Organisaatio ja toimielimet

Tulosta

Korkeinta päätösvaltaa EK:ssa käyttää edustajisto. Se koostuu noin 125 yritysjohtajasta, jotka jäsenliitot ovat nimenneet. Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa ja sen tärkeimpiä tehtäviä on valita EK:n hallitus sekä hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Hallitus ja sen työvaliokunta koostuvat EK:n jäsenliittojen nimeämistä yritysjohtajista. Hallitus hoitaa keskusliiton asioita tehtävinään mm. valita toimitusjohtaja sekä nimittää jäsenet valiokuntiin ja yrittäjävaltuuskuntaan.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies johtaa keskusliiton organisaatiota sekä valmistelee edustajiston, hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat. Toimitusjohtajan alaisuudessa on noin 85 henkilöä Helsingissä ja Brysselissä.

Yrittäjävaltuuskunta

Pk-yritysten yhteiskunnallinen painoarvo kasvaa entisestään. Siksi EK:n edunvalvonnan kaikilla osa-alueilla on läpileikkaavana tavoitteena parantaa yrittäjyyden edellytyksiä.

EK:n Yrittäjävaltuuskuntaan kuuluu noin 100 jäsenliittoja edustavaa yrittäjää. Sen tehtävänä on seurata pk-yritysten toimintaedellytysten kehittymistä sekä tehdä ehdotuksia keskusliiton hallitukselle ja työvaliokunnalle.

Valiokunnat

EK:n hallitus asettaa keskeisille edunvalvonta-alueille valiokuntia, joita on tällä hetkellä seitsemän. Niiden tehtävänä on välittää jäsenyritysten asiantuntemus tehokkaasti keskusliiton käyttöön.

Yritysvaikuttajista koostuvat valiokunnat toimivat neuvoa-antavina eliminä ajankohtaisissa edunvalvontakysymyksissä ja valmistelevat pidemmän aikavälin strategioita.