Vain kilpailukyky tuottaa työtä ja hyvinvointia

Tulosta

Luodaan yhdessä pelisäännöt, jotta työtä kannattaa aina tehdä ja tarjota. Suomessa olemme erityisen riippuvaisia energiasta ja liikenneyhteyksistä – käännetään ne kilpailuvaltiksi. Nostetaan Suomi kansainvälisten markkinoiden voittajajoukkueeksi!

– Työn tekeminen ja teettäminen aina kannattavaksi –

Työn tekemisestä kannattavaa kaikissa tilanteissa

Aina ei työn vastaanottaminen kannata eikä lisäansioiden hankkiminen välttämättä paranna käytettävissä olevia tuloja. Työn tekeminen kannattavaksi on meidän kaikkien etu.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Lisäisi pienistä tuloista käteen jäävää rahaa parantamalla kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä ja valtionverotuksen työtulovähennystä (tulovähennysten parantamisen vaikutus tuloverojen tuottoon sisältyy kohdan ”Kevennetään työn verotusta” kokonaisuuteen). Muutosten avulla palkansaajan käytettävissä olevat tulot olisivat aina paremmat kuin vastaavantasoista sosiaalitukea saavalla.
 • Lyhentäisi ja porrastaisi työttömyysturvan enimmäiskestoa: alle 3 vuotta työssä olleille ja ei-aktiivisille 300 päivää (nyt 400 päivää) ja muille 400 päivää (nyt 500 päivää).
 • Lieventäisi työtulojen nousun asumistukea leikkaavaa vaikutusta.

Luodaan työtä joustavammalla työlainsäädännöllä ja työrauhaa parantamalla

Työ ja yrittäminen ovat muuttuneet rajusti viime vuosikymmeninä. Tehtävien luonne muuttuu ja vaihtelee aiempaa enemmän. Olisi järkevää, että töitä tehdään silloin kun niitä on. Työlainsäädäntö ja työelämän muu normisto eivät ole pysyneet kehityksessä mukana. Sen takia työtä jää syntymättä ja sitä menetetään ulkomaille.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Parantaisi paikallisen sopimisen edellytyksiä arvioiden koko työlainsäädännön osalta, miltä osin pakottavia säännöksiä voidaan muuttaa sopimuksenvaraisiksi.
 • Laajentaisi mahdollisuuksia määräaikaisten työsopimusten solmimiseen, pidentäisi koeaikaa ja poistaisi esteet työvoiman monipuoliselta käytöltä, kuten vuokra- ja osa-aikatyöltä.
 • Parantaisi suomalaista työrauhaa lainsäädäntöä kehittämällä.

– Energia ja infra kilpailueduiksi –

Vähäpäästöisen energian investoinneille paremmat edellytykset

Kohtuuhintainen energia on edellytys vahvalle taloudelle Suomessa. Samalla on lisättävä vähäpäästöisyyttä ja omavaraisuutta mahdollisimman tehokkaasti. Energiainvestoinneissa kvartaali on 25 vuotta, joten vain pitkäjänteinen politiikka onnistuu tavoitteissaan.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Sallisi investoinnit kaikkiin päästöttömiin ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin, mukaan lukien uudet ydinvoimalat, LNG-infra ja säätövoimatarpeen lisääntyessä uudet vesivoimalat jo rakennetuissa vesistöissä.
 • Edistäisi teknologianeutraalisti kustannustehokasta siirtymistä vähäpäästöiseen energiaan. Vahvistaisi päästökaupan roolia ensisijaisena ohjausmekanismina pitkäjänteisillä ja uskottavilla päätöksillä. Valmistelisi päällekkäisten ohjauskeinojen vähentämisen asteittain.

Hiilivuoto on myös ilmaston vihollinen

Päästöjen vähentäminen on investointi tulevaisuuteen. Ilmastoteko on kuitenkin aito vain, jos päästöt todella vähenevät eivätkä vain siirry toisaalle. Energiaintensiivisen teollisuuden pakeneminen esimerkiksi Aasiaan kasvattaa globaalia hiilijalanjälkeä, koska Pohjoismaissa energiantuotanto on vähäpäästöisempää. Hiilivuoto uhkaa myös monia palvelualoja, joille energian hinta on keskeinen kustannus.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Kompensoisi ilmastopolitiikan aiheuttamat kilpailuvääristymät, kunnes tasapuoliset globaalit ilmastovelvoitteet astuvat voimaan. Maksuttomien päästöoikeuksien ohella on tarpeen hyvittää päästökaupan aiheuttama sähkön hinnan nousu hiilivuotosektorille erikseen, kuten useissa EU-maissa jo tehdään.
 • Pidättäytyisi sellaisesta sääntelystä, joka lisää yritysten kustannuksia suhteessa kilpailijoihin tai kasvattaa hallinnollista taakkaa.
 • Alentaisi palveluyritysten sähköveroa asteittain teollisuuden tasolle.

