Tehostetaan ja tervehdytetään julkinen talous

Tulosta

Kestävyysongelman ratkaisemiseksi tarvitaan rakenneuudistuksia, jotka lisäävät talouskasvua, tuottavuutta ja työn tarjontaa. Julkisen talouden toimintaa on syytä tehostaa määrätietoisesti.

Suomen julkisen talouden ongelmat ovat kärjistyneet pitkään jatkuneen taloustaantuman myötä. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on kasvanut finanssikriisin jälkeen nopeasti, ja se on jo ylittänyt EMU-kriteerien mukaisen 60 prosentin rajan. Julkisten menojen suhde kansantuloon on yksi maailman korkeimmista. Epäedullinen ikääntymiskehitys ja talouden kantokykyyn nähden liian suureksi paisuneet menot ovat keskeiset syyt julkistalouden velkakierteeseen ja kestävyysvajeeseen.

Kestävyysongelman ratkaisemiseksi tarvitaan talouskasvua, tuottavuutta ja työn tarjontaa lisääviä rakenneuudistuksia sekä julkisen talouden toiminnan määrätietoista tehostamista.

Tilanteen korjaaminen veroja korottamalla toimisi kuitenkin itseään vastaan: verotus on jo nyt ankaraa ja verojen lisäkiristys vähentäisi talouskasvua entisestään. Kasvun edellytysten luomiseksi tulee keventää työn verotusta ja pitää samalla huolta yritysverotuksen kilpailukyvystä.

Julkisten palvelujen tuottavuuden lisääminen sekä menojen hallinta antavat tilaa kasvulle ja veronkevennyksille. Samalla julkisen talouden kokoa tulee pienentää ja sen tehtäviä karsia. Palvelujen digitalisaatio ja avaaminen kilpailulle ovat avainasemassa, kun tuottavuutta halutaan nostaa.

Suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on suuri mahdollisuus lisätä julkisen palvelutuotannon tehokkuutta ja kansalaisten hyvinvointia. Uudistuksissa tulee hyödyntää yksityisen sektorin kumppanuutta ja turvata kaikille toimijoille tasavertaiset kilpailuedellytykset. Lue tarkemmin EK:n sote-uudistusta koskevista näkemyksistä (muistio maaliskuu 2016).