Vähemmän mutta parempaa sääntelyä

Tulosta

Sääntelytalkoissa on aika päästä sanoista tekoihin ja sitoutua määrällisiin tavoitteisiin. Uusien investointien ja työpaikkojen syntyä tulee vauhdittaa sujuvoittamalla yritysten lupaprosesseja. Julkinen palvelutuotanto pitää avata reilulle kilpailulle.

Sitoudutaan kunnianhimoisiin tavoitteisiin

Toimiva yhteiskunta tarvitsee pelisääntöjä, mutta sääntely ei saa olla taakka. Liiallisen sääntelyn ongelma on tunnistettu Suomessa ja EU:ssa. Nyt on aika toimia.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Sitoutuisi keskimäärin 2 % vuotuiseen sääntelyn vähentämistavoitteeseen.
 • Loisi menettelyn, jossa yhden uuden lain säätäminen edellyttäisi kahden vanhan kumoamista.
 • Perustaisi riippumattoman yritysvaikutusten arviointielimen, joka arvioisi kaikki lakiesitykset. Sillä olisi oikeus palauttaa esitykset, joissa yritysvaikutuksia ei ole riittävästi huomioitu. Laajakantaisissa lakihankkeissa sitouduttaisiin arvioimaan kustannukset myös jälkikäteen 3–5 vuoden päästä.
 • Ottaisi käyttöön haastamismenettelyn. Ministeriön olisi perusteltava säännöksen tarpeellisuus, jos se on perustellusti haastettu.

Vauhtia investointien luvitukseen

Lupajonoissa happanee tällä hetkellä yli 3 miljardin euron arvosta investointeja.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Karsisi ympäristölupien piirissä olevien hankkeiden määrää käyttämällä kevyempiä menettelyjä, kuten rekisteröintiä ja jälkivalvontaa. Lupavelvollisuuden piiriin tulisi lukea lähinnä EU:n edellyttämät toiminnot.
 • Asettaisi investoinnin lupakäsittelyille lakisääteiset määräajat ja yhdistäisi lukuisat lupamenettelyt yhdeksi ”toimintaluvaksi”, johon sisältyisi tarvittaessa myös ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus.
 • Vauhdittaisi siirtymistä sähköiseen lupa- ja valvontajärjestelmään.
 • Laajentaisi korkeimman hallinto-oikeuden valituslupamenettelyn koskemaan myös ympäristö- ja vesilupa-asioita.

Reilulla kilpailulla paremmat palvelut

Julkisissa palveluissa ei saa olla itseisarvona se, kuka tuottaa. Julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden on voitava kilpailla tasavertaisesti. Julkinen sektori ei tuota nykyään vain verorahoitteisia palveluja, vaan myy yhä enemmän palveluja markkinoille. Kehitys on veronmaksajan edun vastainen.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Säätäisi lailla avattaviksi ja julkistettaviksi julkisen sektorin palvelutuotannon kustannukset, jotta palvelujen eri tuotantotapoja voidaan aidosti vertailla.
 • Huolehtisi siitä, että julkinen sektori ei tuhlaa voimavarojaan perustamalla yritystoimintaa kilpaillulle markkinalle. Veronmaksajien etu on, että valtio ja kunnat keskittyvät ydintehtäviinsä eivätkä rönsyile liiketoimintaan.
 • Antaisi kansalaiselle mahdollisimman usein vapauden valita, miltä tuottajalta he hakevat verorahoitteisen palvelun (palveluseteli, raha seuraa potilasta -periaate jne.).
 • Sujuvoittaisi julkisten hankintojen sääntelyä ja vähentäisi poikkeamismahdollisuuksia kilpailuttamisvelvoitteesta.

Rahoitusalalla näivettävästä sääntelystä terveeseen kasvuun

Tällä hetkellä sääntely vaikeuttaa kasvun käynnistymistä. Toimivilla rahoitusmarkkinoilla on paljon erilaisia sijoittajia lisäämässä vaihtoehtoja. Vahva omistajuus ja terveet pääomamarkkinat on nostettava keskeiseksi osaksi hallitusohjelmaa.

Suomalaisten edun mukainen hallitus

 • Poistaisi liiallisesta sääntelystä johtuvat esteet pankki- ja muun rahoituksen saatavuudelle, erilaisten sijoittajien määrän lisäämiselle sekä eri rahoitusmuotojen kehittymiselle (esim. arvopaperistaminen).
 • Pitäisi julkisen ja yksityisen rahoituksen työnjaon selvänä ja huolehtisi siitä, että julkinen rahoitus ei vääristä tarpeettomasti markkinoita eikä estä yksityisen rahoituksen kehittämistä.
 • Parantaisi siemenvaiheen yritysrahoitusta tarjoavien rahastojen, bisnesenkelien ja joukkorahoituksen toimintaedellytyksiä.
 • Edistäisi joukkovelkakirjamarkkinoiden, pörssin ja monenkeskisten markkinapaikkojen houkuttelevuutta. Esimerkiksi Helsingin pörssin First North -listan yhtiöiden osinkoverotus muutettaisiin samaksi kuin listaamattomilla yhtiöillä.