Energiaveroja kerätään yli 4 miljardia

Tulosta

Energiaveroja on korotettu viime vuosina useasti, ja niiden taloudellinen merkitys on kasvanut nopeasti. Energiaverotus on Suomessa erittäin ankaraa, kun verotuksen tasoa verrataan muihin EU-maihin ja etenkin ns. energiaverodirektiivissä säädettyihin minimitasoihin. Vuonna 2016 energiaveroja kerättiin noin 4,4 miljardia euroa.

EK:n näkemys

  • Elinkeinoelämän energiaverorasitusta ei tule nostaa ja verotusta tulee kehittää toimialaneutraaliin suuntaan. Yritysten sähkövero pitäisi eriyttää kotitalouksien sähköverokannasta, minkä lisäksi palveluyritysten energiaverokohtelu tulisi olla tasapuolista yrityskentässä: palveluyritysten sähkövero pitäisi laskea kohti teollisuuden sähköveron tasoa.
  • Teollisuuden ankaraa energiaverorasitusta keventää osittain ns. energiaveroleikkuri. Sen kehittämistä tulee jatkaa niin, että energiaintensiivisen yrityksen energiaverotus olisi EU:n sallimalla minimitasolla.
  • Elinkeinoelämän kuljetuksissa tulisi ottaa käyttöön dieselveron palautusjärjestelmä. Näin voidaan hillitä yritysten kustannusten nousua ja turvata niiden kansainvälistä kilpailukykyä.

Energiaveroja maksetaan liikenne- ja lämmityspolttoaineista sekä sähköstä. Liikenne- ja lämmityspolttoaineiden energiavero on jaettu energiasisältöveroon ja hiilidioksidiveroon. Lisäksi energiatuotteista kerätään huoltovarmuusmaksu.

Energiaverotuksella on suuri taloudellinen merkitys, mutta se on samalla keskeinen energia- ja ilmastopolitiikan väline. Nykyistä energiaverojärjestelmäämme perustellaan myös sillä, että järjestelmän avulla hillitään energiankulutuksen kasvua ja ohjataan energian tuotantoa ja käyttöä vaihtoehtoihin, jotka aiheuttavat vähemmän päästöjä.

Valmisteverotusta hoitaa Verohallinto

Vuoden 2017 alusta auto- ja valmisteverotus siirtyivät Tullilta Verohallinnon hoidettavaksi. Asiakkaille muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä ja palvelut säilyivät pääosin ennallaan. Siirto toteutettiin kustannus- ja resurssihyötyjen saavuttamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi. Verotuksen keskittäminen entistä selvemmin yhteen asiantuntijaorganisaatioon mahdollistaa verovelvollisille yhden luukun periaatteen toteutumisen verotuksessa.