Ohje päivitetty 22.10.2019

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

(5300)
Keitä tiedustelu koskee

Tiedustelu koskee kaikkia koko tiedustelukuukauden yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Miltä ajalta tiedot annetaan

Tiedot annetaan erikseen sovitun aikataulun mukaisesti tiedustelukuukauden aikana maksetuista palkoista siten, että kaikki palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka ja viikkotyöaika.
• Osittaisella hoitovapaalla tai muuten tilapäisesti lyhennetyllä työviikolla olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.
• Myös osa-aikaeläkkeellä olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.

• Tiedustelukuussa maksettujen säännöllisen työajan lisien (ilta-, lauantai- ja yölisien sekä sunnuntaityön korotusosien) tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujaksoista tai periodin pituudesta. Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on jakson pituus ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.


Tietomalli: Tiedot annetaan riveittäin ja sarakkeittain.

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin).

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi: Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;) tai sarkainta. Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä. Lainausmerkkejä ei ole pakko käyttää ainakaan tekstitiedostoissa (.txt), mutta csv-tiedostoissa ne ovat suositeltavia, esim. henkilötunnusta on syytä käsitellä aina tekstinä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.


Tietomalli, esimerkkitiedosto CSV

Tietomalli, esimerkkitiedosto TXT

(Lataa tietomalli työasemallesi painamalla hiiren kakkospainiketta linkin päällä ja valitsemalla "Tallenna kohde nimellä..." tai "Tallenna linkki nimellä..." riippuen selaimesta.)


Ohje esim. csv-tiedoston muodostamisesta

Lisätietoja kohdassa Tietomallin lisäohje: Kenttäluettelo ja tietotyypit.Tietosisältö: Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi(Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi(Kuuk)

2

Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09).

3

Jäsennumero(YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

4

Vastaajayksikön tunnus(VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

5

Kuntanumero(KuntaNro)

11

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.
Kuntaluetteloon

6

Kalleusluokka(PKL)

12

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa kysyttäessä vaihtoehdot ovat:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

7

Henkilötunnus(Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto. Henkilötunnusten käyttö palkkatilastoinnissa ja tietosuojavaltuutetun lausunto.

8

Yrityksen oma henkilönumero(OmaHeNro)

14

Muodostetaan seuraavista tiedoista:
henkilöstöosa-alue ja kustannuspaikka.

9

Sukupuoli(SP)

15

1 = mies
2 = nainen.

10

Työsuhteen alkamispäivämäärä(TsAlkPvm)

16

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

11

Työsopimuksen kesto(TsOpett)

18

1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus.
4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

12

Muu työsopimus(TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

13

Kokemusvuodet(Kokemv)

20

Ilmoitetaan toimihenkilön (muiden kuin ylempien toimihenkilöiden) kokemusvuosien lukumäärä.

Jos henkilöllä ei ole vielä yhtään kokemusvuotta, merkitään 0.

14

Henkilöstöryhmä(HloRyhma)

21

Työehtosopimuksen mukainen henkilöstöryhmä oheisen listan mukaan. (Tässä ohjeessa lista tulostuu alaosaan ennen tietomallin esittelyä.)

15

Tehtävänimike koodina (6 numeroa)(TehtId)

24

Teollisuudessa, rakentamisessa ym. aloilla käytössä oleva tehtävänimike. Tehtävänimikkeistön ohjesivustolle.

Koodi muodostuu tehtävän pääryhmästä (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen), alaryhmästä (alakohtainen) ja asemasta (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen). Seuraavilla aloilla on käytössä tehtävän alaryhmäkoodi: graafinen teollisuus, kemianteollisuus, energiateollisuus, talonrakennusala, maa- ja vesirakennusala, tienpäällystysala, vedeneristysala ja sunnittelu- ja konsulttiala.

Sekä tiedostovastauksissa että asiointipalvelun lomakkeella tämä 6-numeroinen tehtävänimikkeen tunnus ilmoitetaan yhteen kirjoitettuna ilman erotinmerkkejä.

Asiointipalvelun lomakkeella tunnuksen voi muodostaa myös valikkojen avulla.

16

Ammatti sanallisena(AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

21

Työaikamuoto(TyoaikaM)

36

Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee.

Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa.

Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.
Työaikamuodot ovat
viikossa1-vuorotyö2-vuorotyö3-vuorotyö
kahtena päivänä 12 22 32
kolmena päivänä 13 23 33
neljänä päivänä 14 24 34
viitenä päivänä 15 25 35
kuutena päivänä 16 26 36
seitsemänä päivänä 17 27 37


22

Säännöllinen viikkotyöaika(SVTAika)

37

Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan osa-aikaisuuden mukainen säännöllinen viikkotyöaika.

