Arvopaperimarkkinalainsäädäntö

Tulosta

EK:n näkemys

  • Suomen yhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädännön tulee olla toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen.
  • Yritysrahoitusta tulee monipuolistaa. Markkinoiden toiminnalle on jätettävä riittävä liikkumatila.
  • Lainsäädännön tulevaisuuden ja kehitystarpeiden arviointi on tarpeellista. On tärkeää varmistaa, että mahdollisille muutoksille on aidot perusteet ja että niistä on käytännön hyötyä yrityksille.
  • Sääntelymuutosten vaikutusarvioinnit on tehtävä huolellisesti, jotta niiden kustannusvaikutukset tulevat etukäteen mahdollisimman hyvin sääntelyn kohteiden tietoon.

Arvopaperimarkkinat ja pörssisääntely

Arvopaperimarkkinaoikeus sääntelee listayhtiöiden toimintaa markkinoilla. Listayhtiöiden osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä, esimerkiksi joukkovelkakirjalainoilla eli bondeilla käydään kauppaa pörssissä ja muilla markkinapaikoilla. Arvopaperimarkkinasääntely onkin pitkälti pörssioikeutta.

Listayhtiöt hakeutuvat pörssiin ennen muuta hankkiakseen uutta likvidiä pääomaa eli rahoitusta, jota yhtiölle tarjoavat pörssin välityksellä toimivat sijoittajat, institutionaaliset suuret sijoittajat ja piensijoittajat.

Arvopaperimarkkinoiden luotettavan ja tehokkaan toiminnan keskeisenä takaajana on tiedon tasapuolinen ja oikea-aikainen saatavuus: sijoittajien on saatava yhtiön arvopapereiden arvoon vaikuttavista seikoista tietoa, jotta pörssikurssi voisi kuvata yhtiön todellista markkina-arvoa.

Pörssiyhtiöitä koskeva sääntely

Arvopapereiden tarjoamisesta säännellään esitesääntelyllä ja pörssilistalle listaamisesta arvopaperimarkkinalainsäädännöllä.

Liikkeeseenlaskijoita velvoittaa jatkuva ja säännöllinen tiedonantovelvollisuus (tilinpäätös, toimintakertomus, osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedote). Heitä sitoo myös liputusvelvollisuus eli velvollisuus ilmoittaa huomattavista omistus- ja ääniosuuksista.

Pörssitoiminta on säänneltyä pörssitoimiluvasta alkaen kaupankäynnin läpinäkyvyyteen. Sisäpiirintiedon väärinkäyttö on ankarasti kiellettyä ja markkinoiden manipulointi tai vääristäminen on rangaistavaa. Oikeanlaisen tiedottamisen laiminlyönti voi johtaa tiedottamisrikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen.

Merkittävä osa arvopaperimarkkinasääntelystä kohdistuu lisäksi finanssialan toimijoin, kuten pankkeihin, vakuuttajiin, sijoituspalveluyrityksiin, rahastoihin ja rahoitusyhtiöihin, joista osa on listayhtiöitä, sekä markkinainfrastruktuuriin eli esimerkiksi Pörssiin ja Arvopaperikeskukseen.

Markkinavalvonta ja itsesääntely

Pörssi valvoo markkinapaikkana pörssiyhtiöitä ja Finanssivalvonta (Fiva) liikkeeseenlaskijoita.  Nasdaq Helsinki (Pörssi) harjoittaa markkinavalvontaa, liikkeeseenlaskijoita sitovat puolestaan pörssin säännöt. Katso sivupalkista lista Pörssin yhdessä liikkeeseenlaskijoiden kanssa laatimista dokumenteista.

Arvopaperimarkkinoiden valvontavastuuta on siirtynyt yhä enemmän yhteiseurooppalaiselle valvojalle ESMAlle. Vastaisuudessa listayhtiöiden ja muiden markkinaosapuolten on kyettävä asioimaan yhä enemmän suoraan ESMAn kanssa.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen (AMY) olemassaolo perustuu arvopaperimarkkinalakiin. Yhdistyksen jäseniä ovat listayhtiöt. Tavoitteena on itsesääntelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset.

AMY on EK:n ja Keskuskauppakamarin ja Pörssin yhteistyöelin, jonka piirissä toimivat mm. Listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK), Markkinatapalautakunta ja Ostotarjouslautakunta.