Näin pääset alkuun

Tulosta

Vastuullisen yritystoiminnan kehittäminen etenee samojen vaiheiden kautta kuin muukin tavoitteellinen toiminta. Tässä muutamia evästyksiä vastuullisuustyön käynnistäjille.

1) ”Katsotaan, missä ollaan”

Vastuullisuustyön keskeisiä periaatteita on olennaisuuden arviointi. Nykytilaa kartoitettaessa onkin tärkeää fokusoida ja rajata tarkastelu oikein: mitkä ovat juuri oman yrityksen toiminnassa olennaisimpia vaikutuksia eri ihmisryhmiin, ympäristöön ja talouteen?

Nykytilanteen arvioinnissa on tavoitteena

 • määritellä tärkeimmät sidosryhmät, niiden odotukset ja odotuksien täyttyminen
 • arvioida, miten yritysvastuu toteutuu keskeisillä osa-alueilla
 • tunnistaa, miltä osin asiat ovat hallinnassa ja missä on kehitystarpeita.

2) ”Päätetään, mitä tehdään”

Seuraavaksi asetetaan tavoitteet vastuullisuustyölle. Lähtökohtana ovat yrityksen arvot ja eettiset periaatteet. Yhtä tärkeää on, että vastuullisuutta koskevat tavoitteet ovat sopusoinnussa yrityksen strategian kanssa, jotta ne saadaan toteutumaan normaalissa liiketoiminnassa.

Huomioitavaa tavoitteiden asetannassa:

 • Kaikilla osa-alueilla ei tarvitse olla yhtä kunnianhimoinen. Rima tulee asettaa sen mukaan, mikä on olennaista liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta.
 • Lainsäädännön vaatimukset asettavat minimitason.
 • Pitkän tähtäimen tavoitteisiin kannattaa edetä välitavoitteiden kautta.

Tässä vaiheessa on hyödyllistä dokumentoida vastuullisuustyön suuntaviivoja. Keskeisiä dokumentteja ovat tyypillisesti Vastuullisuuden toimintaperiaatteet tai Yritysvastuupolitiikka. Niitä voi täydentää konkreettisemmilla ohjeistuksilla kuten eettiset ohjeet, liiketoimintaperiaatteet, hyvän kauppatavat periaatteet tai code of conduct -kuvaukset.

Näitä toimintaperiaatteita ja pelisääntöjä on tärkeää käsitellä yhdessä henkilöstön kanssa. Monet yritykset haluavat myös avoimesti julkaista oman politiikkansa nettisivuillaan tai esittellä sitä asiakkailleen.

3) ”Tehdään, mitä on päätetty”

Tavoitteiden määrittelyn jälkeen yritys ryhtyy sanoista tekoihin: suunnittelee ja läpivie uudistuksia, joilla toimintaperiaatteet toteutuvat ja tavoitteet saavutetaan.

Tässä toimeenpanovaiheessa korostuu yritysvastuutyön johtaminen. Uudistusten toteutus tulee organisoida ja projektoida aivan kuten mitkä tahansa muut kehityshankkeet.

Olennaista on, ettei vastuullisuustyö jää erilliseksi oheistoiminnaksi. Se tulee kytkeä strategiatyöhön, laatujärjestelmiin, riskienhallintaan ja muihin olemassa oleviin toimintoihin.

4) ”Seurataan ja raportoidaan”

Vastuullisuuteen kuuluu se, että yritys seuraa periaatteidensa, päätösten ja tavoitteiden toteutumista. Seurantaan varten yritys määrittelee tärkeimmille tavoitteilleen mittarit. Mittarit voivat liittyä esimerkiksi

 • asiakastyytyväisyyden kehittymiseen
 • henkilöstön palkitsemiseen
 • työtapaturmien määriin tai muuhun työturvallisuuteen
 • energiankulutukseen tai muihin ympäristövaikutuksiin
 • taloudellisiin tunnuslukuihin.

Tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan ja raportoidaan järjestelmällisesti. Yksinkertaisimmillaan raportointi on määrävälein tehtävä tilannekatsaus yritysjohdolle. Laajimmillaan on kyse julkisista yritysvastuuraporteista, joita laaditaan esimerkiksi kansainvälisen GRI-ohjeiston mukaisesti.

5) ”Jatkuvaa parantamista”

Vastuullisen yritystoiminnan sisältö muuttuu ajan myötä ja heijastaa yrityksen kulloistakin kehitysvaihetta ja toimintaympäristöä. Tärkeää on huomioida sidosryhmien odotusten ja hyvien käytäntöjen kehittyminen.