Sujuvampaa sääntelyä ja kevyempää luvitusta

Tulosta

Sääntelyn laatua tulee parantaa sekä vähentää hallinnollista taakkaa, joka siitä aiheutuu yrityksille ja koko yhteiskunnalle.

Lait ja säännökset ovat aina poliittisten kompromissien ja laajatahoisen valmistelun tulos. Lopputulos on usein paljon laajempi ja monitahoisempi kuin alun perin oli tarkoitus. Sääntelyn kaikkia vaikutuksia ei pystytä tarkasti arvioimaan.

Jotta sääntelystä saataisiin mahdollisimman sujuvaa ja tarkoituksenmukaista myös yritysten kannalta, tulisi sen vaikutuksia, hyötyjä, haittoja ja tarpeellisuutta arvioida aina tarkasti. EU-lainsäädännön toimeenpanossa tulisi välttää kansallista lisäsääntelyä. Myös olemassa olevan sääntelyn tarpeellisuutta ja toimivuutta tulee arvioida ja tarvittaessa karsia tai kehittää.

EK tuottaa päättäjille ja valmistelijoille tietoa ja analyysia siitä, miten kansallinen ja EU-tason sääntely vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin. Tarjoamme keinoja siihen, miten sääntelystä saataisiin tehokkaampaa ja kuinka yritystoiminnan ja talouden realiteetit osattaisiin ottaa siinä paremmin huomioon. Tavoitteena on parantaa sääntelyn laatua ja vähentää siitä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Edunvalvonta kohdistuu sekä olemassa olevaan sääntelyyn että valmisteluvaiheen aloitteisiin.

Juuri nyt Suomessa on meneillään laajoja lainsäädäntöhankkeita liittyen esim. tilintarkastuslain ja hankintalain uudistuksiin.

Euroopan unionissa kannustamme paremman sääntelyn periaatteiden toteutumista kattavasti kaikkien EU-elinten toimintaan. Erityisen tärkeää olisi, että myös neuvostossa panostettaisiin nykyistä enemmän vaikutusten arviointiin.

Lupaprosesseissa uudistamisen paikka

Suomen eri viranomaisten lupamenettelyt eroavat toisistaan alueellisesti. Lupakäsittelyt kestävät pitkään ja valvovia viranomaisia on useita ja tiedonvaihto näiden välillä on huonoa. Muun muassa ympäristölupia, kemikaaliturvallisuutta ja paloturvallisuutta valvovat eri organisaatiot. Käytännössä kukin viranomainen tekee oman tarkastuskäyntinsä ja yritykset joutuvat selvittämään samat asiat aina uudelleen. Lupamenettelyiden päällekkäisyys, epäyhdenmukaisuus ja hitaus vaikuttavat haitallisesti talouskasvuun ja investointeihin.

EK:n näkemyksen mukaan tarpeettomia lupia ja hallintomenettelyjä on syytä karsia ja tarpeellisia menettelyjä puolestaan sujuvoittaa. Rutiinilupa-asioita tulee muuttaa ilmoituksenvaraisiksi.

Lupia ja ilmoitusvelvoitteita on yhdistettävä ja käsittelyaikoja lyhennettävä. On tärkeää saada viranomaisten välinen yhteistyö mahdollisimman saumattomaksi mm. parantamalla niiden välistä tiedonvaihtoa ja tietojen yhteiskäyttöä. Sähköistä asiointia on syytä edistää ja kehittää.