Säännölliseen viikkotyöaikaan eivät kuulu yli- ja lisätyötunnit, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyötunnit.

- Tuntipalkkaisen henkilön säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan siten, että hänen syyskuun aikana tekemiensä työtuntien määrä (ei yli- ja lisätyötunteja) jaetaan 4,4:llä ja säännölliseksi viikkotyöajaksi ilmoitetaan näin saatu keskimääräinen viikkotyöaika.

- Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa.

23

Palkkauksen peruste(PalkkPer)

30

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

24

Palkkaryhmä tai vaativuustaso(PrVaativ)

31

Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.
Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Katso palkkaryhmät ohjeen alaosassa ennen tietomallin esittelyä.

25

Taulukkopalkka(TaulPalk)

40

Tässä ilmoitetaan henkilön vaativuusluokka- tai taulukkopalkka (palkkaryhmän tai vaativuustason mukainen kuukausi- tai tuntipalkka, ks. kohta Palkkaryhmä tai vaativuustaso). Se voi perustua alakohtaiseen työehtosopimukseen tai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään: perustumistieto kysytään kohdassa Palkkauksen peruste. Mikäli henkilö ei kuulu alakohtaisen tai yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin, jätetään tämä kohta täyttämättä.

26

TES-koodi aakkosnumeerisena(TesEK)

79

Henkilön palkkauksen määräytymisessä sovellettavan työehtosopimuksen koodi.

Katso TES-koodit.

27

Kiinteä kuukausipalkka(KkPalTik)

49

Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- olosuhdelisät, se ilmoitetaan kohdassa Olosuhdelisät
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

28

Työaikaan liittyvät lisät(LisTAika)

51

Ilmoitetaan tiedustelukuussa säännölliseltä työajalta maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.

Mikäli lomakkeelle merkityt lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Vuorotyön työajan lyhenemisen johdosta mahdollisesti sovittu kuukausittain maksettava erillinen korvaus sisällytetään tähän palkkaerään.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

29

Työaikaan liittyvien lisien jakso(LisJakso)

56

Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta.

1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta
2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta
3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta
5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta
6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta
7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta
8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta
9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta.30

Olosuhdelisät(LisOlTik)

60

Säännölliseltä työajalta maksetut olosuhdelisät. Lisiä EI SAA sisällyttää kohtaan Kiinteä kuukausipalkka.

31

Luontoisedut(LuonEdut)

62

Kaikkien tiedustelukuussa maksettujen ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja eikä optioita.

32

Suorituspalkat(SuorPalk)

63

Tiedustelukuussa maksetut myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli tiedustelukuukauden palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

33

Yli- ja lisätyötunnit(Ylitun)

65

Tiedustelukuussa maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

34

Yli- ja lisätyöpalkat(YliPalk)

66

Tiedustelukuussa maksetut yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

35

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa(TulosJaV)

67

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta).Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita.

36

Ennakkoperintälain mukainen rahapalkka(EPLRahap)

71

Ilmoitetaan vuoden aikana (loka - syyskuulta) työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä tarkoitetaan samoista palkkaeristä kertyvää summaa kuin työnantajan palkansaajakohtaisessa vuosi-ilmoituksessa verottajalle.)

37

Henkilökohtainen palkanosa(HeKoPalk)

83

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu henkilökohtainen palkanosa, jota maksetaan henkilön työsuorituksen perusteella.

38

Kokemukseen perustuva palkanosa(KokPPalk)

84

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu kokemukseen perustuva palkan osuus, jota maksetaan henkilön palvelusajan perusteella.

39

Erityisvastuuseen perustuvat lisät(EriVaLis)

85

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu erityisvastuuseen tai erityisosaamiseen perustuva palkanosa.

40

Palkkausjärjestelmämuutoksista syntyneet palkanosat(PJarMuPa)

86

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät palkkausjärjestelmän muutoksen yhteydessä syntyneet palkanosat. Esim. järjestelmälisä tai takuuosa.

41

Sovittu palkanosa(SovPalk)

87

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät sovitut palkanosat kuten esim. sovittu palkanosa tai markkinaraha.

42

Erikseen seurattavat palkanosat(EriSeurP)

88

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä erikseen seurattava palkanosa. Esim. työpaikkakohtainen osa 1,5 % tai nk. tupo-lisä.

