USA ja TTIP – paljon voitettavaa

Tulosta

EU:lla on paljon voitettavaa vapaakaupassa USA:n kanssa. Vapaakauppasopimus helpottaisi myös suomalaisyritysten mahdollisuuksia hyötyä USA:n markkinoiden kasvusta ja ostovoimasta.

EK:n näkemys

  • Haastavassa taloustilanteessa EU:n tarvitsee kipeästi vapaakauppasopimusta USA:n kanssa. Onnistuakseen neuvottelut tarvitsevat erityisen vahvan poliittisen tuen. Kiistakysymysten voittaminen edellyttää joustavuutta ja kompromissivalmiutta kummaltakin osapuolelta.
  • Hyötyjen maksimoimiseksi vapaakauppaneuvotteluissa tulee tähdätä kattavaan ja kunnianhimoiseen sopimukseen mahdollisimman ripeässä aikataulussa.
  • Suomalaisyritysten tulisi hakeutua nykyistä määrätietoisemmin USA:n markkinoille. Kasvupotentiaali on merkittävä myös pk-yrityksien kannalta.
  • Suomen ainutlaatuista asemaa Venäjän naapurimaana tulee aktiivisesti hyödyntää amerikkalaisten investointien houkuttelemiseksi.

TTIP-neuvotteluissa paljon pelissä

USA:n kanssa neuvoteltava TTIP-sopimus (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership) on Suomen elinkeinoelämälle tärkeä. Sopimus avaisi markkinoita ja tasapuolistaisi suomalaisyritysten mahdollisuuksia toimia USA:ssa, vähentäisi tähän liittyviä kustannuksia ja parantaisi suomalaisyritysten asemaa kansainvälisessäkin kilpailussa. Näin suomalaisyritykset pääsisivät paremmin hyötymään USA:n markkinoiden kasvusta ja ostovoimasta.

Merkittävä osa TTIP:n hyödyistä toteutuisi purkamalla nykyisiä kaupanesteitä eli esimerkiksi sääntely-yhteistyötä parantamalla, tullibyrokratiaa sujuvoittamalla sekä julkisten hankintojen ja palveluiden markkinoita avaamalla.

Kaupanesteiden purkaminen toisi kustannussäästöjä yrityksille tehden viennistä USA:han kannattavampaa. Viennin lisääntyminen taas vauhdittaisi talouden kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Todelliset taloudelliset vaikutukset toki riippuvat siitä, kuinka kunnianhimoisessa ja kattavassa muodossa TTIP-sopimus lopulta allekirjoitetaan.

Lyhyellä tähtäimellä TTIP:n hyödyt tulevat esim. tullien alentamisen kautta. Pidemmällä tähtäimellä suurimmat hyödyt tulee sääntelyyn liittyvien esteiden purkamisesta ja sääntely-yhteistyön rakentamisesta.

Kaupanesteiden purkamisen lisäksi TTIP:llä on merkittävä geopoliittinen ulottuvuus. TTIP vahvistaisi EU:n ja USA:n globaalia vaikuttavuutta ja painoarvoa.

TTIP tarjoaa USA:lle ja EU:lle mahdollisuuden saavuttaa yhteisiä päämääriä lukuisissa kysymyksissä, jotka vaikuttavat kansainväliseen talouteen. EU:n ja USA:n yhdessä sopimilla säännöillä on hyvä mahdollisuus toimia suunnannäyttäjinä ja siten vaikuttaa myös kansainvälisten kauppaan liittyvien sääntöjen kehittämiseen.

USA:n markkinoilla paljon potentiaalia

USA:sta tekee houkuttelevan kauppakumppanin markkinoiden koko, korkea tuottavuus ja teknologian taso, riskipääoman saatavuus sekä panostus tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatioihin ja niiden kaupallistamiseen. USA on suunnannäyttäjä mm. energiateollisuudessa, ympäristö- ja bioteknologiassa, tietotekniikassa sekä viihde- ja peliteollisuudessa.

Yhdysvallat on toipunut talouskriisistä EU:ta nopeammin, ja sen talouden näkymät ovat selvästi paremmat. Liuskekaasu- ja öljyhiekkalöydökset tuovat sille myös etulyöntiasemaa energiapolitiikassa.

USA on Kiinan ohella Suomen tärkein kauppakumppani EU:n ulkopuolella.

Yhdysvaltojen kauppa on ollut Suomelle jo pitkään ylijäämäistä. Suomalaisyritykset suhtautuvat silti Amerikan valloitukseen huomattavasti esimerkiksi pohjoismaisia kilpailijoita varovaisemmin. USA:n markkinoiden haastavuutta yliarvioidaan suotta. Ongelmilta vältytään huolellisesti valmistautumalla ja paikalliseen lainsäädäntöön perehtymällä.

Suomalaiset suorat investoinnit USA:han ylittävät amerikkalaisten investoinnit Suomeen. Merkittävämmin investointeja on maahamme tullut amerikkalaisyritysten Euroopan tytäryritysten kautta. Amerikkalaisia houkuttelee Suomeen ainutlaatuinen sijainti Venäjän naapurissa.  Suomi nähdään enenevässä määrin laajemman Luoteis-Venäjästä, Baltian maista ja Pohjoismaista koostuvan talousalueen keskuksena (Epicenter of the New North).