Pörssiyhtiöiden hyvä hallinnointi (Corporate governance)

Tulosta

Hyvällä hallinnoinnilla eli corporate governancella (CG) tarkoitetaan yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee hallituksen ja muun yritysjohdon roolit, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin.

EK:n näkemys

  • Corporate governance on perinteisesti perustunut elinkeinoelämän kansalliseen itsesääntelyyn. Viime vuosina EU:n komissio on kiinnostunut entistä enemmän yritysten hallinnoinnin sääntelystä.
  • Kansallinen corporate governance -järjestelmä on osoittautunut käytännössä tehokkaaksi ja hyvin toimivaksi. EU-tason sääntelylle ei ole tarvetta. Yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevan sääntelyn tulee olla joustavaa ja siinä tulee voida huomioida yritysten erilaiset lähtökohdat. Yksityiskohtainen ja sitova sääntely ei ole tarkoituksenmukaista.

Hyvän hallinnoinnin perustana Suomessa on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (CG). Koodi on kehitetty elinkeinoelämän itsesääntelyllä. Itsesääntely on vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuva tapa kehittää yhteisiä sääntöjä ja käytänteitä. Itsesääntelyllä täsmennetään lainsäädäntöä käytännönläheisellä sääntelyllä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi sisältää suositukset yhtiökokouksesta, hallituksesta, hallituksen valiokunnista, toimitusjohtajasta, muusta johdosta, palkitsemisesta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta, sisäpiirihallinnosta, tilintarkastuksesta sekä edellä mainituista asioista tiedottamisesta.

Koodin tavoitteena on yhtenäistää listayhtiöiden toimintatapoja, parantaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, tehostaa hallitustyöskentelyä sekä yhtenäistää tiedonkulkua osakkeenomistajille ja muille sijoittajille. Tavoitteena on, että suomalaiset listayhtiöt noudattavat korkeatasoista kansainvälistä hallinnointitapaa.

Koodi on tarkoitettu pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi, jollei se ole ristiriidassa yhtiön kotipaikan pakottavien säännösten kanssa. Koodi on hyväksytty osaksi pörssin sääntöjä. Listayhtiöiden on siis noudatettava koodia tai ilmoitettava suosituksista poikkeaminen ja poikkeamisen syy (ns. Comply or Explain-periaate).

Arvopaperimarkkinayhdistys hallinnoi koodia.