Työn verotus on Suomessa kireää

Tulosta

Työn verotus on Suomessa kireää. Erityisenä ongelmana ovat korkeat marginaaliveroasteet.

EK:n näkemys

  • Palkkatulon kireä verotus on Suomessa edelleen ongelma kaikilla tulotasoilla. Kaikissa tuloluokissa tarvitaan kannusteita työn tekemiseen, kehittymiseen ja uralla etenemiseen. Ankara verotus vähentää kiinnostusta työhön ja vääristää pitkällä aikavälillä myös opiskelu- ja uravalintoja.

Työn kokonaisverorasitus muodostuu valtion tuloverosta, kunnallisverosta ja pakollisista sosiaalivakuutusmaksuista, joita kerätään sekä työntekijöiltä että työnantajilta. Merkittävin pakollisista sosiaalivakuutusmaksuista on työeläkemaksu.

Ansiotulot verotetaan valtionverotuksessa – erilaisten ansiotulosta tehtävien vähennysten jälkeen – progressiivisen asteikon mukaan. Kunnallis- ja kirkollisverotuksessa ansiotulot verotetaan kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien mukaisesti.

Mitä on ansiotulo?

Luonnollisten henkilöiden verotettavat tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo. Kaikki muut tulot ovat ansiotuloa.

Tavallisimpia ansiotuloja ovat työsuhteen perusteella saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo.
Myös eläke, työsuhteeseen perustumaton työkorvaus, ansiotuloa oleva käyttökorvaus ja sosiaalietuudet (esim. työttömyyspäiväraha ja tapaturmavakuutuksen päiväraha) ovat ansiotuloja.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta voi osa olla ansiotuloa. Näistä tuloista erotetaan ensin pääomatulo-osuus ja loppuosa verotetaan ansiotulona. Myös yhtymän osakkaan tulo-osuus ja muun kuin pörssiyhtiön maksama osinko jaetaan pääoma- ja ansiotulo-osuuteen.

Ansiotulojen eri lajeihin kohdistuu erilainen verorasitus. Kokonaisveroon vaikuttaa tulojen määrä, vähennykset, ao. ansiotulolle määrätyt veroprosentit sekä veronluonteiset maksut. Eläkeläisiltä ei peritä esim. eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Mitä on palkkatulo?

Verotuksessa palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa.

Palkkatuloa ovat myös kokouspalkkiot, henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot, hallintoelimen jäsenyydestä saadut palkkiot, toimitusjohtajan palkkiot, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostama palkka sekä luottamustoimesta saadut korvaukset.

Ansiotuloista maksettavat verot ja maksut

Valtion tulovero

Valtion progressiivista tuloveroa maksetaan valtionverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Veron määrä määräytyy valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan.

Valtion tuloveroasteikko 2016

Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella kunnallisveroprosentin mukaan. Kukin kunta määrää vuosittain oman veroprosenttinsa. Vuonna 2014 kunnallisveroprosentin vaihteluväli on 16,50-22,50 %.

Kuntien tuloveroprosentit 1985–2016

Kirkollisvero

Kirkollisveroa maksavat evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien jäsenet. Kukin seurakunta määrää kirkollisveroprosenttinsa vuosittain. Vuonna 2014 kirkollisveron vaihteluväli on 1,00-2,20 %.

Kuntien ja seurakuntien tulovero

Sosiaalivakuutusmaksut

Palkkatuloista maksetaan lisäksi sosiaalivaakuutusmaksut.

Sosiaalivakuutusmaksut 2016