43

Kiinteät suorituspalkat(KiSuorP)

89

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät kiinteät myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut kiinteät suorituspalkat. Esim. yritysmyyntilisä.

44

Muut kiinteän palkan osat yhteensä(MuuKYht)

90

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät muut, kuin edellä olevat, kiinteään kuukausipalkkaan kuuluvat palkanosat yhteensä. Esim. luottamusmiespalkkio.

45

Työsuhteen päättymispäivämäärä(TsLopPvm)

91

Mikäli työsuhde on päättynyt, ilmoitetaan palvelussuhteen päättymispäivä. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

46

Lomaan oikeuttava palvelusaika(LomaOikV)

92

Lomaan oikeuttavaksi ajaksi laskettava palvelusaika vuosina. Tieto ilmoitetaan katkaistuna täysiksi vuosiksi, ei pyöristettynä. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

47

Lomaoikeus(LomaOik)

93

Lomanansainta kuukautta kohden edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

0 = ei lomaoikeutta
1 = 2 pv/kk
2 = 2,5 pv/kk
3 = 3 pv/kk
4 = 36 + 9 päivää
5 = 9% / 11,5%,
6 = 9,4% / 11,9%
7 = 14,4% / 17,4%
9 = muu

48

Tuntipalkkajakaja(TuPalkJa)

94

Kuukausipalkan jakaja nk. yksinkertaista tuntipalkkaa muodostettaessa. Tieto ilmoitetaan kahdella desimaalilla. Esim. 163.00=16300

49

Tehdyt työtunnit vuodessa(TehdTunV)

95

Toimihenkilön vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien tuntien summa.

50

Henkilökohtaiset palkat kalenterivuodessa(VTaulPal)

96

1.1.2012 alkaen palkkamalliin kuuluvien P-, N- ja C-liitteiden henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut henkilökohtaiset palkat kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

51

Tuottavuuspalkkaosat 1 kalenterivuodessa(VTuotPa1)

97

Palkkamalliin kuuluvien P-liitteen henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut tuottavuuspalkkaosat 1 kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

52

Tuottavuuspalkkaosat 2 kalenterivuodessa(VTuotPa2)

98

Palkkamalliin kuuluvien P-liitteen henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut tuottavuuspalkkaosat 2 sekä N- ja C-liitteiden ryhmäpalkanosan piirissä olevien maksetun ryhmäpalkanosan tavoitetason ylittävä osuus kumulatiivisesti kalenterivuosittain.


Henkilöstöryhmät
9Kuukausipalkkainen toimihenkilö
31Kuukausipalkkainen ylempi toimihenkilö


TES-koodit
1901Tekniset toimihenkilöt
60C1Toimihenkilötehtävät
60N1Asiakastoimipaikkatyö
60Y1Yritysmyynti
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät
9000Viesinvälitys- ja log. ylemmät toimihenkilöt
9100Informaatiologistiikka-ala, ylemmät toimihenkilöt
9800Henkilökohtainen työsopimus

TES-koodiPalkkaryhmä
1901Tekniset toimihenkilöt000
60C1Toimihenkilötehtävät010
60C1Toimihenkilötehtävät020
60C1Toimihenkilötehtävät03A
60C1Toimihenkilötehtävät03B
60C1Toimihenkilötehtävät040
60C1Toimihenkilötehtävät050
60C1Toimihenkilötehtävät060
60C1Toimihenkilötehtävät070
60C1Toimihenkilötehtävät080
60C1Toimihenkilötehtävät090
60C1Toimihenkilötehtävät100
60C1Toimihenkilötehtävät000
60N1Asiakastoimipaikkatyö001Kokemusvuodet alle 2 vuotta
60N1Asiakastoimipaikkatyö002Kokemusvuodet 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
60N1Asiakastoimipaikkatyö003Kokemusvuodet 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60N1Asiakastoimipaikkatyö004Kokemusvuodet 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60N1Asiakastoimipaikkatyö005Kokemusvuodet 16 vuotta ja enemmän
60N1Asiakastoimipaikkatyö000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60Y1Yritysmyynti001
60Y1Yritysmyynti002
60Y1Yritysmyynti003
60Y1Yritysmyynti000
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät01A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät01B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät01C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät01D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät02A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät02B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät02C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät02D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät03A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät03B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät03C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät03D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät04A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät04B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät04C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät04D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät05A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät05B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät05C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät05D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät06A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät06B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät06C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät06D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät07A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät07B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät07C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät07D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät08A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät08B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät08C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät08D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät09A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät09B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät09C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät09D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät10A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät10B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät10C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät10D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät11A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät11B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät11C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät11D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät12A
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät12B
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät12C
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät12D
6511Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät000Palkkaryhmää ei ole määritelty
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät101
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät102
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät201
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät202
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät301
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät302
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät000
9000Viesinvälitys- ja log. ylemmät toimihenkilöt000
9100Informaatiologistiikka-ala, ylemmät toimihenkilöt000
9800Henkilökohtainen työsopimus000Tietomallin lisäohje: Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2019

