Kysely käynnissä

Työtaistelujen ja työtaistelu-uhkien ilmoittaminen

Tulosta

Jäsenyritykset ovat velvollisia ilmoittamaan omalle liitolleen yritystä uhkaavasta tai syntyneestä työtaistelusta.

Lataa tästä työtaisteluilmoituslomake:

» Ilmoita työtaistelusta ja työtaistelu-uhasta omalle jäsenliitollesi (ks. EK:n jäsenliitot)

Työtaistelujen ja työtaistelu-uhkien ilmoittaminen

EK ja sen jäsenliitot keräävät tiedot jäsenyrityksissä tapahtuvista työrauhahäiriöistä työtaistelutilastoa varten. Aineiston käsittelyssä ja tilaston laadinnassa noudatetaan tilastolakia. Yksittäistä yritystä koskevia tietoja ei julkaista.

Mitä yrityksiä tiedustelu koskee?

Kaikki jäsenyritykset ovat velvollisia ilmoittamaan omalle liitolleen uhkaavasta tai syntyneestä työtaistelusta. Velvollisuus perustuu EK:n sääntöihin. Tiedot työtaisteluista ja työtaistelu-uhista toimitetaan Tilastokeskukselle virallista työtaistelutilastoa varten. Tilastokeskus puolestaan toimittaa keskeiset tiedot edelleen kansainväliselle työjärjestölle ILO:lle.

Miten tiedusteluun vastataan?

Aineiston keruu on jatkuva. Yritykset toimittavat tiedot omalle jäsenliitolleen siihen tarkoitetulla lomakkeella mahdollisimman nopeasti työrauhahäiriön uhatessa tai sen jo toteuduttua. Jäsenliitto tarkistaa ja tarpeen mukaan täydentää lomakkeen tiedot ja toimittaa ne edelleen EK:lle. Kyselylomakkeet ovat sekä pdf- että Excel-muodossa. Excel-lomakkeen voi täytettynä lähettää sähköpostin liitteenä.

Mitä tietoja tiedustelu sisältää?

Työtaistelutiedustelussa kysytään mm. työtaiteluun osallistuneiden- ja työtä vaille jääneiden henkilöiden määrä, menetetyt työtunnit, työtaistelun syy, laillisuus, sovellettava työehtosopimus jne.

Miksi tiedustelu tehdään?

Työrauhahäiriöt aiheuttavat vuosittain niiden kohteena oleville – sekä välillisesti useille muille – yrityksille työaikamenetyksinä ja tuotantokatkoksina huomattavat taloudelliset tappiot. Nykyisessä kansainvälisesti verkottuneessa taloudessa maineenmenetykset voivat heikentää yritysten asiakassuhteita ja kilpailuasemaa pysyvästi. Muille siirtyneitä tilauksia on erittäin vaikea saada takaisin ja luoda uudelleen luotettavia asiakassuhteita.

Suomi on eurooppalaisittain hyvin lakkoherkkä maa. Suomessa on viime vuosina ollut vuosittain yli sata työtaistelua, joista noin 90 % laittomia. Ruotsissa lakkoja on vuosittain vain muutama – laittomia ei yleensä ollenkaan.

Työrauhajärjestelmän kehittäminen, lakkojen vähentäminen ja erityisesti laittomien lakkojen estäminen ovat yritysten toimintaedellytysten kannalta tärkeitä edunvalvonnan osa-alueita.

Miten tuloksia julkaistaan?

Työtaistelutilasto julkaistaan neljännesvuosittain tilastoneljännestä seuraavan vuosineljänneksen aikana. Vuoden viimeisen neljännestilaston yhteydessä julkaistaan myös koko vuotta koskevat tiedot.