Takamatkalta ponnistava ei voi tinkiä liikenneinfrasta

Matka Suomesta päämarkkinoille on kilpailijamaita pidempi. Voimme pärjätä, jos luomme edellytykset muita paremmalle logistiikalle. 2000-luvulla liikenneväylien kunto on valitettavasti päästetty heikkenemään.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Lisäisi liikenneväylien rahoitusta 200 miljoonalla eurolla vuodessa. Eurot kohdennettaisiin yritystarpeisiin perustuvien kriteerien pohjalta. Lisäys palauttaisi ylläpidon ja investointien rahoituksen aiemmalle tasolleen.
 • Ei ottaisi uusia liikenteen maksuja käyttöön, koska liikennettä verotetaan jo raskaasti. Meriliikenteen väylämaksun määräaikaista puolitusta jatkettaisiin ja pyrittäisiin poistamaan maksu kokonaan. Ratamaksua perittäisiin EU-minimien mukaisesti ja dieselveron palautusjärjestelmä otettaisiin käyttöön yritysten tieliikenteelle.

– Reilu kilpailu vientimarkkinoilla edellyttää valtion toimia –

Ovet auki kasvumarkkinoille

Suomen huikea nousu 1900-luvun aikana on perustunut ulkomaankaupan kasvuun. Meillä on hyvät mahdollisuudet kivuta globalisaation voittajajoukkueeksi myös 2000-luvulla. Kaupan vapauttaminen ja paremmat kansainvälisen talouden säännöt ovat meidän etu.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Vauhdittaisi EU:n ja Yhdysvaltojen välisen talous- ja investointikumppanuuden (TTIP) etenemistä.
 • Pyrkisi kehityspolitiikassa kestävän liiketoiminnan kasvattamiseen suomalaisten yritysten vahvuusalueilla.
 • Nostaisi yksityisen sektorin kehitysrahoitusvälineet kilpailijamaiden tasolle. Finnfundin pääomankorotukseen suunnattaisiin 160 miljoonaa euroa kehitysyhteistyömäärärahoista.

Venäjä on edelleen mahdollisuus

Suomelle on tärkeää ylläpitää ja kehittää aktiivisia suhteita kasvaviin ja kehittyviin talouksiin kaikissa tilanteissa sekä EU-tasolla että kahdenvälisesti.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Investoisi liikenne- ja rajanylityskapasiteetin nostamiseen Venäjän suuntaan.
 • Ylläpitäisi tiivistä keskusteluyhteyttä Venäjän viranomaisiin yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja toimisi aktiivisesti kauppakiistojen ratkaisemiseksi.

Kootaan voimat pk-yritysten kansainvälistymisen tueksi

Pk-yritysten osuus viennistä on Suomessa selvästi kilpailijamaita pienempi. Vientimme on liian pienen yritysjoukon varassa. Viennin rahoitukselle annettavan valtion tuen on vastattava kilpailijamaiden tasoa. Samalla Suomen on pyrittävä rajaamaan julkisten rahoittajien kilpavarustelua kansainvälisillä areenoilla.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Käynnistäisi yritystukiuudistuksen, jossa luovuttaisiin vaikuttavuudeltaan heikoimmista tuista ja vahvistettaisiin Finnveran roolia yritysten kasvun mahdollistajana.
 • Mahdollistaisi Finnveran viennin rahoituksessa suorien luottojen myöntämisen ja huolehtisi siitä, että Finnveran riskinotto on kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla.
 • Turvaisi Finnveralle riittävät resurssit sekä selkeän ohjeistuksen ja mandaatin rahoittaa kauppoja myös vaikeissa olosuhteissa, kuten Venäjällä.
 • Muodostaisi Suomeen alueelliset Team Finland -keskukset, joihin keskitettäisiin Finpron sekä Tekesin palvelut ja jotka toimisivat ELYistä irrallaan. Team Finland -keskusten tehtävänä olisi tarjota asiakaslähtöiset innovaatio- ja kansainvälistymispalvelut yritysten tarpeiden mukaisesti.