Työlainsäädäntö

Tulosta

Keskeisimmät työelämän lait koskevat työsopimuksia, työehtosopimuksia, työrauhaa, työaikaa, vuosilomia, työterveyttä ja -turvallisuutta, tasa-arvoa sekä yhteistoimintaa yrityksissä.

EK:n näkemys

  • Työlainsäädäntöä tulee kehittää siten, että se edistää tuottavuuden parantamista ja yritysten kilpailukykyä.
  • Yrityskohtaista päätösvaltaa ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulee lisätä.

Työlainsäädännön valmistelu ja uudistaminen

EK pyrkii vaikuttamaan työlainsäädännön sisältöön osallistumalla lainsäädännön valmisteluun ja työelämän kehittämiseen eri työryhmissä ja hallinnollisissa elimissä.

EK pyrkii vaikuttamaan EU:n työlainsäädäntöä koskevien normien valmisteluun ja sisältöön yhteistyössä muiden eurooppalaisten työnantajajärjestöjen kanssa muun muassa Businesseuropen kautta.

Työelämän ja toimintaympäristön jatkuvan muuttumisen takia myös työelämää sääteleviä lakeja on uudistettava. Keskeisimmät työelämän lait on uudistettu Suomessa 1990- ja 2000-luvuilla. Sen sijaan työrauhaa ja työriitojen sovittelua koskevaa lainsäädäntöä ei ole kyetty uudistamaan.

Kokonaan uutta lainsäädäntöä ovat mm. laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja tilaajan selvitysvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö.