Kiertotalous – uutta kestävää talouskasvua

Tulosta

On tärkeää tarttua kiertotalouteen mahdollisuutena luoda Eurooppaan uutta, kestävää talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Parhaiten sitä vauhditetaan luomalla kannustava toimintaympäristö yritysten liiketoiminnalle ja sen kehittymiselle.

EK:n näkemys

  • Kiertotalous toteutuu yritysten ja kuluttajien päätösten kautta. Siksi on olennaista valjastaa markkinat vauhdittamaan sen etenemistä. Kaikille toimijoille tulee taata tasavertaiset kilpailuolosuhteet.
  • Tarjontaa voidaan parhaiten edesauttaa luomalla kannustava toimintaympäristö yritysten liiketoiminnalle, innovaatioille ja investoinneille. Kysyntää voidaan luoda vaikuttamalla kuluttajavalintoihin sekä suuntaamalla julkisia hankintoja.
  • Kiertotalous on EU:lle tilaisuus viedä paremman sääntely periaatteet käytäntöön. On tärkeää jättää tilaa yritysten omaehtoiselle uudistumiselle ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiselle.
  • Mittarien tulee olla sellaisia, että ne kuvaavat relevantilla ja todenmukaisella tavalla kiertotalouden astetta ja kasvua. Tilastointi- ja laskentatavat on tärkeä yhdenmukaistaa EU:n sisällä ja pyrkiä siihen myös kansainvälisesti.
  • Kiertotalous syntyy yritysten välisissä rajapinnoissa. Siksi on tärkeää saada eri toimialojen yritykset yhteen. Uuden liiketoiminnan ja kumppanuuksien synnyttäminen edellyttää demonstraatiohankkeita ja kokeilualustoja.

Resurssiviisasta talouskasvua

Kiertotalous-käsitteellä viitataan toimintamalliin ja liiketoimintaan, jossa raaka-aineita, tuotteita ja materiaaleja käytetään taloudessa mahdollisimman tuottavasti ja kestävästi.

Kiertotalouden ytimessä ovat erilaiset kiertokulut: tavoitteena on saada pidettyä tuotteet ja materiaalit mahdollisimman pitkään käytössä ennen kuin ne muuttuvat jätteeksi. Usein tämä edellyttää niiden kierrättämistä eteenpäin periaatteella ”toisen jäte on toisen raaka-aine”. Perinteinen kierrätys on kuitenkin vain pieni osa kiertotalouden toimintaa.

Kiertotalous hyödyttää yhteiskuntaa monella tavalla:
• hyödynnetään luonnonvaroja, raaka-aineita, tuotteita ym. resursseja tehokkaasti ja taloudellisesti
• minimoidaan rasitukset ympäristölle, esimerkiksi jätteen ja päästöjen synty
• luodaan uutta kestävää liiketoimintaa.

Kiertotalous on Euroopan unionin prioriteetteja. EU:n komissio julkisti loppuvuodesta 2015 kiertotalouden toimintasuunnitelman, joka sisältää mm. suuntaviivoja lähivuosien lainsäädäntöhankkeille (lue EK:n arvio EU:n toimintasuunnitelmasta).

Kiertotalous yhteiskunnan arjessa

Kiertotalouden nimitys tulee kierroista, jotka tapahtuvat yritysten, kuluttajien ja julkisen sektorin toimesta:

• Yritysten sisäisissä kierroissa yritykset tehostavat tuotantoprosessejaan, jotta vettä, kemikaaleja ja materiaaleja käytettäisiin mahdollisimman säästeliäästi ja jotta päästöjä ja jätettä syntyisi mahdollisimman vähän.

• Yritysten välisissä kierroissa on kyse ns. teollisista symbiooseista. Jos yritys ei pysty itse hyödyntämään jätteitään tai ns. sivuvirtoja, se voi tarjota niitä toiselle yritykselle jatkokäyttöä varten. Toisen jäte voi olla toisen raaka-aine. Näistä yhteistyöverkoista syntyy kokonaisia kiertotalouden ekosysteemejä.

• Kunnat ja valtio ovat mukana kiertotaloudessa ylläpitäessään infrastruktuuria sekä tehdessään julkisia hankintoja.

• Kuluttajat ovat kiertotalouden osapuolena käyttäessään yllä mainittuja tuotteita ja palveluja. Kuluttajien arjessa on tärkeää myös konkreettinen kierrätys (esim. jätteiden lajittelu tai pullonpalautus). Myös jakamistalous etenee digipalveluiden siivittämänä.

Kiertotalous yritysten toiminnassa

Resurssitehokkuuden ja tehokkaiden kiertojen tavoittelu on osa yritysten bisneslogiikkaa: samalla saavutetaan kustannussäästöjä ja tuottavuuden paranemista.

Siksi tehokkain tapa edistää kiertotaloutta onkin kannustaa yrityksiä itse uudistamaan omaa liiketoimintaansa resurssitehokkaampaan suuntaan.

Kiertotalous merkitsee yrityksille ensisijaisesti resurssitehokkuutta, uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Esimerkkejä, millaista bisnestä yritykset ovat luoneet kiertotaloudessa:

  • Automaatio, robotiikka ja esineiden internet lisäävät resurssien käytön tehokkuutta niin tuotannossa kuin logistiikassakin, muun muassa materiaali- ja jätevirtojen seurannan avulla.
  • Koneiden huolto- ja kunnossapitopalvelut auttavat pitämään laitteet kauemmin käytössä, ja koneita ja laitteita voidaan myös rakentaa uudelleen.
  • Jakamistalouden digitaaliset palvelut mahdollistavat kuluttajien välisen vaihdannan.
  • Jätteiden kierrätys yrityksen omassa toiminnassa sekä kierrätyspalvelut kuluttajille palauttavat tuotteet ja materiaalit uudelleen käyttöön.