Elinikäinen oppiminen

Tulosta

Nopeasti muuttuvassa työelämässä elinikäisen oppimisen merkitys korostuu. Osaamisen kehittäminen voi lähteä työnantajan strategisista osaamistarpeista tai yksilön omaehtoisen osaamisen kehittämisen lähtökohdista. Työvoimakoulutuksella voidaan tukea yrityksen rekrytointi- tai lomautusajan koulutusta.

EK:n näkemys

  • Kehitetään koulutusta elinikäisen oppimisen jatkumona, joka mahdollistaa yksilölliset ja joustavat oppimispolut koko elämänkaaren aikana.
  • Tunnistetaan ja tunnustetaan aikaisemmin ja eri tavoin hankittu osaaminen sekä koulutustarvetta arvioitaessa että koulutuksessa.
  • Kehitetään suomalaista lainsäädäntöä, koulutustarjontaa ja –verkostoa liiketoimintalähtöisesti siten, että voidaan varmistaa koulutuksen järjestäjien edellytykset toimia kilpailukykyisesti myös kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.
  • Varmistetaan, että koulutukseen ohjattu julkinen rahoitus ja erilaiset hankinta- ja kilpailutusmenettelyt edistävät eri toimijoiden tasapuolista asemaa koulutusmarkkinoilla.
  • Tehostetaan aikuiskoulutusverkoston rakenteellista kehittämistä edistämällä koulutusorganisaatioiden ja –yksiköiden elinvoimaisuutta, profiloitumista vahvuusalueillaan sekä keskinäistä yhteistyötä.
  • Työnantajan järjestelmälle henkilöstökoulutukselle ei voi asettaa yleisiä määrällisiä kriteerejä. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on yrityksen strategia. Henkilöstökoulutuksen määrään ja sisältöön vaikuttavat mm. henkilöstön koulutustaso, työtehtävät sekä yrityksen liiketoiminnassa ja liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.
  • Vastuu ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä kuuluu työnantajan lisäksi myös työntekijälle itselleen.

Tukea omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi tarjoavat mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun opintovapaalla. Lue lisää www.koulutusrahasto.fi

Henkilöstökoulutus on monimuotoista osaamisen kehittämistä

Henkilöstökoulutus on työnantajan henkilöstölleen järjestämää tai hankkimaa koulutusta, jonka tarve pohjautuu yrityksen tavoitteisiin ja toimintaan. Henkilöstökoulutuksessa painottuvat entistä enemmän joustavat työssä oppimisen muodot. Uusien koulutusmuotojen kehittyminen madaltaa työnteon ja koulutuksen välistä raja-aitaa ja antaa yrityksille yhä paremmat mahdollisuudet vastata elinikäisen oppimisen haasteisiin. Työn ohella tapahtuva oppiminen haastaa koulutustoimijat. Yrityksen toiminta ja tarpeet on ymmärrettävä syvällisesti, jotta voi tarjota henkilöstön kehittämistä tukevia palveluja. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelussa on v. 2013 selvitetty osaamisen kehittämistä työpaikoilla.