Kasvua uusilla keihäänkärjillä

Tulosta

Euroopan on tartuttava kiertotalouden, biotalouden ja uusien teollisten prosessien mahdollisuuksiin. Onnistuminen edellyttää yritysten kilpailuedellytysten varmistamista. Panostuksia tarvitaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä demonstraatio- ja referenssihankkeisiin.

EK:n näkemys

  • EU:n on luotava toimintaympäristö, joka tukee entistä paremmin innovaatioiden ja uusien bisnesmallien kehitystä. Muun muassa kiertotalouden mahdollisuudet on hyödynnettävä.
  • Biotaloudessa EU:n on luotava oikeat olosuhteet uusien korkean jalostusarvon tuotteiden synnyttämiseksi nykyisten menestystuotteiden rinnalle.
  • EU:n roolia ja panostuksia on vahvistettava arktisen alueen kehittämisessä.
  • Teollisuuden uudistumista voidaan tukea huolehtimalla yritysten kilpailukykyisestä toiminta- ja investointiympäristöstä. 
  • Tutkimusvaroja on ohjattava enemmän soveltavaan tutkimukseen ja tulosten kaupallistamiseen.

Kiertotaloudessa päästään parhaiten eteenpäin välttämällä tarpeettomia rajoituksia ja kannustamalla yrityksiä kehittämään ympäristöä säästäviä tuotteita, palveluita ja teknologioita. EU:n kiertotalouslinjausten tulee kannustaa resurssien markkinaehtoiseen hyödyntämiseen ja poistaa sääntelyn aiheuttamia esteitä myös nykyisessä kiertoihin perustuvassa liiketoiminnassa. Lisäksi uusioraaka-aineille, liikenteen biopolttoaineille ja muille uusille tuotteille tarvitaan toimivat sisämarkkinat. Hiilen vähentäminen on asetettava ilmastopolitiikan keskiöön.

Biotaloudessa biomassan kestävyyden tarkastelun on perustuttava olemassa oleviin järjestelmiin. Päästöjen laskentaperusteiden on jatkossakin tuettava biomassan hiilineutraalisuutta, jotta voidaan turvata sen kestävä ja kasvava käyttö monipuolisen biotalouden tarpeisiin.

Arktinen alue on nousemassa yhdeksi Euroopan suurimmaksi uudeksi investointikohteeksi. Pohjoismaiden ja etenkin Suomen tulee Arktisen neuvoston seuraavana puheenjohtajana edistää EU:n
resurssien, osaamisen ja teknologian hyödyntämistä arktisella alueella.

Teolliset prosessit läpikäyvät suuria mullistuksia. Kun globaalit arvoketjut pilkkoutuvat, teollisuustuotannon palaaminen on uusi mahdollisuus Euroopalle.  Tavoitteena tulee olla teollisuuden jalostusarvon tuntuva nostaminen.

Tutkimus- ja innovaatio-organisaatioiden on hyödynnettävä Horisontti 2020 -ohjelman mahdollisuudet täydentää kansallista rahoitusta.