Tulevaisuuden osaamistarpeet

Tulosta

Suomen ja yritysten uudistuminen edellyttää, että ajantasaisesta osaamisesta huolehditaan ennakoivasti. EK osallistuu tulevaisuuden osaamisesta käytävään keskusteluun. Näin varmistetaan, että uusi osaaminen luo pohjaa liiketoiminnalle ja sivistykselle.

EK:n näkemys

  • Ennakoinnissa on lisättävä työelämän ja eri koulutusasteiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Koulutuksen rakenteita, sisältöjä ja toimintamalleja on tarkasteltava kriittisesti. "Mitä opitaan?" ja "miten opitaan?" ovat kumpikin ennakoinnin tärkeitä kysymyksiä. Ennakointitulosten vaikuttavuutta päätöksentekoon ja kytkeytymistä osaksi eri koulutusasteiden opetussisältöjen kehittämistyötä on vahvistettava.
  • Ennakoinnissa painopistettä tulee siirtää voimakkaammin toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen sekä työelämän muuttuvien osaamistarpeiden ennakointiin. Laadullinen ennakointitieto tulee nivoa yhä kiinteämmäksi osaksi määrällisten koulutus- ja työvoimatarve-ennusteiden tuottamista ja tulkintaa.
  • Valtakunnallisten osaamistarpeiden ennakointimallin tulee tarkastella alakohtaisten tarpeiden lisäksi myös laaja-alaisia, toimialarajat ylittäviä osaamistarpeita ja tunnistaa tulevaisuuden ilmiöitä.
  • Koulutustarjontaa koskevaa määrällistä ennakointia tulee toteuttaa yksittäisiä maakuntia suurempina kokonaisuuksina.

Työelämässä tarvittavan ja työelämää uudistavan osaamisen kokonaiskuvaa tulee rakentaa jatkuvassa vuoropuhelussa elinkeinoelämän kanssa. Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, on mahdollista oppia ymmärtämään kehityssuuntia ja muutosvoimia.

Tämä vahvistaa ratkaisevalla tavalla yhteiskunnan valmiuksia vastata toimintaympäristön muutoksiin. Ennakointi- ja arviointitietoa tulee hyödyntää nykyistä monipuolisemmin koulutus-, tutkimus-, innovaatio- ja työvoimapolitiikan päätöksenteossa ja organisaatioiden toiminnan kehittämisessä.

EK osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen yhteisen kansallisen nelivuotiseen osaamisen ennakointifoorumin (OEF) johtamiseen ohjausryhmätyön kautta sekä toimii kokoavana foorumina osaamisen ennakointifoorumien yritysedustajille.