Ohje päivitetty 22.10.2019

Ohjelmapalveluala

(7990)


Osastot:
1656MaRa / S-ryhmä (1656)
1659MaRa / Liitännäisjäsenet (1659)
1660MaRa / Yksityinen yritys (1660)
1679MaRa / Muu (1679)Keitä tiedustelu koskee

Tiedustelu koskee kaikkia yritykseen työsuhteessa olevia tuntipalkkaisia työntekijöitä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa- ja määräaikaiset sekä harjoittelijat. Tiedot annetaan helmi-, maalis-, ja huhtikuun ajalta yhteensä.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät toimitusjohtaja sekä omistajat ja omistajien sukulaiset.


Tietomalli: Tiedot annetaan riveittäin ja sarakkeittain.

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin).

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi: Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;) tai sarkainta. Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä. Lainausmerkkejä ei ole pakko käyttää ainakaan tekstitiedostoissa (.txt), mutta csv-tiedostoissa ne ovat suositeltavia, esim. henkilötunnusta on syytä käsitellä aina tekstinä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.


Tietomalli, esimerkkitiedosto CSV

Tietomalli, esimerkkitiedosto TXT

(Lataa tietomalli työasemallesi painamalla hiiren kakkospainiketta linkin päällä ja valitsemalla "Tallenna kohde nimellä..." tai "Tallenna linkki nimellä..." riippuen selaimesta.)


Ohje esim. csv-tiedoston muodostamisesta

Lisätietoja kohdassa Tietomallin lisäohje: Kenttäluettelo ja tietotyypit.Tietosisältö: Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi(Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Osasto(OsastoId)

6

Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

Katso Osastot.

3

Jäsennumero(YritysId)

7

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa yrityksen eri vastaajissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

4

Vastaajayksikön tunnus(VastId)

9

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset ja muodostaa yrityksen vastaajan. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

5

Kuntanumero(KuntaNro)

12

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.
Kuntaluetteloon

6

Kalleusluokka(PKL)

13

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa erikseen kysyttäessä vaihtoehtoja on kolme:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

7

Henkilötunnus(Hetu)

14

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto. Henkilötunnusten käyttö palkkatilastoinnissa ja tietosuojavaltuutetun lausunto.

8

Yrityksen oma henkilönumero(OmaHeNro)

15

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä selvennystä vaativissa tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

9

Sukupuoli(SP)

16

1 = mies
2 = nainen.

10

Ammattinumero(AmmId)

23

Ilmoitetaan työntekijän ammattinumero alakohtaisen nimikkeistön mukaisesti. Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista..

Katso liite

11

Palkkauksen peruste(PalkkPer)

25

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = perustuu alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

12

Palkkaryhmä(PrVaativ)

26

Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu..

Katso liite

13

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka(TehtPalk)

28

Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

14

Aikatyötunnit(AikaTun)

39

Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

15

Aikapalkat(AikaPalk)

40

Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaanlukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

16

Ylityötunnit(YliTun)

45

Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

17

Ylityökorotukset(YliKor)

46

Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10

18

Sunnuntaityötunnit(SunnTun)

47

Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

19

Sunnuntaityökorotukset(LisSuko)

48

Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana sunnuntai- tai muulta pyhä- tai juhlapäivältä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30

20

Vuorotyölisät(LisTaika)

49

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

21

Muut erilliset lisät(LisOlos)

50

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

22

Luontoisedut(LuonEdut)

53

Ilmoitetaan työntekijälle helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana maksettujen kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo yhteensä. Luontoisedut ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 60 euroa ilmoitetaan joko 60 tai 60,00Ammattinimikkeet
1120Safariopas
1121Kenttähenkilöstö
1122Toimihenkilö


Palkkaryhmät
11A, Lähtötaso
12A, kokemusaika yli 3 v.
13A, kokemusaika yli 7 v.
21B, Lähtötaso
22B, kokemusaika yli 3 v.
23B, kokemusaika yli 7 v.
31C, Lähtötaso
32C, kokemusaika yli 3 v.
33C, kokemusaika yli 7 v.

Tietomallin lisäohje: Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2017

2

Osasto

(6)

OsastoId

numeerinen

9999

3

Jäsennumero

(7)

YritysId

numeerinen

999999

4

Vastaajayksikön tunnus

(9)

VastId

numeerinen

999999

5

Kuntanumero

(12)

KuntaNro

numeerinen

999

6

Kalleusluokka

(13)

PKL

numeerinen

9

7

Henkilötunnus

(14)

Hetu

teksti

090999-999X

8

Yrityksen oma henkilönumero

(15)

OmaHeNro

teksti

9999999999WXYZ

9

Sukupuoli

(16)

SP

numeerinen

9

10

Ammattinumero

(23)

AmmId

numeerinen

9999

11

Palkkauksen peruste

(25)

PalkkPer

numeerinen

9

12

Palkkaryhmä

(26)

PrVaativ

teksti

99

13

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka

(28)

TehtPalk

numeerinen

999999

14

Aikatyötunnit

(39)

AikaTun

numeerinen

999,99

15

Aikapalkat

(40)

AikaPalk

numeerinen

99999,99

16

Ylityötunnit

(45)

YliTun

numeerinen

999,99

17

Ylityökorotukset

(46)

YliKor

numeerinen

99999,99

18

Sunnuntaityötunnit

(47)

SunnTun

numeerinen

999,99

19

Sunnuntaityökorotukset

(48)

LisSuko

numeerinen

99999,99

20

Vuorotyölisät

(49)

LisTaika

numeerinen

99999,99

21

Muut erilliset lisät

(50)

LisOlos

numeerinen

99999,99

22

Luontoisedut

(53)

LuonEdut

numeerinen

99999,99


 
ALKUUN