Liikenne ja logistiikka – investointi Suomen kilpailukykyyn

Tulosta

Suomen liikennejärjestelmässä on kolme kehityskohdetta: tehokkuus, toimintavarmuus ja kustannustaso. Niihin panostamalla logistiikasta on mahdollista saada Suomelle lisää kilpailukykyä.

EK:n näkemys

  • Yritysten logistiikkaan kohdistuvia veroja ja maksuja tulee alentaa kilpailukykyiselle tasolle.
  • Liikenneväyliä on kehitettävä kysyntälähtöisesti pitkäjänteisillä toimenpideohjelmilla. Ohjelmien perustaksi tarvitaan ajantasainen analyysi Suomen logistisesta asemasta ja sen kehittämistarpeista.
  • Ilmasto- ja ympäristövelvoitteiden tulee olla globaalisti tasaveroisia. Ympäristöohjauksessa tarvitaan kannusteita innovaatioihin, jotka samalla tehostavat liikennettä ja logistiikkaa.

Suomi elää ulkomaankaupasta. Asiakkaat ovat yhä useammin maailmalla, samoin alihankkijat ja muut kumppanit. Kotimaassa liikenneyhteyksiä tarvitsee koko yhteiskunta – teollisuus, kauppa, palveluiden tuottajat ja niiden käyttäjät sekä kansalaiset arjessaan.

Sijainnin, välimatkojen ja ilmaston takia liikenne ja logistiikka ovat Suomelle vielä ratkaisevampia kuin kilpailijoille. Yritystemme menestys edellyttää maailmanluokan kuljetus- ja logistiikkapalveluita sekä niitä tukevaa liikennejärjestelmää – niin kotimaassa kuin yli rajojen.

Tavoitteena tehokas liikennejärjestelmä

Kansallinen liikennejärjestelmä luo lähtökohdat logistiselle kilpailukyvylle. Sen on oltava kustannustehokas, häiriötön ja palvelutasoltaan tarpeita vastaava:

  • sujuvat ja tarpeita vastaavat liikenneyhteydet
  • ulkomaankaupassa hyväkuntoiset liikenneväylät
  • tehokkaiden liikenne- ja kuljetuspalvelujen monipuolinen tarjonta
  • kilpailukykyiset verot ja maksut
  • kansainvälisesti tasaveroiset ilmasto- ja ympäristövelvoitteet.

Liikennejärjestelmän tehokkuus syntyy siitä, että väyliä rahoitetaan, rakennetaan, ylläpidetään ja hallinnoidaan tehokkaasti, ja että kaikki liikennemuodot kilpailevat markkinaehtoisesti ja tasaveroisesti palvelukyvyllä ja hinnalla.

Logistiikkakustannukset

Liikenteestä ja logistiikasta aiheutuvat kustannukset ovat merkittävä kilpailukykytekijä. Suomen logistista kilpailukykyä rasittavat mm. liikenteen verot ja maksut, meriliikenteen kustannusten nousu, työmarkkinoiden joustamattomuus ja laittomat lakot sekä liikenneverkon kunnon heikkeneminen.

Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta v. 2014 oli Suomessa keskimäärin 13 %. Yritysten logistiikkakustannukset ovat Suomessa noin 23 miljardia euroa vuodessa, joista yli puolet on yritysten sisäisiä varastointi- ja pääomakustannuksia.