Ohje päivitetty 22.10.2019

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

(9321)


Osastot:
1660MaRa / Yksityinen yritys (1660)
1679MaRa / Muu (1679)Keitä tiedustelu koskee

Tiedustelu koskee kaikkia koko heinäkuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja heinäkuun aikana.

Miltä ajalta tiedot annetaan

Tiedot annetaan heinäkuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista siten, että kaikki palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka ja viikkotyöaika.
• Osittaisella hoitovapaalla tai muuten tilapäisesti lyhennetyllä työviikolla olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.
• Myös osa-aikaeläkkeellä olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.

• Heinäkuulta ansaittujen säännöllisen työajan lisien (ilta-, lauantai- ja yölisien sekä sunnuntaityön korotusosien) tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujaksoista tai periodin pituudesta. Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on jakson pituus ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.


Tietomalli: Tiedot annetaan riveittäin ja sarakkeittain.

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin).

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi: Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;) tai sarkainta. Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä. Lainausmerkkejä ei ole pakko käyttää ainakaan tekstitiedostoissa (.txt), mutta csv-tiedostoissa ne ovat suositeltavia, esim. henkilötunnusta on syytä käsitellä aina tekstinä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.


Tietomalli, esimerkkitiedosto CSV

Tietomalli, esimerkkitiedosto TXT

(Lataa tietomalli työasemallesi painamalla hiiren kakkospainiketta linkin päällä ja valitsemalla "Tallenna kohde nimellä..." tai "Tallenna linkki nimellä..." riippuen selaimesta.)


Ohje esim. csv-tiedoston muodostamisesta

Lisätietoja kohdassa Tietomallin lisäohje: Kenttäluettelo ja tietotyypit.Tietosisältö: Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi(Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi(Kuuk)

2

Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (heinäkuu = 7)

3

Osasto(OsastoId)

4

Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

Katso Osastot.

4

Jäsennumero(YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

5

Vastaajayksikön tunnus(VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Kuntanumero(KuntaNro)

11

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.
Kuntaluetteloon

7

Kalleusluokka(PKL)

12

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa kysyttäessä vaihtoehdot ovat:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

8

Henkilötunnus(Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto. Henkilötunnusten käyttö palkkatilastoinnissa ja tietosuojavaltuutetun lausunto.

9

Yrityksen oma henkilönumero(OmaHeNro)

14

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

10

Sukupuoli(SP)

15

1 = mies
2 = nainen.

11

Työsuhteen alkamispäivämäärä(TsAlkPvm)

16

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

12

Työsopimuksen kesto(TsKesto)

17

1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = määräaikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

13

Muu työsopimus(TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

14

Ammattinumero(AmmId)

26

Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.

Ks. liite.

15

Ammatti sanallisena(AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

16

Säännöllinen viikkotyöaika(SVTAika)

37

Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina)
esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min = 3750.

17

Palkkauksen peruste(PalkkPer)

30

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

18

Palkkaryhmä tai vaativuustaso(PrVaatAm)

32

Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä, johon henkilö kuuluu.
Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa.

Ks. liite.

19

Taulukkopalkka(TaulPalk)

40

Tässä ilmoitetaan henkilön vaativuusluokka- tai taulukkopalkka (palkkaryhmän tai vaativuustason mukainen kuukausi- tai tuntipalkka, ks. kohta Palkkaryhmä tai vaativuustaso). Se voi perustua alakohtaiseen työehtosopimukseen tai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään: perustumistieto kysytään kohdassa Palkkauksen peruste. Mikäli henkilö ei kuulu alakohtaisen tai yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin, jätetään tämä kohta täyttämättä.

20

Kiinteä kuukausipalkka(KkPalMar)

50

Säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka heinäkuulta. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina.

21

Työaikaan liittyvät ilta- ja yötyölisät(LisEisu)

52

Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut ilta- ja yötyölisät heinäkuulta. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.
Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat kysytään erikseen kohdassa Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat.

Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

22

Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat.(LisSuko)

53

Ilmoitetaan sunnuntaityön korotusosat heinäkuulta.

23

Työaikaan liittyvien lisien jakso(LisJakso)

56

Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta.

1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta
2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta
3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta
5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta
6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta
7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta
8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta
9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta.24

Luontoisedut(LuonEdut)

62

Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo heinäkuussa.

25

Suorituspalkat(SuorPalk)

63

Myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat heinäkuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli heinäkuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

26

Yli- ja lisätyötunnit(Ylitun)

65

Heinäkuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

27

Yli- ja lisätyöpalkat(YliPalk)

66

Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat heinäkuulta. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

28

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa(TulosJaV)

67

Ilmoitetaan vuoden ajalta (elo - heinäkuu).Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita.
Tietomallin lisäohje: Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2019

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

3

Osasto

(4)

OsastoId

numeerinen

9999

4

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

5

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

6

Kuntanumero

(11)

KuntaNro

numeerinen

999

7

Kalleusluokka

(12)

PKL

numeerinen

9

8

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

9

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

10

Sukupuoli

(15)

SP

numeerinen

9

11

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

12

Työsopimuksen kesto

(17)

TsKesto

numeerinen

9

13

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

14

Ammattinumero

(26)

AmmId

numeerinen

999999

15

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

16

Säännöllinen viikkotyöaika

(37)

SVTAika

numeerinen

9999

17

Palkkauksen peruste

(30)

PalkkPer

numeerinen

9

18

Palkkaryhmä tai vaativuustaso

(32)

PrVaatAm

numeerinen

9999

19

Taulukkopalkka

(40)

TaulPalk

numeerinen

9999,99

20

Kiinteä kuukausipalkka

(50)

KkPalMar

numeerinen

99999,99

21

Työaikaan liittyvät ilta- ja yötyölisät

(52)

LisEisu

numeerinen

99999,99

22

Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat.

(53)

LisSuko

numeerinen

99999,99

23

Työaikaan liittyvien lisien jakso

(56)

LisJakso

numeerinen

9

24

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

25

Suorituspalkat

(63)

SuorPalk

numeerinen

99999,99

26

Yli- ja lisätyötunnit

(65)

Ylitun

numeerinen

9999

27

Yli- ja lisätyöpalkat

(66)

YliPalk

numeerinen

99999,99

28

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(67)

TulosJaV

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN