Osa-aikatyö palkkahallinnossa

Osa-aikatyö on jatkuvasti lisääntynyt. Osa-aikaisuuden syynä on yleisimmin opiskelu. Myös eläkkeelle siirtyminen, lastenhoito tai terveydelliset syyt ovat usein osa-aikatyön perusteena. Osa-aikatyöhön siirrytään usein määräajaksi työsuhteen jatkuessa.

Sisältö

Lainsäädännössä on säädetty mahdollisuudesta siirtyä osa-aikatyöhön. Näitä tilanteita ovat muun muassa osittainen hoitovapaa, osa-aikainen sairausloma ja osa-aikatyö osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana. Laeissa on voitu rajoittaa oikeutta siirtyä osa-aikatyöhön tai niissä on voitu asettaa osa-aikatyölle palkkaa ja työaikaa koskevia ehtoja.

Osa-aikatyöstä tai siihen siirtymisestä voidaan sopia työntekijän kanssa. Myös vaihtelevasta työaikaehdosta (ns. nollatuntisopimus, kutsuttaessa töihin tuleva) voidaan sopia työntekijän kanssa. Vaihtelevaa työaikaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.6.2018. 

Työsopimuslaissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä ja milloin se on sallittua. Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hän olisi työkykyisenä ollut työssä. Niin ikään työntekijälle korvataan irtisanomisajalta ansionmenetys, jos työnantaja tarjoaa irtisanomisaikana työtä tavanomaista vähemmän.  Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon laatimisen jälkeen tarjotusta työvuorosta.

Työntekijä voi saada osasairauspäivärahaa, jos hän sopii työnantajansa kanssa määräaikaisesta osa-aikatyöstä sairauslomansa aikana. Työajan on osa-aikatyössä vähennyttävä 40-60 prosenttiin aiemmasta.  Palkan suuruus ratkaisee sen, maksetaanko osasairauspäiväraha työntekijälle vai työnantajalle.

Osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy (heinäkuun loppuun). Työajan lyhentämistavasta ja osittaisen hoitovapaan kestoajasta on lähtökohtaisesti sovittava.

Osa-aikatyöstä aiheutuu usein ongelmatilanteita palkanlaskennassa, koska lakipykälät ja työehtosopimusten määräykset eivät anna selkeää vastausta käytännön kysymyksiin.

 

Tällä kurssilla käsittelemme mm. seuraavia osa-aikatyöhön liittyviä kysymyksiä ja ongelmatilanteita:

  • Miten osa-aikatyön palkka- ja työehdot määräytyvät?
  • Miten osa-aikatyö vaikuttaa palkanlaskentaan?
  • Miten osa-aikatyössä kertyy vuosilomaa, miten lomapalkka lasketaan ja miten loma pidetään?
  • Miten sovitaan luontoiseduista osa-aikatyöhön siirryttäessä?
  • Miten lisä- ja ylityö määräytyvät osa-aikatyössä? Onko työntekijällä oikeus työajan tasoittumisvapaisiin ja arkipyhäkorvaukseen?
  • Miten osa-aikatyöstä voidaan sopia, kun työntekijä haluaa siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle?
  • Miten sovitaan osasairauspäivärahakaudesta sairauden jatkuessa?
  • Millä edellytyksillä pienen lapsen vanhemmalla on oikeus siirtyä osa-aikatyöhön?
  • Missä tilanteissa työnantaja voi kieltäytyä sopimasta osittaisesta hoitovapaasta?

Luennoitsija
Luennoitsijana toimii palkkahalllinnon asiantuntija Antti Kondelin (KTM). Koulutuksen järjestää EK-Tieto Oy.

 

Olisiko webinaari sinulle parempi vaihtoehto?

Voit osallistua kurssille helposti nyt myös live-webinaarin kautta, jolloin näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä esitettävän kuvamateriaalin. Kyseessä on live-tapahtuma, jolloin osallistujia on tilaisuudessa myös paikan päällä.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä…

 


Lisätiedot