Rahoitus on kilpailukyvyn ytimessä

Tulosta

Jotta yritykset voivat luoda työpaikkoja, ne tarvitsevat rahoitusta investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat ja siksi toimivan pankkirahoituksen lisäksi tarvitaan monipuolisesti erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

EK:n näkemys

  • Rahoituksesta on tullut yhä olennaisempi kilpailukykytekijä suomalaisille yrityksille. Siksi on tärkeää ymmärtää toimivien rahoitusmarkkinoiden strateginen merkitys ja sitoutua kehittämään markkinoiden toimintaedellytyksiä pitkäjänteisesti yli hallituskausien.
  • Rahoitusmarkkinasääntelyn vaikutukset reaalitalouteen on arvioitava kattavasti ja varmistettava, että pankkisääntely ei aseta pankkien yritysrahoitukselle ylimitoitettuja vaatimuksia.
  • Yritysten rahoitusvaihtoehtoja on monipuolistettava kehittämällä ja hyödyntämällä erilaisia pääomasijoittamisen ja joukkorahoituksen muotoja sekä edistämällä joukkovelkakirja- ja listautumismarkkinoiden toimintaa.
  • Julkisen riskirahoituksen ja Finnveran riittävät rahoitusresurssit on turvattava ja Finnveran palvelutarjontaa täydennettävä rahoitusneuvonnalla. Samalla on huolehdittava siitä, että julkisen rahoituksen rooli ei häiritse markkinoiden toimintaa, estä yksityisen rahoituksen kehittämistä tai vääristä kilpailua.
  • Julkisen viennin rahoituksen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyistä ja edistää vientiä. On otettava käyttöön toimintamalli, joka sisältää mahdollisuuden myös suorien luottojen myöntämiseen. Näin voidaan lisätä pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää vienninrahoitusta sekä parantaa rahoituksen saatavuutta pienemmille vientikaupoille. Samalla vienninrahoitusjärjestelmän ketteryyttä ja kilpailukykyä on myös kokonaisuutena lisättävä.

Rahoitus on elinehto yritystoiminnalle ja työpaikoille

Pääomamarkkinoita kehitettävä

Suomessa pankkirahoituksen merkitys on erityisesti pk-yrityksille keskeinen nyt ja jatkossakin. Toimivien ja tehokkaiden pääomamarkkinoiden – niin oman kuin vieraan pääoman markkinoiden – merkitys rahoituslähteenä ja kansantalouden kilpailukykyisyyden tehostajana kasvaa kuitenkin merkittävästi.

Toimivat pääomamarkkinat parantavat investointien toteutusedellytyksiä ja lisäävät yritysrahoituksen vaihtoehtoja ja monipuolisuutta. Mitä enemmän markkinoilla on toimijoita ja aktiviteettia, sitä paremmat ja houkuttelevammat mahdollisuudet ne voivat tarjota.

Suomen pienten ja kuihtuvien pääomamarkkinoiden kannalta olennaista on tavoitella mahdollisimman laajaa sijoittajapohjaa sekä lisätä markkinoiden houkuttelevuutta erilaisten sijoittajien ja muiden toimijoiden näkökulmasta. Keskeisiä keinoja ovat verotuksen eri rahoitusinstrumenttien käyttöön kohdistuvien neutraliteettiongelmien vähentäminen ja erityisesti kotitalouksien kannustaminen sijoittajiksi ja varautumaan ikääntymisen kustannuksiin. Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn tulee olla järkevää ja tasapainoista.

Aloittavat yritykset tarvitsevat oman pääoman ehtoista rahoitusta ja hyötyvät aktiivisesta ja kokeneesta omistajasta. Niukka oman pääoman saanti on haasteena myös aktiivisen kasvuvaiheen yrityksille. Pääoman houkuttelu Suomen ulkopuolelta on usein välttämätöntä. Vakiintuneempien pk-yritysten mahdollisuudet velkarahoitukseen ja pääomamarkkinoiden hyödyntämiseen on varmistettava.

Sääntely ei saa näivettää rahoitusmarkkinoita

Suomen on aktiivisesti ajettava epätarkoituksenmukaisen, yritysrahoitusta haittaavan sääntelyn purkamista askel askeleelta. Uuden sääntelyn tuottamiskynnys tulee nostaa korkealle. Julkisen yritysrahoituksen tehtävä on olemassa olevien markkinahäiriöiden poistaminen. Se ei saa olla vaihtoehto terveelle yksityisen sektorin rahoitukselle.

Suomi tarvitsee yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä ulkomaisten investointien edistämiseen yli hallituskausien menevää strategista otetta. Julkisten kansainvälistymisen ja kaupan rahoitusmahdollisuuksien on vastattava kilpailijamaiden tasoa. Julkinen vienninrahoitus tarvitsee remontin, jolla tuodaan vienninrahoitus myös pk-yritysten ulottuville sekä lisätään Finnveran ketteryyttä ja kilpailukykyä. Samalla Suomen on myötävaikutettava siihen, että eri maiden julkisten rahoittajien välinen kilpavarustelu saadaan aisoihin ja että yksityinen vienninrahoitus elpyy uudelleen.