Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma – 18 keinoa kasvuun

Tulosta

EK esittää yhteiskuntaan uudistuksia, jotka kannustaisivat ihmisiä – niin yrittäjiä kuin kotitalouksia – ryhtymään yritysten omistajiksi. Tavoitteena on saada taloudellinen hyvä kiertämään ja kasvamaan kaikkien eduksi.

Suomessa haetaan uusia eväitä talouskasvuun, työllisyyteen ja julkisten palveluiden rahoittamiseen. Kirittävänä on taantumavuosien tuoma kymmenen vuoden takamatka. Vakavimpia ongelmia on heikko työllisyysaste.

Vaativiin haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia lääkkeitä. Siksi EK on laatinut Yrittäjävaltuuskuntansa puheenjohtajan Kari Jussi Ahon johdolla Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman (tutustu raporttiin). Siinä esitetään uudistuksia, joilla yritysten omistajuudesta voitaisiin saada nykyistäkin vahvempi dynamo Suomen kansantalouteen. Tavoitteenamme on saada yritykset, yksityishenkilöt ja yhteiskunta vaurastumaan rinnakkain.

 18 ehdotusta Suomen päättäjille ja julkiseen keskusteluun

Toimintaohjelman uudistusehdotukset jäsentyvät neljän teeman ympärille: kotitalouksien osakesäästämisen edistäminen ja taloustaitojen parantaminen, verotuksen ennakoitavuuden ja kannustavuuden parantaminen, yritystoiminnan kasvun helpottaminen sekä toimivat rahoitusmarkkinat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avainasemassa on pienten ja keskisuurten yritysten kyky investoida, kansainvälistyä ja tarjota työpaikkoja. Kotitalouksien rooli on kahtalainen. Yhtäältä ne hyötyvät omistajuuden myönteisistä heijastusvaikutuksista työllisyyden ja julkisen talouden vahvistuessa. Toisaalta kansalaiset voivat vaikuttaa myös suoraan omaan tulevaan elintasoonsa ryhtymällä yritysten omistajiksi osakesäästämisen kautta. Taloustaitoja on vahvistettava läpi koko koulutusjärjestelmän.

Omistajuus heijastuu koko yhteiskuntaan

Omistaja tuo yritykseen elintärkeää pääomaa ja kantaa vastuuta päätöksistä. Hän myös ottaa riskin siitä, että voi menettää koko yrityksen käyttöön antamansa pääoman.

Omistajan tavoitteiden myötä yritykseen syntyy tahto kasvaa ja pärjätä. Ja kun yrityksen liiketoiminta menestyy, yritys voi maksaa palkkoja ja syntyy verotuloja julkisten palveluiden rahoittamiseen. Kaikki voittavat, kun taloudellinen hyvä pääsee näin kiertämään ja kasvamaan kaikkien eduksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi tarvitsee kotimaisia omistajia

Mikä sitten puhuu kotimaisen omistajuuden puolesta? Suomi on suomalaisen omistajan kotikenttä. Hän tekee todennäköisemmin Suomen kannalta myönteisiä päätöksiä: investoi Suomeen, panostaa täällä tapahtuvaan tuotekehitykseen, vahvistaa täkäläistä osaamista sekä luo työpaikkoja paikallisesti. Tämä kaikki luo talouskasvua, tuo verotuloja ja houkuttelee ulkomaista pääomaa ja osaamista Suomeen.

Kotimaisten omistajien ohella tarvitsemme yhtä lailla ulkomaisia omistajia. Vahva kotimainen omistajuus houkuttelee Suomeen ulkomaista pääomaa ja tuo yritysten käyttöön kansainvälistä osaamista ja verkostoja.

Tutustu Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman raporttiin.

 


Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman 18 toimenpide-ehdotusta

Kotitaloudet mukaan omistamaan osakkeita

Lisätään pitkäaikaista osakesäästämistä

1) Säädetään listayhtiöiden osakkeista saadut osingot ja luovutusvoitot verovapaiksi 1 500 euroon asti (vastuu: valtiovarainministeriö)

2) Luodaan uusi malli pitkäaikaiseen osakesäästämiseen (vastuu: valtiovarainministeriö)

Parannetaan talousosaamista

3) Lisätään kaikille yhteistä taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta kaikilla koulutusasteilla ja tehdään taloustiedosta oma oppiaine tai osaamiskokonaisuus (vastuu: opetus- ja kulttuuriministeriö)

4) Vahvistetaan luokan- ja aineenopettajien valmiuksia talousosaamisen ja yrittäjyyden opetukseen (vastuu: opetus- ja kulttuuriministeriö)

Verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Laaditaan tiekartta talouskasvua kannustavaan, ennustettavaan ja kilpailukykyiseen verotukseen

5) Luodaan yli vaalikausien ulottuva vero-ohjelma verotuksen ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi (vastuu: valtiovarainministeriö)

Vauhditetaan omistajanvaihdoksia ja edistetään yrittäjyyttä

6) Perintö- ja lahjaveroa kevennetään ensivaiheessa vuoden 2011 tasolle, ja pidemmällä aikavälillä veromuodosta luovutaan (vastuu: valtiovarainministeriö)

Kannustava kasvupolku

Kannustetaan yrittämiseen, omistamiseen ja kasvuun

7) Jatketaan markkinoiden toimintaa jäykistävän sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämistä (vastuu: kaikki ministeriöt)

8) Varmistetaan, että pk-yritysten saatavilla on tehokkaat ja laadukkaat kasvu-, kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut (vastuu: työ- ja elinkeinoministeriö)

9) Helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista (vastuu: työ- ja elinkeinoministeriö)

Lisätään työmarkkinoiden joustavuutta

10) Lisätään paikallista sopimista ja helpotetaan työllistymistä purkamalla työllistämisen kynnyksiä (vastuu: työ- ja elinkeinoministeriö ja työmarkkinajärjestöt)

Toimivat rahoitusmarkkinat

Lisätään listautumisia

11) Palautetaan First North -yhtiöiden osinkoverotus samaksi kuin listaamattomilla yhtiöillä (vastuu: valtiovarainministeriö)

Parannetaan kasvu- ja pk-yritysten riskirahoituksen saatavuutta

12) Toteutetaan neutraali verokohtelu yleishyödyllisten yhteisöjen sijoituksille pääomarahastoihin (vastuu: valtiovarainministeriö)

13) Parannetaan ulkomaisten sijoittajien mahdollisuuksia sijoittaa suomalaisiin pääomarahastoihin (vastuu: valtiovarainministeriö)

Pidetään eläkejärjestelmä kilpailtuna

14) Huolehditaan siitä, että eläkejärjestelmä säilyy hajautettuna ja monipuolisena (vastuu: sosiaali- ja terveysministeriö)

Valtio näyttämään esimerkkiä

15) Valtioneuvoston omistajaohjausosastolle aktiivinen rooli omistajuuden edistämisessä (vastuu: valtioneuvosto)

16) Listataan valtion listauskelpoiset omistukset Helsingin pörssiin (vastuu: valtioneuvosto)

17) Yksityissijoittajille mahdollisuus osallistua valtionyhtiöiden listautumisiin ja osakeanteihin (vastuu: valtion omistajaohjausyksikkö)

18) Edistetään omistajaohjauksen hyviä käytäntöjä myös maakuntien ja kuntien omistamissa yhtiöissä (vastuu: valtion omistajaohjausyksikkö, maakunnat ja kunnat)