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

3

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

4

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

5

Kuntanumero

(11)

KuntaNro

numeerinen

999

6

Kalleusluokka

(12)

PKL

numeerinen

9

7

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

8

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

9

Sukupuoli

(15)

SP

numeerinen

9

10

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

11

Työsopimuksen kesto

(18)

TsOpett

numeerinen

9

12

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

13

Kokemusvuodet

(20)

Kokemv

numeerinen

99

14

Henkilöstöryhmä

(21)

HloRyhma

numeerinen

99

15

Tehtävänimike koodina (6 numeroa)

(24)

TehtId

numeerinen

999999

16

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

21

Työaikamuoto

(36)

TyoaikaM

numeerinen

99

22

Säännöllinen viikkotyöaika

(37)

SVTAika

numeerinen

9999

23

Palkkauksen peruste

(30)

PalkkPer

numeerinen

9

24

Palkkaryhmä tai vaativuustaso

(31)

PrVaativ

teksti

9999

25

Taulukkopalkka

(40)

TaulPalk

numeerinen

9999,99

26

TES-koodi aakkosnumeerisena

(79)

TesEK

teksti

9999

27

Kiinteä kuukausipalkka

(49)

KkPalTik

numeerinen

99999,99

28

Työaikaan liittyvät lisät

(51)

LisTAika

numeerinen

99999,99

29

Työaikaan liittyvien lisien jakso

(56)

LisJakso

numeerinen

9

30

Olosuhdelisät

(60)

LisOlTik

numeerinen

99999,99

31

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

32

Suorituspalkat

(63)

SuorPalk

numeerinen

99999,99

33

Yli- ja lisätyötunnit

(65)

Ylitun

numeerinen

9999

34

Yli- ja lisätyöpalkat

(66)

YliPalk

numeerinen

99999,99

35

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(67)

TulosJaV

numeerinen

999999,99

36

Ennakkoperintälain mukainen rahapalkka

(71)

EPLRahap

numeerinen

999999,99

37

Henkilökohtainen palkanosa

(83)

HeKoPalk

numeerinen

99999,99

38

Kokemukseen perustuva palkanosa

(84)

KokPPalk

numeerinen

99999,99

39

Erityisvastuuseen perustuvat lisät

(85)

EriVaLis

numeerinen

99999,99

40

Palkkausjärjestelmämuutoksista syntyneet palkanosat

(86)

PJarMuPa

numeerinen

99999,99

41

Sovittu palkanosa

(87)

SovPalk

numeerinen

99999,99

42

Erikseen seurattavat palkanosat

(88)

EriSeurP

numeerinen

99999,99

43

Kiinteät suorituspalkat

(89)

KiSuorP

numeerinen

99999,99

44

Muut kiinteän palkan osat yhteensä

(90)

MuuKYht

numeerinen

99999,99

45

Työsuhteen päättymispäivämäärä

(91)

TsLopPvm

numeerinen

09.09.1999

46

Lomaan oikeuttava palvelusaika

(92)

LomaOikV

numeerinen

99

47

Lomaoikeus

(93)

LomaOik

numeerinen

9

48

Tuntipalkkajakaja

(94)

TuPalkJa

numeerinen

99999

49

Tehdyt työtunnit vuodessa

(95)

TehdTunV

numeerinen

9999,99

50

Henkilökohtaiset palkat kalenterivuodessa

(96)

VTaulPal

numeerinen

999999,99

51

Tuottavuuspalkkaosat 1 kalenterivuodessa

(97)

VTuotPa1

numeerinen

999999,99

52

Tuottavuuspalkkaosat 2 kalenterivuodessa

(98)

VTuotPa2

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN