerTuPa

numeerinen

999999

26

KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka

(35)

KkPalkka

numeerinen

9999,99

27

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan kiinteä osa

(36)

KkSuorPK

numeerinen

9999,99

28

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan muuttuva osa

(37)

KkSuorPM

numeerinen

9999,99

29

Aikatyötunnit

(39)

AikaTun

numeerinen

999,99

30

Aikapalkat

(40)

AikaPalk

numeerinen

99999,99

31

Urakkatyötunnit

(41)

UrakTun

numeerinen

999,99

32

Urakkapalkat

(42)

UrakPalk

numeerinen

99999,99

33

Palkkiotyötunnit

(43)

PalkTun

numeerinen

999,99

34

Palkkiopalkat

(44)

PalkPalk

numeerinen

99999,99

35

Ylityötunnit

(45)

YliTun

numeerinen

999,99

36

Ylityökorotukset

(46)

YliKor

numeerinen

99999,99

37

Sunnuntaityötunnit

(47)

SunnTun

numeerinen

999,99

38

Sunnuntaityökorotukset

(48)

LisSuko

numeerinen

99999,99

39

Vuorotyölisät

(49)

LisTaika

numeerinen

99999,99

40

Muut erilliset lisät

(50)

LisOlos

numeerinen

99999,99

41

Työajan tasaamislisät

(51)

TyLyhK

numeerinen

99999,99

42

Tehdyt työtunnit yhteensä

(56)

TehdTun

numeerinen

999,99

43

Palkat yhteensä

(57)

PalkYht

numeerinen

99999,99

44

Tulospalkkiot vuodessa

(61)

TulosEiV

numeerinen

99999,99

45

Voittopalkkiot vuodessa

(62)

VoittoPk

numeerinen

99999,99


 
ALKUUN ↑